PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Populační ekologie - MB170P29
Anglický název: Population ecology
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2007 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SVATORA (30.04.2002)
Demografický rozbor populací: tabulky přežívání a množivosti, čistá
reprodukční rychlost, vnitřní rychlost růstu, doba generace, reprodukční
cennost. Rychlost růstu izolovaných populací: stabilita a nestabilita,
stabilní a nestabilní prahy; populační dynamika přírodních populací; modely exponenciálního a logistického růstu, modelování populačních fluktuací
a populačních cyklů. Interakce populací: mezidruhová konkurence, vztah
dravec-kořist. Syntéza: k-faktorová analýza.

Literatura
Poslední úprava: VSACH (10.04.2006)

BERRYMAN A.A. (1981) Population systems. Plenum Press, New York.

BEGON M., HARPER J.L., TOWNSEND C.R. (2000) Ecology. 3rd ed. Blackwell, Oxford.

VARLEY, G.C., GRADWELL, G.R. & HASSELL, M.P. (1973) Insect Population Ecology. Analytical Approach. Blackwell, Oxford.

Jarošík V. 2005: Růst a regulace populací. Academia, Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. (26.10.2011)

Ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: VSACH (13.04.2005)

1. Vymezení populace

2. Demografický rozbor populací. Populace s nepřekrývajícími se generacemi a populace s překrývajícími se generacemi. Tabulky přežívání. Sledování populačních změn pomocí tabulek přežívání a Leslieho matice. Dosažení stabilního věkového rozložení a konečné rychlosti růstu. Odvození konečné rychlosti růstu z parametrů přežívání a plodnosti. Odvození stabilního věkového rozložení. Vnitřní rychlost růstu. Čistá reprodukční rychlost a vnitřní rychlost růstu pro kontinuálně se množící populace. Generační doba. Reprodukční hodnota.

3. Populační dynamika. Obecné principy rovnováhy, stability a regulace. Determinanty stability. Základní typy populačních dynamik: kontinuální přírůstek a úbytek, rovnovážný stav, populační cykly, gradace. Základní model: populace řízená pozitivní zpětnou vazbou, začlenění negativní zpětné vazby. Analýza modelu: působení zpětných vazeb, nosná kapacita prostředí a logistický růst, neutrální stabilita, oscilační nestabilita a stabilita dosažená pomocí tlumících se oscilací, populační cykly, vliv prostředí. Zobecnění základního modelu: mnohonásobné rovnovážné stavy, metapopulační dynamika.

4. Predace. Vymezení predace. Výchozí model vztahu dravec-kořist. Chování dravce a kořisti. Syntetické modely vztahu dravec-kořist: syntetické modely s hustotně závislou regulací, syntetické modely pro predátory s nenáhodným vyhledáváním kořisti, generační doba dravce a kořisti.

5. Interakce hustotně závislých a hustotně nezávislých faktorů. Síla mortality. k-faktorová analýza I: populace mandelinky bramborové. k-faktorová analýza II: populace píďalky podzimní - klíčový faktor, regulační faktor, model, předpovědi.

6. Mezidruhová konkurence: vymezení, základní a realizovaná nika, princip konkurenčního vyloučení, heterogenita prostředí, prostor bez nepřátel, evoluční působení.

7. Mutualismus: vymezení, mutualismus spojený s chováním, mutualismus spojený s pěstováním rostlin a chovem zvířat, mutualismus spojený s rozšiřováním pylu a semen, trávicí symbionti, soužití houby a řasy - lišejníky, soužití řasy a živočicha, mykoriza, mutualistická fixace dusíku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK