PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Demografie - MD360P01P
Anglický název: Demography
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Záměnnost : MD360P71
Je záměnnost pro: MD360P71
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (04.10.2013)
Základní kurs demografie pro studenty 2. ročníku oboru Ochrana životního prostředí na PřF UK, dále pro studenty navazujícího magisterského studia sociální geografie na KSGRR PřF UK, studenty sociologie a antropologie na FSV, sociologie na FFUK a studenty dalších nedemografických oborů.Účelem kursu je seznámit studenty se základy demografie jako vědecké discipliny se zvláštním zřetelem k jejímu
interdisciplinárnímu charakteru a jejím metodologickým zvláštnostem. Lekce uvádějí do následujcích témat: demografie
jako vědecký obor, prameny demografických dat, systém demografických ukazatelů, analýza demografických procesů -
úmrtnosti , porodnosti, sňatečnosti, rozvodovosti, potratovosti, dále analýza zdravotního stavu obyvatelstva včetně
nemocnosti. Pojednána je populační politika, rodiny a domácnosti, demografické projekce a prognózy, světový populační
růst a demografická situace v Evropě a České republice.Zvláštní pozornost je věnována porozumění příčinám a souvislostem populačního vývoje ve vztahu k dalším sociálním, ekonomickým a kulturním procesům ve společnosti. Kurs je organizován formou přednášek (30 hodin) a praktických cvičení (30 hodin), jež jsou nedílnou součástí kurzu a jsou specificky zaměřena pro jednotlivé obory. Forma examinace: písemný test z teorie, písemný test z demografických výpočtů.Možnost přezkoušení.

Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. (04.04.2008)

Seznámení s procesy demografické reprodukce a základními metodami demografické analýzy včetně jejich praktického zvládnutí, pochopení příčin a souvislostí populačního vývoje s dalšími sociálními, ekonomickými a kulturními procesy ve společnoti, porozumění zákonitostem demografického vývoje.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (04.10.2013)

Studijní literatura:

Povinná:

 • Kalibová K.: Úvod do demografie. Praha, nakl. Karolinum, (skripta), vydání 1997 - 2001

Doporučená:

 • Pavlík Z., Rychtaříková J., Šubrtová A.: Základy demografie. Academia Praha 1986.
 • Demografie (nejen) pro demografy. Sociologické nakladatelství. 2. vydání. Praha 1998.
 • Vandeschrick, Ch.: Demografická analýza, Praha, nakl. Karolinum, 2000
 • Langhamrová, J., Kačerová, E.: Demografie (materiály ke cvičením). VŠE. Praha 2006
 • faktografické publikace řady "Populační vývoj České republiky ..." (viz dále) ...viz definice základních demografických ukazatelů
 • Časopis Demografie
 • metodické poznámky na internetových stránkách ČSÚ - dostupné na www/czso.cz ....záložka "Obyvatelstvo"

Faktografie

 • Demografická ročenka ČR 2005 (Ppohyb obyvatelstva v ČR v roce ?) ČSÚ Praha. též na adrese: http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/select_obyvatelstvo - viz též metodická část
 • Recent demographic developments in Europe 2004. Council of Europe. 2005. http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1902
 • Populační vývoj České republiky 1990-2002. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 2002.též na adrese: http://popin.natur.cuni.cz/html2/index.php
 • Populační vývoj České republiky 2001-2006. Katedra demografie a geodemografie PřF UK. Praha 2007, ISBN 978-80-86561-77-6. též na adrese:
 • Populační vývoj České republiky 2007.PřF UK v Praze. Praha 2008.ISBN 978-80-86561-46-2.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. (08.11.2010)

forma examinace: zápočet, zkouška.

Zkouška: písemná zkouška (test) z demografické teorie a test z demografických výpočtů, možnost ústního přezkoušení (může znamenat i zhoršení výsledku písemné zkoušky). Bodový zisk: maximum 100 bodů z každé části, pro každou část nutno získat minimálůně 35 bodů; na celkové známce se výsledek testu z teorie podílí 60%, výsledek z výpočtů 40 %.

Zápočet: pro udělení zápočtu je vyžadováno splnění testu z výpočtů alespoň na minimální počet bodů (35) a povinná docházka na cvičení s povolenými 3 absencemi (3 dvouhodinová cvičení)

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. (18.12.2012)

Vyučující: RNDr. Dagmar Bartoňová. Ph.D. (přednášky; kontakt: e-mail: bard@natur.cuni.cz), Mgr. Luděk Šídlo (cvičení; kontakt: e-mail: ludek.sidlo@gmail.com)

Témata:

1. Vymezení demografie, její postavení mezi ostatními vědními disciplínami. Objekt a předmět studia demografie, demografické subdisciplíny. Historie demografie v ČR, ve světě.Demografické organizace, základní literatura a časopisy.

2. Demografické události a procesy,a možnosti jejich statistického sledování: sběr a vytváření demografických datových souborů (evidence přirozené měny a migrace, sčítání, výběrová šetření, průzkumy, registry). Základní pramenná díla.

3. Nástroje demografické analýzy: systém a konstrukce demografických ukazatelů, demografická síť (Lexisův diagram); generační a transverzální přístup k demografické analýze.

4. Struktury populace podle věku, pohlaví a rodinného stavu. Strom života, typy věkových struktur a jejich charakteristiky. Demografické stárnutí, jeho příčiny a důsledky.

5. Proces úmrtnosti a jeho širší podmíněnosti; úmrtnost podle věku a pohlaví, kojenecká úmrtnost, úmrtnost podle příčin.Srovnávací ukazatele úmrtnosti - metody standardizace;

6. Modelování procesu úmrtnosti - úmrtnostní tabulky: princip konstrukce, ukazatele, širší význam naděje dožití jako výsledného ukazatele tabulek, využití tabulky k analýze a prognóze. Úmrtnost v mezinárodním srovnání.

7. Zdravotní stav obytelstva, možnosti jeho hodnocení.Klasifikace nemocí a příčin úmrtí.

8. Procesy porodnosti a potratovosti - ukazatele, širší podmíněnosti a souvislosti. Vývoj úrovně plodnosti v ČR a mezinárodní srovnání.

9. Vytváření a rozpad rodin. Procesy sňatečnosti a rozvodovosti, jejich širší podmíněnosti - demografické, sociální, kulturní, legislativní. Základní ukazatele. Změny v úrovni sňatečnosti a rozvodovosti v ČR a mezinárodní srovnání.

10. Struktura rodin a domácností v ČR, v mezinárodním srovnání. Nesezdaná soužití..

11. Celkové charakteristiky demografické reprodukce. Význam migrace - možnosti hodnocení, ukazatele. , rozmístění obyvatelstva, urbanizace a koncentrace obyvatelstva - trendy, ukazatele

12. Populační prognózy a projekce: typy demografických prognóz z hlediska času a zahrnuté populace; metodika, stanovení parametrů, výsledky; odvozené prognózy. Prognózy obyvatelstva v ČR, světového obyvatelstva.

13. Populační vývoj Evropy a světa ve světle populačních teorií - demografická revoluce, druhý demografický přechod.

14. Populační vývoj ČR: minulost a současnost s důrazem na vývoj po roce 1990. Začlenění do evropského kontextu.

Povinná nebo doporučená časová posloupnost s ostatními kursy: základní kurs

Základní kurs demografie pro studenty 2. ročníku OŽP na PřF UK, záměnný s kurzem pro studenty navazujícího magisterského studia sociální geografie na KSGRR PřF UK a dalších nedemografických oborů (1. ročníku sociologie na FFUK, 1. ročníku sociologie a antropologie na FSV, Součástí výuky jsou povinná cvičení k přednášeným metodám, která umožní jejich osvojení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK