PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Koordinační a supramolekulární chemie - MC240P48
Anglický název: Coordination and Supramolecular Chemistry
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Přednáška určena především pro posluchače KATA
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/anorchem/Lukes/suprako/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc.
prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
Záměnnost : MC240P48E
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (07.10.2013)
Úvod do koordinační chemie a definice základních pojmů, např. koordinační číslo, chelatační efekt, donorový atom. Klasifikace ligandů. Chemická vazba v koordinačních sloučeninách (teorie ligandového pole) a vysvětlení některých vlastností komplexů (spektrální, magnetické, redoxní chování komplexů). Chemické chování komplexů, termodynamická stabilita a kineticky labilní a inertní komplexy. Příklady různým typů koordinačních sloučenin a jejich využití v praxi (katalýza , analytická chemie).
Bioanorganická chemie a využití komplexů kovů v medicíně.
Úvod do supramolekulární chemie. Klasifikace supramolekulárních "host-guest" (receptor-substrát) sloučenin. Termodynamická a kinetická selektivita. Povaha supramolekulárních interakcí (ion-ion, ion-dipol, dipol-dipol, vodíková vazba, kation-p interakce, "p-p stacking", van der Waals síly, hydrofobní efekt). Supramolekulární chemie v přírodě. Aplikace v medicíně.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (05.10.2013)

LUKEŠ,I.; MIČKA,Z.: Anorganická chemie II.díl (Systematická část). Praha: UK-Karolinum 1999.

LIPPARD J., BERG J.M. : Principles of Bioinorganic Chemistry, University Science Books, 1994.

STEED J.W., ATWOOD J.L. : Supramolecular Chemistry, John Wiley&Sons, New York 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MOSINGER/NATUR.CUNI.CZ (14.02.2012)

Kombinovaná zkouška, po písemné části následuje část ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (07.10.2013)

1. Úvod do koordinační chemie

1.1. Koordinační sloučeniny, základní pojmy

1.2. Koordinační číslo, stereochemie koordinačních částic, cheláty

1.3. Donorové atomy a typy ligandů

2. Vazebné poměry v koordinačních sloučeninách

2.1. Přechodné kovy a vnitřně přechodné kovy (lanthanoidy)

2.2. Chemická vazba v koordinačních sloučeninách

2.2.1. Teorie krystalového a ligandového pole

2.2.2. Spektrochemická řada ligandů

2.2.3. Stabilní elektronové konfigurace

2.3. Absorpční elektronová spektra komplexů

2.4. Magnetické vlastnosti komplexů

2.5. Redoxní vlastnosti komplexů

3. Vlastnosti komplexních sloučenin

3.1. Konstanty stability

3.2. Kinetické chování komplexů

3.3. Reaktivita koordinačních sloučenin

4. Typy koordinačních sloučenin a jejich význam

4.1. Aquakomplexy, amminkomplexy

4.2. Organometalické sloučeniny

4.3. Homogenní katalýza, příklady katalytických cyklů

4.4. Komplexy v analytické chemii

4.5. Principy bioanorganické chemie

4.5.1. Role iontů kovů v živých systémech, metalloenzymy

4.5.2. Metabolizmus kovů

4.5.3. Transport kyslíku a iontů kovů

4.5.4. Přenos elektronu v proteinech

4.5.5. Využití kovů v humánní medicíně (kancerostatika a diagnostická činidla)

5. Úvod do supramolekulární chemie

5.1. Klasifikace supramolekulárních "host-guest" (receptor-substrát) sloučenin.

5.2. Termodynamická a kinetická selektivita.

5.3. Povaha supramolekulárních interakcí (ion-ion, ion-dipol, dipol-dipol, vodíková vazba, kation-p interakce, "p-p stacking", van der Waals síly, hydrofobní efekty).

5.4. Supramolekulární chemie v přírodě

5.5. Aplikace v medicíně

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK