PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Separační metody (kata) - MC230P51
Anglický název: Separation Methods
Český název: Separační metody (kata)
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala
RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (18.01.2018)
Separační metody podávají ucelený přehled o moderních analytických separačních metodách z teoretického i praktického hlediska. Během semestru posluchači řeší zadanou semestrální práci. Bez odevzdané semestrální práce se není možné přihlásit ke zkoušce. Separační metody jsou zakončeny písemnou zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (18.01.2018)

1. http://www.natur.cuni.cz/~pcoufal, http://www.natur.cuni.cz/~suchan

2. Analytické separační metody, K. Štulík a kol., Karolinum, Praha, 2005.

3. Teoretické základy a separační principy kapilárních elekromigračních metod, V. Kašička, Chemické listy, 91 (1997) 320-329.

4. Analytická chemie, Z. Holzbecher, J. Churáček a kol., SNTL, Praha, 1987.

5. Instrumentální analýza, F. Čůta, M. Popl a kol., SNTL, Praha, 1986.

6. Plynová chromatografie I, II, III, E. Smolková, V. Pacáková, L. Feltl, K. Štulík, skripta PřF UK, Praha, 1976.

7. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, V. Pacáková, K. Štulík, skripta PřF UK, Praha, 1986.

8. Chromatography today, C.F. Poole, S.K. Poole, Elsevier, Amsterdam, 1991.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D. (18.01.2018)

Řádně odevzdaná zadaná semestrální práce je nezbytnou podmínkou pro zapsání se ke zkoušce. Zkouška ze separačních metod je písemná. Požadavky ke zkoušce jsou dány rozsahem přednášky. Pro úspěšné absolvování zkoušky je požadována minimálně 68% úspěšnost.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. (23.09.2020)

1. Úvod do separačních metod, základní termíny a teorie rozdělovacích procesů, klasifikace separačních metod, interakční síly v separačních dějích.

2. Extrakce, klasifikace extrakčních metod, extrakce anorganických, organických látek a iontových chelátů, reextrakce.

3. Extrakce (SPE) a mikroextrakce (SPME) pevnou fází, principy, provedení, instrumentace a využití.

4. Superkritická fluidní extrakce (SFE), superkritický stav, výběr superkritické kapaliny a modifikátoru, způsoby kolekce analytů.

5. Afinitní chromatografie (AC), principy, afinita ligandu k makromolekule, vazba afinantu na nosič, pevné nosiče afinantů a jejich volba, techniky eluce.

6. Iontově výměnná chromatografie (IEC), druhy ionexů a jejich charakteristiky, aplikace u anorganických a organických látek.

7. Gelová permeační chromatografie (GPC), molekulově sítový efekt, druhy gelů, skupinové dělení a odsolování, frakcionace a stanovení rel. mol.hmotnosti.

8. Plynová chromatografie (GC), adsorpce a absorbce, sorpční izotermy, rozpouštění, rychlostní teorie a teorie pater v GC, účinnost v GC, detektory, náplňové a kapilární kolony, nástřikové techniky, stacionární fáze, kvalitativní a kvantitativní analýza v GC, kalibrační metody.

9. Chromatograf pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC). Stacionární a mobilní fáze, afinita, distribuce a retardace. Termodynamika a kinetika separace. Retenční veličiny. Základní rovnice chromatografie. Příčiny rozšiřování zón. Účinnost separace a rozlišení. Analytická informace z chromatogramu. Pumpy, dávkovací ventily, kolony a detektory. Stacionární a mobilní fáze pro LSC, LLC, IEC a GPC. Aplikace v HPLC.

10. Papírová chromatografie (PC). Tenkovrstvá chromatografie (TLC). Druhy vyvíjení. Detekce a identifikace. Retardační faktor. Denzitometr. HPTLC. Aplikace v PC a TLC.

11. Přehled elektromigračních metod. Elektroforetická migrace a pohyblivost. Elektroosmotický tok a pohyblivost. Elektrická dvojvrstva a zeta potenciál. Rychlostní a teplotní profil. Přístroj pro kapilární zónovou elektroforézu (CZE). Separační mechanismus v CZE. Elektroferogram. Počítání pohyblivostí. Slabé elektrolyty. Dávkování vzorku. Detekce. Analytická informace z elektroferogramu. Aplikace v CZE.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK