PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Informace v analytické chemii - MC230P22
Anglický název: Information in Analytical Chemistry
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (31-230)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (15.02.2020)
Přednáška je určena především studentům 3. ročníku bakalářského nebo 1. ročníku navzujícího magisterského studia
jako vhodná průprava pro přípravu literární části diplomové práce a pro její správné sepsání. Cílem přednášky je seznámit
účastníky s problematikou informací, informačních zdrojů a jejich využití v analytické chemii - od studia informací
publikovaných, přes rešeršní práce, až k publikaci vlastních výsledků. V průběhu přednášky se studenti seznámí s
jednotlivými druhy a formami chemických informačních zdrojů, dále s kódováním chemických informací, bibliografickými
citacemi. Velká pozornost je věnována práci s tištěnými i elektronickými referátovými zdroji (Chemical Abstracts, Beilstein,
Gmelin, Web of Science ad.) a praktickému provedení rešerší. Probírány jsou i zásady správného vedení laboratorních
záznamů, psaní odborných textů a presentace výsledků. Jsou zmíněny systémy hodnocení úspěšnosti prací (impakt faktor,
citovanost) a grantová problematika.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (24.09.2016)

Internetová stránka: http://www.natur.cuni.cz/~nesmerak/iac/index.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (15.02.2020)

Ke kontrole studia je požadováno:

a] splnění průběžně zadávaných úkolů z chemoinformatiky (nejpozději do data konání zkoušky);

b) sepsání krátkého článku - ke zvoleným klíčovým slovům nalézt alespoň tři články v angličtině a zpracovat je formou článku (min. rozsah 1,5 strany A4), jehož součástí bude předvedení důležitých informací a kritické porovnání dat;

c) předvedení PowerPointové presentace - zpracování vylosovaného tématu z analytické chemie formou desetiminutové přednášky;

d) ústní zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. (15.02.2020)

1. Úvod. Informace a jejich výměna v chemii. Historie využití informací v chemii. Druhy a formy chemických informačních zdrojů. Kódování informací.

ké literatury. Bibliografický popis dokumentů.

2. Primární chemické informační zdroje (časopisy, patenty, normy, zákony, lékopis).

3. Sekundární chemické informační zdroje (monografie a kompendia, tabulky, atlasy a sbírky, elektronické databáze).

4. Bibliografický popis dokumentů.

5. Referátové chemické informační zdroje. Referátové časopisy (Chemical Abstracts). Referátová kompendia (Beilstein, Gmelin). Elektronické referátové zdroje (SciFinder, MDL CrossFire, Web of Science).

6. Práce s informačními zdroji. Rešerše. Odborné knihovny. Získávání primárních dokumentů. Osobní dokumentace.

7. Tvorba a presentace nových informací. Obecné poznámky ke zpracování výsledků výzkumu. Pracovní záznamy, laboratorní deníky. Diplomové a disertační práce. Přednášky. Odborné konference. Publikace výsledků v odborném tisku. Hodnocení publikovaných informací (citovanost, impact faktor). Financování vlastního výzkumu (granty).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK