PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnost chemických technologií a prevence rizik - MC260P108
Anglický název: Safety of chemical technologies and risk prevention
Zajišťuje: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: specializační
Garant: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D. (30.08.2010)
V průmyslu, při přepravě i při každodenní činnosti se setkáváme s nebezpečnými látkami, které mohou mít negativní dopad na zdraví člověka i životní prostředí. Je proto nutné stále více brát na zřetel chemická rizika a dodržovat preventivní bezpečnostní opatření. Pro rozpoznání nebezpečí, odhad možných nežádoucích následků v případě úniku nebezpečné látky a pro navržení účinných bezpečnostních opatření je však nutné dokonale pochopit procesy, které se na vzniku a rozvoji mimořádné události mohou podílet. Jelikož se jedná o komplexní problém, pouhé znalosti o chemických a fyzikálních vlastnostech daných látek pro jeho pochopení nestačí. Kurz se proto zaměřuje na definování hlavních bezpečnostních rizik spojených s průmyslovým využíváním nebezpečných látek a na modelování průběhů chemických havárií. Nedílnou součástí výuky je úvod do bezpečnosti technologických procesů, informace o procesech hoření, výbuchu a toxickém působení chemických látek na živý organismus a dále základy prevence závažných průmyslových havárií. Závěr kurzu je věnován problematice havarijní připravenosti a civilní ochraně a demonstrovány jsou také ničivé účinky zbraní hromadného ničení.

Kurz rozvíjí poznatky získané studiem předmětů Toxikologie, Chemické principy průmyslových výrob a Chemie životního prostředí.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D. (30.08.2010)

Pro bližší studium probírané látky lze odkázat na níže uvedené zdroje informací:

Monografie a skripta:
 • SKŘEHOT, Petr [et al.]. Prevence nehod a havárií : 1. díl : nebezpečné látky a materiály. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, T-Soft, 2009. 390 s. ISBN 978-80-86973-70-9.
 • SKŘEHOT, Petr [et al.]. Prevence nehod a havárií : 2. díl : mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, T-Soft, 2009. 510 s. ISBN 978-80-86973-73-8.

 • BABINEC, F. 2005. Management rizika: loss prevention & safety promotion. [online]. Opava : Slezská Universita v Opavě, 2005. Dostupný z WWW:
 • BERNATÍK, A. 2006a. Prevence závažných havárií I.: učební skripta VŠB-TU. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-90-6. Dostupný z WWW:
 • BERNATÍK, A. 2006b. Prevence závažných havárií II.: učební skripta VŠB-TU. Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-90-6. Dostupný z WWW: < http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/skripta-PZH-II.pdf>
 • Česká republika. Parlament ČR. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Sbírka zákonů České republiky, 2006, částka 25, s. 842-869. Dostupný z WWW: .
 • HOVORKA, F. Technologie chemických látek. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2005. Part 2.4.1,2.5, 2.5.1, 2.5.2,p. 26-29; 36-40. ISBN 80-7080-588-9.
 • HASAL, P.; SCHREIBER, I.; ŠNITA, D.et al. Chemické inženýrství I. 2nd ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2007. Part 2, p. 14-20. ISBN 978-80-7080-629-6.
 • LEES, F. 1996. Loss Prevention in the Process Industries : vol. 1. 2nd. ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
 • MARKIEWICZ, M. 2006a. Modelling of the Air Pollution Dispersion [online]. Warsaw : Warsaw University of Technology, The Faculty of Environmental Engineering, 2006 [cit. 2008-01-02]. S. 304-348. Dostupný z WWW: .
 • MARKIEWICZ, M. 2006b. Mathematical Modelling of the Heavy Gas Dispersion [online]. Warsaw : Warsaw University of Technology, The Faculty of Environmental Engineering, 2006. S. 280-302 [cit. 2007-02-20]. 24 s. Dostupný z WWW: .
 • SADHRA, S.S.; RAMPAL, K.G. 1999. Occupational Health: Risk Assessment in the Process Industries. Blackwell Science, 1999. ISBN 0-632-04199-4.
 • ŘÍMAN, R; SKŘEHOT, P; BORTL, R. 2007. Modelování následků nehody automobilové cisterny s LPG pomocí numerického programu ALOHA. CHEMagazín, 2007, č. 6, s. 14-17. ISSN 1210-7409. Dostupný z WWW:

Software ke stažení:
 • The CAMEO Software System. U.S. Environmental Protection Agency and National Oceanic and Atmospheric Administration.
 • ALOHA 5.4.1.2 (Areal Locations of Hazardous Atmospheres). U.S. Environmental Protection Agency and National Oceanic and Atmospheric Administration

Internetové stránky:

 • Portál BOZPinfo
 • Encyklopedie BOZP
 • Hasičský záchranný sbor - Sekce "Příručky"
 • Portál European Agency for Safety and Health at Work
 • Portál Health and Safety Executive
 • Portál U.S. Environmental Protection Agency
 • Databáze havárií ARIA [online]. Lyon: Bureau for Analysis of Industrial Risk and Pollution (BARPI).
 • Databáze havárií MARS. Ispra : Major Accident Hazards Burelu. Dostupný z WWW: .

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D. (06.12.2011)

Zkouška proběhne písemnou formou. Studenti musí zodpovědět zadané otázky a získat více jak 60% bodů. Požadavkem pro připuštění ke zkoušce je odevzdání zadaných cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Petr Skřehot, M.Sc., Ph.D. (30.08.2010)

Přednášky:

1.Chemické látky a přípravky v praxi
 • Vybrané nebezpečné chemické látky využívané v průmyslu a v komunální sféře
 • Toxické vlastnosti chemických látek a jejich účinky
 • Přeprava nebezpečných látek a materiálů
 • Mezinárodní úmluvy a nařízení (SEVESO II, REACH, CLP/GHS)
 • Zdroje informací o vlastnostech chemických látek a výrobků

2.Havárie a nehody

 • Průmyslové havárie, jejich příčiny a následky
 • Havarijní scénáře při úniku nebezpečných chemických látek
 • Typy zraňujících následků chemických havárií
 • Využití probitové analýzy při odhadu pravděpodobnosti fatálních následků
 • Softwarové modelovací nástroje

3.Technologická rizika a průmyslová bezpečnost

 • Úvod do prevence závažných havárií
 • Technologická zařízení a nebezpečnost vybraných chemických procesů
 • Analýza technologických rizik
 • Management bezpečnosti a řízení rizik

4.Nebezpečné látky ve zbraních hromadného ničení

 • Chemické zbraně
 • Biologické zbraně
 • Jaderné a radiační zbraně
 • Havarijní připravenost a prostředky improvizované ochrany

Cvičení:

Blok 1:
 • Práce s toxikologickými limitními hodnotami/přepočty koncentrací a jednotek;
 • Práce s bezpečnostními listy a vyhledávání informací v elektronických databázích chemických látek;

Blok 2:

 • Konstrukce havarijních scénářů pomocí stromů poruch a stromů událostí;
 • Výpočet dosahů zraňujících následků (tepelná radiace, tlaková vlna, nebezpečné koncentrace toxických látek);
 • Výpočet procenta usmrcené populace při různých typech havárií - aplikace rovnic probitové analýzy;
 • Ukázka práce s programem ALOHA a předvedení případové studie (event. zadání domácí práce, kde studenti aplikují program ALOHA);

Blok 3:

 • Zařazování objektů a zařízení do skupiny A resp. B dle požadavků direktivy SEVESO II;
 • Výpočet množství látek v zařízeních a aplikace vzorce pro výpočet poměrného množství;
 • Výpočty výtokových rychlostí kapalných látek z různých typů zařízení;
 • Aplikace metod FMEA, WHAT-IF a HAZOP při identifikaci příčin a následků událostí spojených s únikem nebezpečné chemické látky;
 • Návrh ochranných bariér - diskuse v plénu ke konkrétnímu příkladu výrobní technologie;

Blok 4:

 • Výpočet efektivní dávky obdržené expozicí ionizujícímu záření, výpočty použitelnosti plynových masek a odolnosti prostředků ukrytí;
 • Instruktáž o zásadách civilní ochrany - promítnutí dokumentárního filmu;
 • Prezentace ničivých následků výbuchu atomové bomby - promítnutí dokumentárního filmu o operaci "Cue".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK