PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Analytická chemie I + II (b) - MC230P31A
Anglický název: Analytical chemistry I + II (b)
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
Vyučující: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Atributy: Chemie pro bakalářskou zkoušku
Modul Ostatní předměty
Neslučitelnost : {Analytická chemie (a)}
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Václav Červený, Ph.D. (21.04.2017)
Základní přednáška pro studenty bakalářského stupně vybraných oborů studijních programů Chemie, Chemie se
zaměřením na vzdělávání, Biologie a Ekologie a ochrana prostředí. Studenti jsou seznámeni se strukturou, náplní a
významem oboru analytické chemie. Hlavní pozornost je věnována definici analytického procesu, úpravě vzorku před
analýzou, klasickým postupům kvalitativní analýzy, odměrné analýze a metodám zpracování a vyhodnocení analytických
výsledků. Přednášky jsou doplněny studijními materiály ve formě 12 lekcí určenými k samostudiu, které vždy obsahují
stručný teoretický úvod k dané problematice následovaný řešenými příklady. Složitější příklady z těchto lekcí jsou probírány v rámci cvičení k
přednášce a obsahově jsou voleny tak aby, studenti následně zvládli bez problémů výpočty v analytické praxi a navazujícím Praktiku
z analytické chemie.

Předmět je zakončen písemným zápočtovým testem a písemnou zkouškou.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. (22.09.2014)

1) F. Opekar, I. Jelínek, P. Rychlovský, Z. Plzák: Základní analytická chemie pro studenty, pro něž analytická chemie není hlavním studijním oborem. Karolinum, Praha (2002), 2010.

2) Lekce 1-12, možno stáhnout po přihlášení z této stránky.

3) F. Vláčil a kol.: Příklady z chemické a instrumentální analýzy. SNTL, Praha 1983 nebo Informatorium, Praha 1991.

4) P. Coufal, Z. Bosáková, R. Čabala, J. Suchánková, L. Feltl: Seminář z analytické chemie, Teorie, příklady, cvičení. Karolinum, Praha 2001, 2003, 2007.

5) M. Kotouček , J. Skopalová , P. Adamovský : Příklady z analytické chemie. Multimediální učebnice Univerzity Palackého přístupná na http://ach.upol.cz/ucebnice/.

6) R. Kellner, J.-M. Mermet, M. Otto, M. Valcárel, H. M. Widmer: Analytical Chemistry, 2nd edition, Wiley-VCH, Weinheim 2004

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Václav Červený, Ph.D. (21.04.2017)

Podmínky pro udělení zkoušky:

Úspěšné absolvování písemného testu v rozsahu tématických okruhů přednášek a základní studijní literatury.

Podmínky pro udělení zápočtu:

Zápočet bude udělen, pokud posluchač(ka) v zápočtové písemné práci získá nadpoloviční celočíselný počet bodů. Písemná práce obsahuje příklady v rozsahu probíraných lekcí. Zápočtovou písemnou práci je možno nejvýše dvakrát opakovat (tzn. 3 pokusy celkem). Termíny zápočtů budou včas vypsány do SISu a je povinností posluchače se na konkrétní termín přihlásit tamtéž.

Sylabus -
Poslední úprava: SUCHAN (16.04.2007)

Definice analytické chemie. Kvalitativní a kvantitativní analýza. Analytický proces. Základní analytické operace. Vážení. Odměřování objemu. Příprava vzorku pro analýzu. Zpracování analytických výsledků. Statistika velmi malých souborů dat. Kalibrační závislosti. Přehled používaných postupů anorganické a organické kvalitativní analýzy. Vážková analýza. Metody odměrné analýzy. Acidobazické titrace. Průběh titrační křivky, určení konce titrace. Acidobazické indikátory. Příklady stanovení. Komplexometrické titrace. EDTA, tvorba chelátů. Průběh titrační křivky a metody určení konce titrace. Metalochromní indikátory. Příklady stanovení. Srážecí titrace. Průběh titrační křivky a metody určení konce titrace. Příklady stanovení. Redoxní titrace. Průběh titrační křivky a metody určení konce titrace. Redoxní indikátory. Příklady stanovení. Elektroanalytické metody. Rovnovážná potenciometrie; coulometrie. Spektrometrické metody. Separační metody.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK