PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Detekce ionizujícího záření a dozimetrie - MC270P39
Anglický název: Ionizing Radiation Detection
Zajišťuje: Katedra organické chemie (31-270)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Jan John, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Ing. Jan John, CSc. (07.05.2012)
V kurzu detekce ionizujícího záření získají posluchači znalosti o principech funkce jednotlivých typů detektorů a o základech zpracování naměřených dat a limitech vyplývajících ze statistického charakteru těchto dat. Absolventi kursu získají schopnost zvolit správný typ detektoru pro konkrétní aplikaci, porozumět výsledkům měření ionizujícího záření a správně zhodnotit jejich statistickou významnost.
Literatura -
Poslední úprava: prof. Ing. Jan John, CSc. (07.05.2012)

Povinná literatura:

1. J. Gerndt: Detektory ionizujícího záření, ČVUT Praha, 1995.

Doporučená literatura:

1. G.F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, J. Willey & Sons, New York, 2010.

2. W.H. Tait: Radiation Detection, Butterworths, 1980.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Ing. Jan John, CSc. (07.05.2012)

Ústní zkouška v rozsahu přednášené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Ing. Jan John, CSc. (07.05.2012)

1. Vlastnosti detektorů ionizujícího záření. Definice detektorů, jejich funkce a vlastností - detekce, měření energie.

2. Vlastnosti detektorů - měření místa, měření času, diskriminace, typ výstupního signálu.

3. Použití detektorů ionizujícího záření - měření počtu a četnosti impulsů, spektrometrie.

4. Použití detektorů ionizujícího záření - dozimetrie, zobrazování, měření času.

5. Druhy detektorů. Plynové detektory.

6. Scintilační detektory.

7. Vizuální zobrazovací systémy, detektory pro vysoké energie.

8. Polovodičové detektory - 1.

9. Polovodičové detektory - 2.

10. Integrující pevnolátkové detektory - filmové dozimetry, termoluminiscenční dozimetry, radiofotoluminiscenční dozimetry, detektory neutronů.

11. Statistické zpracování naměřených hodnot a předběžný odhad chyb. Popis dat, statistické modely, šíření chyb, optimalizace měření.

12. Meze stanovitelnosti a dokazatelnosti. Kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, spektrometrie záření gama.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK