PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Biogeografie - MB170P01
Anglický název: Biogeography
Zajišťuje: Katedra zoologie (31-170)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc.
doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB120P38, MB170P82
Je neslučitelnost pro: MB170P82, MB120P38
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SVATORA (21.05.2002)
Ucelený přehled biogeografické problematiky, s důrazem na současné
koncepční a metodické přístupy a jejich využití v aktuální výzkumné a
ochranářské praxi: (1) Základní pojmy. Typy areálů a způsoby jejich
vyjádření. Vstupní interpretační modely, ekologická vs. historická
biogeografie, dispersní vs. vikarianční model v historické biogeografii.
(2) Historie biogeografie, geografický vs. ekologický aspekt globální
biodiversity, biogeografická regionalisace. (3) Metody sběru,
formalisace a hodnocení výskytových, faunistických a areálových dat.
(4) Analysa areálových disjunkcí a vikariančních situací. Relace
fylogenetických a areálových změn - koncepce a techniky vikarianční
biogeografie. (5) Aktuobiologický aspekt areálových změn - disperse,
vagilita aj. aspekty dynamické biogeografie. (6) Ostrovní biogeografie,
problematika suchozemských ostrovů, jeskynní společenstva apod.
(7) Vnitroareálová proměnlivost a její analysa, klinální trendy,
genetická analysa v biogeografii, molekulární fylogeografie. (8)
Analytická biogeografie a areografie. (9) Historické a ekologické
momenty v interpretační biogeografii (struktura klimatu, klimatické a
environmentální fluktuace v geologické minulosti, biogeografický efekt
glaciální dynamiky. (10) Představy o vývoji zemského povrchu,
dynamika reliefu, teorie litosférických desek a globální tektonika,
základní etapy vývoje Země. Panbiogeografie
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Radek Lučan, Ph.D. (05.10.2021)

Brown JH a Lomolimo MV 2005: Biogeography. 3rd Ed. Sinauer Ass.Publ., Sunderland

Avise JC 2000: Phylogeography. Harvard Univ. London.

Cox CB a Moore PD 1993: Biogeography. An Ecological and Evolutionary Approach. Blackwell.

Horáček I, Mladý F: Biogeografie in Rosypal et al. 2002: Přehled biologie 2000. Scientia, Praha.

Whittaker RL, Fernández-Palacios JM 2006: Island Biogeography. Ecology, evolution and conservation. Oxford Univ. Press, Oxford.

Wilson EO 1995: Rozmanitost života. LN Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Radek Lučan, Ph.D. (05.10.2021)

Podmínkou pro úspěšné složení zkoušky je znalost látky v rozsahu přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: JPROKOP (12.06.2007)

Základní kurs ilustrující specifika moderní biogeografie s důrazem na koncepční a metodická východiska, členitost aplikovaných přístupů a typické okruhy otázek.

1. Specifický charakter biogeografické informace. Posuny ve vnímání biogeografie: od pomocné deskriptivní discipliny příslušných věd (fytogeografie, zoogeografie) k mezioborové integrační platformě organismální biologie. Biota, fauna, flora a faktory, které je ovlivňují. Historická vs. ekologická biogeografie. Deskriptivní, srovnávací a interpretační úroveň v biogeografii. Faunistika a floristika vs. zdroje biogeografické informace. Areálové, chorologické hledisko (objektem srovnání areály) vs. topografické hledisko (objektem biota regionu). Areál jako objekt ekologické biogeografie: optimum, pesimum, pejus, koncepční a metodické principy. Historie a dynamika areálů: dispesní vs. vikarianční model. Pojmy vikariance, endemismus, úroveň endemismus, areál, biom atd. Historie koncepcí a kořeny discipliny: A.Humboldt, P.de Candolle, A.R.Wallace, P.L. Sclater atd. Biogeografická regionalisace Země jako tradiční téma oboru.

2. Biota a prostřední Země I - referenční rámec ekologické biogeografie: marinní, terestrické a sladkovodní prostředí (biocyklus) - odlišnosti ve struktuře bioty a areálů, jejich dynamice a historii. Klima, zdroje a dynamika klimatu, zonalita a geografie klimatu. Thornwaitova, Koeppen-Geiger klasifikace. Vegetační geografie, Raunkierova klasifikace v biogeografii. Biomy Země: strukturní charakteristiky, rozšíření, specifika.

3. Biota a prostředí Země II - referenční rámec historické biogeografie: Historie kontinentů a oceánů. Tradiční představy vs. A.Wegener a kontinentální drift. Globální tektonika, teorie litosférických desek a současné rekonstrukce paleogografie Země. Pangea, Gondwana, Laurasia, Tethys. Podrobně: vývoj kontinentů v mesozoiku a cenozoiku, specifika a průběh alpinské orogenese, důsledky pro dispersní historii a klimatický režim planety. Historie klimatu v nejmladší minulosti: charakter glaciálního cyklu, stratigrafie a paleoekologie čtvrtohor. Panbiogeografie.

4. Biogeografická regionalisace - specifika bioty jednotlivých oblastí : výsledek historie jednotlivých oblastí a specifika vývojových radiací. ?Hot spots" globální biodiversity.

5. Struktura areálu: klasifikace, typy areálů, spojitost, tvar, centricita atd. Srovnávací analýza areálových typů a specifik - areografie: její postupy a předpoklady. Dynamika areálů: expanse, regrese, extinkce. Vagilita a disperse. Typy disperse a význam dispersních stadií. Kvantitativní aspekty velikosti areálu. Problém Species-Area a návazné koncepce. Arrheniův vztah. Makroekologie a globální areálová biogeografie (Rappoportovo pravidlo a související problémy).

6. Ostrovní biogeografie. Specifika ostrovního vývoje a ostrovní bioty. Ostrovní gigantismus, nanismus atd. Kasuistiky osídlování ostrovů (Krakatau, Galapágy, Hawai, Kanárské ostrovy). Kvantitativní analýzy struktury ostrovní bioty. MacArthur a Wilson: Rovnovážný model ostrovní biogeografie. Predikční potenciál rovnovážného modelu. Suchozemské ostrovy. Jeskyně a jeskynní společenstva.

7. Vnitroareálová struktura: aspekty geografické proměnlivosti. Metapopulační model. Selekce vs. sorting. Geografie speciace. Geografická (alopatrická) vs. sympatrická, parapatrická. Spojitá vs. nespojitá proměnlivost - typické příklady. Klinální proměnlivost, ?biogeografická pravidla", typy nespojité proměnlivosti. Kategoriální proměnlivost. Sympatrický posun. Hybridisace, hybridní zóny a jejich specifika. Multigenomické (Rennerovy) komplexy.

8. Vnitroareálová proměnlivost jako zdroj detailní infomace o areálové historii: metodické předpoklady, techniky a typické problémy. Vikarianční a kladistická biogeografie. Fylogeografie - koncepční rozvrh, mtDNA jako zdroj fylogenetické a fylogeografické informace, koalescenční analýza. Typická temata a výstupy současné fylogeografie.

9. Historie bioty v nejmladší minulosti. Srovnání informace molekulárné fylogeografie a fosilního záznamu. Facialita změn společenstev v průběhu glaciálního cyklu. Historie současného glacálního cyklu, průběh a paleobiogeografie poslední doby ledové a holocenu. Klimatická specifika holocenu, neolitická revoluce, vznik kulturní krajiny a chorlogická skladba současné bioty.

10. Biota Západního Palearktu a střední Evropy: určující momenty ekologické a historické biogeografie této oblasti, výběr aktuálních témat, příkladové studie a problémy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK