Environmentální ekologie živočichů - MB162P04
Anglický název: Environmental ecology of animals
Český název: Environmentální ekologie živočichů
Zajišťuje: Katedra ekologie (31-162)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2005 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Vyučující: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: VSACH (17.03.2005)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s interakcemi živočichů s prostředím, s vlivem prostředí na organismy a naopak a vzájemnými interakcemi organismů zprostředkovanými jejich interakcí s prostředím. Důraz bude kladen na pochopení komplexity chování prostředí jež je dáno abiotickými vlivy a na vliv velikosti organismu pro vnímání vnějšího prostředí (surface volume ratio etc.). Budou probrány hlavní strategie resistenčních a kapacitních adaptací organismů ve vztahu k jednotlivým faktorům prostředí a bilanci energie, základních živin, vody a esenciálních látek vzájemné propojení a společné působení jednotlivých faktorů prostředí. Zvláštní pozornost bude věnována vlivu organismů na fyzikální a chemické podmínky prostředí a netrofickým interakcím organismů.
Literatura
Poslední úprava: VSACH (18.03.2005)

Gates, D. M. 1980. Biophysical Ecology. Springer-Verlag, NY.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. (15.11.2011)

semestrální práce, ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: VSACH (17.03.2005)

1) Reakce organismu na gradientu podmínek prostředí. Extrémní a optimální hodnoty a adaptace na ně (kapacitní a resistenční adaptace). Energetická bilance organismu.

2) Vliv velikosti na energetickou bilanci energetická bilance ekto a endotermů.
maintenance cost a energie investovaná do reprodukce, energetická účinnost reprodukce, složky maintenece cost, surface volume ratio a cena udržování stálé teploty a její přínos, enerergetická cena různých modelů chování.

3) Tepelná bilance organismů. Teplo a teplota. Bilance aktivního povrchu neživých těles a tepelná bilance organismů přenos tepla, ztráty tepla produkce tepla možnosti regulace atd. vliv ostatních environmentálních faktorů na tepelnou bilanci (vlhkosti, proudění izolační vlastnosti prostředí, latentní teplo etc.). Extrémní teploty a mechanismus jejich působení na organismy. Fysiologické morfologické a behaviorální adaptace k tepelným extrémům.

4)Tepelná bilance organismů - pokračování. Tepelná bilance endotermů, příklady. výhody a cena udržování stálé tělesné teploty, produkce a ztráty tepla, změny tělesné teploty. Tepelné podmínky a energetická bilance ektotermů a endotermů. Vliv vnější teploty na fysiologické procesy ektotermů zejména na rychlost růstu a vývoje.

5) Záření Kontinuum záření podle vlnové délky, jeho význam pro organismy. Limitní hodnoty různých druhů záření. Mechanizmy poškození organizmů různými druhy záření. Interakce záření s tepelnou bilancí, odraz a pohlcování záření bilance záření a skleníkový efekt. Informační význam záření - synchronizace chování a životního cyklu organismů a vnějších podmínek.

6) Voda. Voda v přírodě, formy změny skupenství, skupenské teplo, vzdušná vlhkost pohyb vody v ekosystému volná a vázaná voda, síly ovlivňující pohyb a vazbu vody v prostředí, povrchové pnutí vody, obsah iontů ve vodě - sladká a slaná voda půdní roztok.

7) Bilance vody - výměna iontů - aerační status. Příjem a výdej vody, vliv velikosti a teploty na ztráty vody, příčiny dehydratace, mechanismy ochrany před ztrátou vody, osmotické důsledky. Rozpustnost plynů ve vodě, rovnováha voda - plyn v porézních vodou nasycených prostředích, důsledky pro dýchání, anaerobní prostředí.

8) Potrava. Získávání energie - energetický obsah potravy a její využitelnost. Problémy plynoucí z využívání hlavních druhů potravy. Hlavní živiny jejich příjem, bilance a limitující vlivy. Esenciální látky jejich definice a bilance přehled esenciálních látek, směna (konverze) různých platidel význam mikroflóry v potravě a symbiontů pro získávání esenciálních látek.

9) Polutanty. Druhy polutantů, jejich chování v přírodě (transport ,akumulace, degradace) a vliv na organismy. Testování vlivu polutantů, akutní a chronické vlivy. Letální a subletální testy. Interpretace laboratorních testů toxicity do reálných podmínek.

10) Vliv organizmů na prostředí Vnitřní prostředí organismu - ekosystém pro jiné, parasiti a symbionti. Změny vnějšího prostředí - práce organismů, význam organismů v celkovém koloběhu hmoty a energie, přímé a nepřímé vlivy.

11) Interakce organismů zprostředkované vlivem organismů na prostředí. Ekosystémoví inženýři, vliv herbivorů, půdní fauny a bentosu na koloběh živin, vytvářející specifických stanoviště, a změnu fyzikálních podmínek prostředí, vliv časové a prostorové škály, formy nadložního humusu jako příklad vzájemného působení půdních organizmů a prostředí.