PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Ekologie živočichů - MB162P07
Anglický název: Animal ecology
Český název: Ekologie živočichů
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.cts.cuni.cz/~storch/AnimalEcology.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. David Storch, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
prof. David Storch, Ph.D.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB150P81
Je neslučitelnost pro: MB150P81
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VSACH (13.04.2005)
Přednáška je zaměřena na základní seznámení s oborem. Důraz je kladem na zdroje ekologické rozmanitosti živočichů, fyziologická a energetická omezení vedoucí k různým životním strategiím, evoluční ekologii těchto strategií, fungování živočichů v různých typech prostředí a jejich roli v ekosystémech, dynamiku populací a změn rozšíření.
Literatura
Poslední úprava: VSACH (13.04.2005)

Begon M., Harper J.L. and Townsend C.R.: Ecology. Third edition. Blackwell Science Ltd., Oxford 1995.

Brown J. H.: Macroecology. University of Chicago Press, Chicago 1995

Chris Lavers: Proč mají sloni velké uši. Argo a Dokořán, Praha 2004

Schluter D.: The Ecology of Adaptive Radiation. Oxford University Press, Oxford 2000

Stearns S.C.: The evolution of life histories. Oxford University Press, Oxford 1992

Storch D., Mihulka S.: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha 2000

Zrzavý J., Storch D., Mihulka S.: Jak se dělá evoluce: od sobeckého genu k rozmanitosti života. Paseka, Praha 2004

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. (25.11.2011)

Písemný test.

Sylabus -
Poslední úprava: VSACH (30.03.2006)

1. Živočichové vs. rostliny, houby a jednobuněční: co je živočich, centralizovaná organizace jako základní rys. Tělesná velikost jako nejpodstatnější vlastnost určující způsob života a ekologii druhu, výhody a nevýhody různé tělesné velikosti, konsekvence: vztah hmotnosti a intenzity metabolismu a souvisejících biologických rychlostí.

2. Metabolismus a teplota, výhody a omezení studenokrevnosti a teplokrevnosti. Ekologická dominance a energetická bilance různých skupin živočichů v různých biomech, role klimatu, vegetace a fyziologické tolerance, role odlišných tělních plánů, jejich výhody a omezení v různých prostředích.

3. Životní strategie a jejich evoluce I: morfologická, fyziologická a ekologická omezení velikosti vajíčka/mláděte a reprodukční trade-offs, výhody a nevýhody semelparního a iteroparního rozmnožování, vztah velikosti, mortality a rozložení celoživotních reprodukčních výdajů, načasování reprodukce, vznik rozmanitosti reprodukčních strategií.

4. Životní strategie a jejich evoluce II: Hlavní osy variability life-histories, r-K kontinuum a slow-fast kontinuum. Stárnutí a jeho evoluční příčiny. Rodičovská péče, její evoluce, výhody a nevýhody, determinanty rodičovské investice. Determinace pohlaví a poměry pohlaví, manipulace poměrů pohlaví.

5. Růst, jeho omezení a determinanty. Základy ekofyziologie živočichů: adaptace na extrémy, rozdíly mezi vodním a suchozemským prostředím, adaptace na proměnlivost prostředí, disperze a dormance.

6. Potravní ekologie: herbivorie, predace a parazitismus, potravní strategie, potravní vztahy mezi organismy, predace a trofické kaskády.

7. Ekologie živočišných společenstev: základní organizační síly, role mezidruhové konkurence, parazitismus a mutualismus, role živočichů v ekosystémech: klíčové druhy, rozšiřovači, opylovači, ekosystémoví inženýři.

8. Početnost a hustota živočichů: proč jsou různé druhy různě početné, koreláty populačních velikostí, "evoluční úspěšnost", generalisti a specialisti, růst a regulace populací živočichů, vnitrodruhové interakce: teritorialita, agregace, socialita, kolonialita, Aleeho efekt.

9. Šíření a ubývání: velikosti areálů a areálové změny, ekologické invaze u živočichů. Vymírání a náchylnost k vymření, současné změny v početnosti a diverzitě živočichů, introdukce a extinkce na ostrovech.

10. Dynamika biodiverzity živočichů: vznik druhů, speciace alopatrická a sympatrická, adaptivní radiace a ekomorfologická diversifikace. Diverzita různých skupin živočichů a její koreláty, role klíčových evolučních novinek. Budoucnost biodiverzity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK