Praktikum ze všeobecné geologie I - MG421C21A
Anglický název: Laboratory course in physical geology I
Zajišťuje: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/zak/vseogeo
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Filip Tomek, Ph.D.
prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (03.10.2018)
V rámci kurzu se posluchači detailně seznámí s nejběžnějšími horninotvornými minerály, hlavními typy hornin a s geodynamickými procesy jejich vzniku, s terénními příklady hlavních typů geologických struktur různých měřítek a se základními principy konstrukce a interpretace geologických map a řezů, včetně měření orientací geologických ploch a přímek a práce s orientačními daty.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (03.10.2018)

Kachlík V, Chlupáč I (1996) Základy geologie. Historická geologie. Karolinum

Plummer CC, McGeary D (2005) Physical Geology. Tenth Edition, McGraw-Hill

Press F, Siever R (1998) Understanding Earth. Second Edition. WH Freeman

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (15.10.2016)

Zápočet je za splnění nejméně 75 % ze součtu všech dílčích požadavků (test poznávání hornin - váha 30 %, test z tektoniky - váha 20 %, zápočtový test - váha 40 %, protokoly ze cvičení - váha 10 %).

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Filip Tomek, Ph.D. (03.10.2016)

[1] HORNINOTVORNÉ MINERÁLY

(a) Teoretická část: fyzikální vlastnosti minerálů, krystalové soustavy, krystalochemický systém minerálů

(b) Praktická část: přehled a určování hlavních horninotvorných minerálů

[2] MAGMATICKÉ HORNINY

(a) Teoretická část: minerální složení magmatických hornin, klasifikace magmatických hornin podle geologické pozice, zjednodušená klasifikace plutonických a vulkanických hornin podle minerálního složení, struktury a textury magmatických hornin

(b) Praktická část: přehled a určování hlavních typů magmatických hornin

[3] MAGMATICKÉ PROCESY

(a) Teoretická část: tektonické prostředí magmatismu na Zemi, základní typy intruzivních těles, vulkanismus a tělesa vulkanických hornin

(b) Praktická část: terénní příklady plutonických a vulkanických těles a jejich vnitřní stavby

[4] SEDIMENTY, SEDIMENTÁRNÍ HORNINY A PROCESY JEJICH VZNIKU

(a) Teoretická část: genetická klasifikace sedimentárních hornin, struktury a textury sedimentárních hornin

(b) Praktická část: přehled a určování hlavních typů sedimentárních hornin

[5] METAMORFOVANÉ HORNINY

(a) Teoretická část: metamorfóza a metamorfní procesy, minerální složení metamorfovaných hornin, metamorfních facie, struktury a textury metamorfovaných hornin, klasifikace metamorfovaných hornin podle složení protolitu a stupně metamorfózy

(b) Praktická část: přehled a určování hlavních typů metamorfovaných hornin

[6] PRŮBĚŽNÝ TEST I

Poznávání hornin a horninotvorných minerálů

[7] STRUKTURY A TEKTONIKA

(a) Teoretická část: deformace geologických těles, přehled hlavních typů deformačních struktur v různých měřítkách

(b) Praktická část: konstrukce jednoduchých blokdiagramů přes zvrásněná a křehce porušená geologická tělesa

[8] MĚŘENÍ ORIENTACE GEOLOGICKÝCH STRUKTUR A ZPRACOVÁNÍ ORIENTAČNÍCH DAT

(a) Teoretická část: orientace geologických ploch a přímek v prostoru

(b) Praktická část: měření geologickým kompasem, zobrazování geologických ploch a přímek ve stereografické projekci

[9] KONSTRUKCE GEOLOGICKÝCH MAP A ŘEZŮ

(a) Teoretická část: principy konstrukce geologických map

(b) Praktická část: vynášení tektonických znamének do geologické mapy, konstrukce jednoduchých geologických řezů

[10] PRŮBĚŽNÝ TEST II

Tektonika a konstrukce geologických řezů

[11] STRATIGRAFIE

(a) Teoretická část: základní principy určování stáří geologických těles

(b) Praktická část: určování relativního stáří geologických těles z geologických řezů

[12] ZÁPOČTOVÝ TEST

Syntéza učiva za zimní semestr