PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Obecná a srovnávací fyziologie - MB150P65
Anglický název: General and comparative physiology
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)
Přednáška doplňující a rozšiřující základní znalosti získané při studiu předmětu Fyziologie živočichů a člověka, popř.
Základy fyziologie živočichů. Seznamuje s obecnými fyziologickými principy a regulacemi tělesných systémů a funkcí
živočichů, její hlavní důraz však tkví ve srovnávacím přístupu při výkladu základních fyziologických funkcí s použitím
odlišných příkladů různých druhů obratlovců i bezobratlých. Povinně volitelný předmět pro zájemce o magisterský obor
fyziologie živočichů (zaměření fyziologie živočichů) a doporučeně volitelný pro studenty učitelských kombinací a další
zájemce.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

P. C. Withers: Comparative Animal Physiology

R. W. Hill, G. A. Wyse & M. Anderson: Animal Physiology

G. F. Striedter: Principles of brain evolution

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petr Telenský, Ph.D. (20.05.2020)
 • 1. Fyziologie, její principy a vztah k ostatním biologickým oborům. Homeostáza, regulace, buněčné mechanismy. Vymezení základních pojmů srovnávacích disciplín (homologie, homoplazie, konvergentní evoluce, preadaptace, apod.).
 • 2. Porovnání tělních plánů u hlavních skupin živočichů. Ontogeneze, přímý a nepřímý vývoj. Obecné vlastnosti fyziologických funkcí v závislosti na velikosti těla, typu prostředí, potravních nárocích, "life-history" a dalších ekologických parametrech. Mezipohlavní rozdíly, příklady.
 • 3. Dýchání a dýchací orgány. Krev. Srdce, cévy a krevní oběh.
 • 4. Imunitní systém, funkce, význam, fylogeneze.
 • 5. Regulace tělesné teploty u "poikilotermních" a "homoiotermních" živočichů, třesová a netřesová termogeneze.
 • 6. Humorální regulace, obecná charakteristika, příklady. Vztah neurální a humorální regulace.
 • 7. Nervová soustava a její základní typy ("bauplany"). Stavba neuronu, přenos vzruchu, porovnání různých skupin (hlavonožci, obratlovci, aj.). Mozek obratlovců, základní stavba a evoluční trendy. Paměť a učení. Autonomní systém. Periferní a vegetativní funkce.
 • 8. Fyziologie smyslů, základní principy. Zrak, fotopigmenty a fotoreceptory. Světločivné orgány, stavba komorového oka a sítnice. Mechanorecepce, postranní čára ryb, sluch a vestibulární orgán. Chemorecepce. Vomeronazální orgán. Vysoce specializované smyslové funkce (echolokace, elektrické orgány, apod.).
 • 9. Biologické rytmy a jejich řízení. Hibernace, letargie, spánek.
 • 10. Svalovina: stavba, funkce, typy, výskyt.
 • 11. Příjem potravy, trávení a vyměšování. Stavba trávicí soustavy v závislosti na typu potravy. Herbivorní strategie.
 • 12. Vylučovací soustava, její stavba a fylogenetický vývoj, souvislost s rozmnožovací soustavou.
 • 13. Reprodukce a její řízení. Význam reprodukčních cyklů u různých skupin živočichů a v závislosti na typu prostředí. Stavba a vlastnosti pohlavní soustavy ve vztahu k reprodukčním strategiím a dalším parametrům.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (04.04.2008)

Podmínkou je absolvování předmětu MB150P26B nebo MB150P07 nebo MB150P37.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK