PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální chemie - MC260P52
Anglický název: Physical Chemistry
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2003 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://prfdec.natur.cuni.cz/~pmc/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (15.02.2021)
Přednáška je zaměřena na základní discipliny fyzikální chemie a jejich aplikace na problematiku životního prostředí. Velká pozornost je věnována fotochemii, elektrochemii a energetickým otázkám. Rovněž mikroheterogenní soustavy a jejich význam v přírodě je detailně vysvětlován.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (26.06.2014)

Kalous, V., Pavlíček, Z.: Biofyzikální chemie, SNTL, Praha 1980.

Pavlíček, Z.: Ochrana přírodního prostředí.Fyzikální chemie. SPN, Praha 1982.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (31.10.2011)

Forma zkoušky: kombinovaná, první část zkoušky je písemný test v rozsahu přednášené látky (nutno získat > 60% bodů), druhá část zkoušky je ústní zkoušení v rozsahu přednášené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: ZUSKOVA (11.02.2003)

1. Stavba molekul. Nekovalentní interakce. Stavba bílkovin, nukleových kyselin. Biologické membrány. Interakce elektromagnetického záření s hmotou. Lom světla, optická aktivita, adsorpce světla. Atomová a molekulová spektra. Spektroskopie, použití při kontrole ŽP.

2. Sekundární světelné záření. Jablonského diagram. Fluorescence, fosforescence. Chemiluminiscence. Generace elektronově excitovaných stavů. Fotochemické děje v atmosféře. Fluorimetrie.

3. Základy chemické termodynamiky. I.věta, termochemie, 2.věta, entropie. Gibbsova a Helmholtzova energie. Termodynamika irreversibilních procesů.

4. Základy reakční kinetiky. Základní pojmy, teorie reakční rychlosti, katalýza, enzymové reakce. Význam pro ŽP.

5. Chemické rovnováhy. Mobilní rovnováha a zákon Guldbergův-Waagův. Stupeň konverze a jeho změny.

6. Rovnováhy v roztocích elektrolytů. Slabé a silné elektrolyty, disociace vody a pH. Produkt rozpustnosti. Modernější názory na disociaci elektrolytů.

7. Roztoky biopolymérů. Asociačně-disociační rovnováhy, interakce biopolymérů s vysokomolekulárními a nízkomolekulárními látkami. Kooperativa a allosterický efekt. Hemoglobin, jeho biofyzikálně chemické chování.

8. Průchod elektrického proudu v roztocích elektrolytů. Elektrolýza. Význam elektrolýzy pro ochranu ŽP. Vodivost elektrolytů a její praktické použití.

9. Rovnováhy mezi elektrodou a ROZTOKEM. Elektromotorické napětí a elektrodový potenciál. Měření. Typy elektrod. Použití různých typů elektrod v problematice ŽP. Enzymové elektrody.

10. Galvanické články. Primární, sekundární, palivové. Význam elektrochemických zdrojů pro ŽP. Vodík jako palivo budoucnosti. Koroze.

11. Fázové rovnováhy. Rovnovážné stavy a chemický potenciál. Jedno, dvou a třísložkové soustavy. Adsorpční rovnováhy. Povaha adsorpce, aadsorpční isotermy, praktické využití adsorpce. Chromatografie.

12. Koloidní soustavy. Rozdělení, příprava koloidních systémů, význam. Díly lyofilní a lyofobní. Ultrafiltrace, dialýza, elektroforéza. Aerosoly. Pěny, emulzed, gely.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK