PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie - MC240P29
Anglický název: Inorganic Chemistry
Zajišťuje: Katedra anorganické chemie (31-240)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Atributy: Modul Ostatní předměty
Neslučitelnost : MC240P16A, MC240P16B, MC240P21A, MC240P21B, MC240P41
Záměnnost : MC240P29E
Je neslučitelnost pro: MC240P41, MC240P16A, MC240P21B, MC240P21A, MC240P16B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. (27.10.2019)
Struktura atomu. Schrödingerova rovnice. Atomové orbitaly. Chemická vazba. Hybridizace. Teorie molekulových orbitalů. Tvary molekul. Ionizační potenciál, elektronová afinita, elektronegativita. Dipólový moment. Slabé vazebné interakce. Chemie nepřechodných prvků. Přechodné prvky. Teorie ligandového pole. Spektrální a magnetické vlastnosti
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (04.10.2013)

Mička Z., Lukeš I.: Anorganická chemie I - Teoretická část. Lukeš I., Mička Z.: Anorganická chemie II - Systematická část. Karolinum, Praha 1998.

Mička Z., Havlíček D., Lukeš I., Mossinger J., Vojtíšek P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie. Karolinum Praha 1998.

Shriver D.F., Atkins P.W., Langford C.H.: Inorganic Chemistry, Oxford University Press, 1994.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D. (27.10.2019)

Podmínkou připuštění ke zkoušce je absolvování dvou testů ze seminářů k přednášce. Vlastní zkouška je ústní a pro její splnění je třeba zodpovědět

tři vylosované otázky. Při klasifikaci se přihlíží i k hodnocení testů ze semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. (04.10.2013)

Anorganická chemie (pro studenty OŽP)

Obecná část:

1) dřívější a současné představy o stavbě atomu; vlnová mechanika, Schrödingerova rovnice

2) kvantová čísla, orbitaly, jejich tvary, nodální plochy

3) základní představy o chemické vazbě, typy vazeb

4) kovalentní vazba, teorie valenčních struktur, hybridizace

5) teorie molekulových orbitalů

6) model "VSEPR"

7) iontová vazba a strukturní typy iontových krystalů

8) kovová vazba

9) slabé vazebné interakce

10) teorie kyselin a zásad

11) oxidace a redukce; elektrodové potenciály a elektrochemická řada

12) teorie krystalového (ligandového) pole; bude požadován výklad štěpení d-orbitalů v poli oktaedrické, tetraedrické a čtvercově planární symetrie; u zkoušky dostanete konkrétní problémovou otázku

Systematická část:

1) vodík a kyslík

2) halogeny; prvky, skupinová charakteristika, bezkyslíkaté slučeniny

3) halogeny; oxidy, oxokyseliny a jejich soli

4) chalkogeny; prvky, skupinová charakteristika, bezkyslíkaté sloučeniny

5) oxokyseliny síry, selenu a telluru a jejich soli

6) prvky skupiny dusíku; skupinová charakteristika, bezkyslíkaté sloučeniny

7) oxidy a oxokyseliny dusíku a jejich soli

8) oxokyseliny fosforu a arsenu a jejich soli

9) prvky skupiny uhlíku

10) prvky skupiny boru

11) alkalické kovy

12) kovy alkalických zemin

13) prvky první přechodné řady; běžné oxidační stavy a jejich zabarvení

14) prvky druhé a třetí přechodné řady; běžné oxidační stavy a jejich zabarvení

15) prvky skupiny chromu a mangan

16) triáda železa

17) prvky skupiny mědi

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK