PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Biomakromolekulární chemie - MC260P46
Anglický název: Biomacromolecular Chemistry
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2006 do 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. František Rypáček, CSc.
Vyučující: RNDr. František Rypáček, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ZUSKOVA (17.06.2003)
Cílem kursu je poskytnout základní informace potřebné k pochopení principů a mechanismů interakcí, ke kterým dochází při kontaktu syntetického polymeru s biologickým prostředím, a vysvětlit podmíněnost těchto interakcí strukturou a fyzikálními i chemickými vlastnostmi použitých polymerů.

Kurz je uspořádán do tematických bloků. Předpokládá se aktivní práce studentů s původní literaturou při doplňování konkrétních poznatků a příkladů dokumentujících jednotlivá témata
Sylabus
Poslední úprava: prof. Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. (08.06.2018)

ÚVOD: BIOMATERIÁLY A BIOMEDICINÁLNÍ POLYMERY ? DŮVODY STUDIA, CÍLE A MOŽNOSTI

Fyzikální formy a vlastnosti polymerních biomateriálů.

Vymezení pojmů (biopolymery, bioanalogické polymery, biodegradovatelné polymery, biomateriály, biomedicinální polymery). Polymery biologického původu (biopolymery) vs. polymery syntetické - srovnání charakteristických vlastností, společné znaky a typické rozdíly.

Polymery: pevné vs. rozpustné - hydrofobní vs. hydrofilní - rozpustné vs. síťované gely - polymerní koloidní částice - erodující- biodegradovatelné - metabolizovatelné.

Základní molekulární a fyzikální parametry potřebné k charakterizaci polymerů a polymerních materiálů v uvedeném kontextu.

POLYMERNÍ BIOMATERIÁLY: STRUKTURA, PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI

Biopolymery

Nejvýznamnějších zástupci jednotlivých typů biopolymerů. Proteiny (albuminy, kolagen, elastin, fibrin, fibroin); Polysacharidy ( škrob, dextran, celulóza, kys. hyaluronová, manan, inulin,); Nukleové kyseliny (DNA, RNA, syntetické polynukleotidy).

Původ (zdroje); biosyntéza; struktura (primární, sekundární, terciární, kvartérní); vztahy mezi strukturou biopolymeru a jeho charakteristickými vlastnostmi.

Syntetické polymery

Polymery tvořené výhradně uhlíkovým řetězcem (polyolefiny, vinylické polymery, poly-(meth)akryláty a poly(meth)akrylamidy).

Polymery s heteroatomy v řetězci (polyethery, polyurethany, polyamidy, polyfosfazeny, aj.)

(Bio)degradovatelné a bioanalogické polymery.

Alifatické polyestery (PLA,PGA, PCL); polyhydroxyalkanoáty (PHB, PHV, PHBV); poly(aminokyseliny), polydepsipeptidy.

Polymer-modifikační reakce

Příprava konjugátů polymerů s biologicky aktivními látkami.

POLYMERY A BIOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ

Optimalizace interakce mezi polymerem a biologickým systémem jako klíčová podmínka správné funkce biomateriálů. Charakteristika biologického prostředí; pojem "vnitřní prostředí organismu".

Kompártmentový model organismu:

Funkce (výsledný efekt) polymeru v organismu jako výsledek jeho přechodů a interakcí na kompártmentových barierách. Struktura a funkce kompártmentových bariér. Mechanismy přechodu makromolekul a koloidních částic přes kompártmentové bariery.

Nejvýznamnější kompártmentové přechody určující biodistribuci a farmakokinetiku polymerů.

(Rozbor charakteristických příkladů založených na experimentálních datech z literatury). Vliv molekulárních parametrů polymeru na kompartmentové přechody: nespecifické faktory a specifické interakce (hydrodynamický objem, náboj, tvar molekuly, molekulární rozlišení, receptor-ligandové interakce, pasivní vs. aktivní transport). Absorpce makromolekul; oběhová distribuce; prostup cévní stěnou (extravasace); renální exkrece; jiné způsoby eliminace polymeru; souvislosti mezi způsobem aplikace a biodistribucí polymerů.

Biokompatibilita polymerů.

Srovnání různých pojetí bio-kompatibility; vztah k účelu použití polymerního materiálu; charakteristické projevy reakce organismu; příklady metod používaných pro testování bio-kompatibility.

Imunitní vlastnosti polymerů.

Vysvětlení základních pojmů; strukturní faktory ovlivňující imunogenicitu polymeru; imunogenicita přírodních a syntetických polymerů; možnosti využití syntetických polymerů při ovlivňování imunitní odpovědi.

(Bio)degradace polymerů.

Abiotické a biotické mechanismy degradace polymerů; biologické degradace jako enzymaticky katalyzované procesy; typy a mechanismy enzymatických degradací (biologické oxidace, hydrolysa); strukturní předpoklady pro biodegradovatelnost polymeru; metody sledování biodegradace; interpretace údajů získávaných jednotlivými metodami a jejich význam pro použití polymerů jako biomateriálů.

Příklady nejznámějších biodegradovatelných polymerů a role biodegradace při jejich použití.

BIOLOGICKÉ A BIOMEDICINÁLNÍ APLIKACE POLYMERŮ

Charakteristika jednotlivých typů aplikací; typické příklady z literatury; rozbor funkce polymeru v daném systému; výhody a nevýhody; podmínky realizovatelnosti.

Bioamateriály.

Pomocné a podpůrné materiály; polymery při hojení ran; protetické materiály; dentální materiály.

Faramaceutické aplikace.

Polymery v lékových formách. Polymerní systémy pro řízené uvolňování léčiv (reservoárové systémy-osmotické pumpy- erozí (rozpustností) řízené systémy - biodegradovatelné systémy - gely - mikrokapsule- nanočástice - polymerní micely - rozpustné polymerní konjugáty). Polymerní léčiva a pomocné látky.

Diagnostika. Biosensory. Bioreaktory.

PERSPEKTIVY A NOVÉ SMĚRY

Polymery pro buněčné terapie a regenerace tkání (tkáňové inženýrství).

Biodegradovatelné polymery jako dočasné podpůrné struktury pro tkáňové náhrady (polymer scaffolds).

Strukturní a morfologické požadavky na polymerní materiál.

Interakce na mezifází polymer-tkáň (buňka); role povrchových interakcí; bioaktivní povrchy; topografie povrchu (surface pattern).

Pokročilé metody formování biomateriálů a biospecifických povrchů; "rapid-prototyping" metody; mikrolitografické metody.

Bioanalogické systémy.

Organisované nadmolekulární struktury. Hybridní systémy - aplikace molekulárního a genového inženýrství.

ZÁVĚREČNÁ A SOUHRNNÁ DISKUSE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK