PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Neurobiologie - MB150P36
Anglický název: Neurobiology
Zajišťuje: Katedra fyziologie (31-152)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
RNDr. Jan Moravec, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)
Neurobiologie jako interdisciplinární obor integrující moderní poznatky o nervových buňkách a o způsobech jakými jsou
organisovány do funkčních obvodů a nervových systémů zprostředkujících chování živočichů. Povinně-volitelný předmět v
bakalářském stupni studijního programu biologie, doporučený ve 3. ročníku po absolvování základních kurzů z fyziologie
živočichů a člověka. Toto je přednáška akreditovaného bakalářského studijního programu Biologie a studijního oboru
Molekulární biologie a biochemie organismů, která je povinným výběrem pro posluchače, kteří chtějí studovat navazující
magisterský studijní obor fyziologie živočichů. Na Přednáška navazuje na základní přednášku "Fyziologie živočichů a
člověka" (B150P26, 4. semestr) a je doporučena pro 5. semestr. Na tuto přednášku navazuje 6. semestru přednáška
"Bioelektrické jevy a jejich měření" (B150P30) a v 8. semestru přednáška "Fyziologie smyslů" (B150P28).

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (28.10.2019)

Nicholls J.G. et al.: From neuron to brain, Sinauer Associates Inc., Sunderland, USA, Third edition, 1992.

Vyklický L. a Vyskočil F.: Molekulární podstata dráždivosti nervového systému. Skriptum, Přírodovědecká fakulta UK Praha, 1993.

Smith, C.U.M.: Elements of Molecular Neurobiology, John Wiley & Sons, England, Third edition, 2002

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. (25.10.2019)

Předmět je ukončen písemným testem.

Sylabus -
Poslední úprava: PUTA (08.04.2004)

ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY. Neurobiologie a speciální obory neurověd: neurofyziologie, neurochemie, neuroendokrinologie, neurofarmakologie, neurologie, neuropsychologie, neurochirurgie, neuroetologie aj. Morfologie a fyziologie nervových buněk, nervové spoje, nervové dráhy a obvody, bioelektrické signály a jejich registrace, neuronální signalisace a vyšší funkce, reflexy, chování.

MOLEKULÁRNÍ A BUNĚČNÉ MECHANISMY NERVOVÉ SIGNALIZACE. Membránová teorie bioelektrických jevů, membránové iontové kanály, iontové základy klidového membránového potenciálu, iontové základy akčního potenciálu.

NEURONY JAKO ELEKTRICKÉ VODIČE. Pasivní elektrické vlastnosti membrán, odporové charakteristiky a elektrická kapacita, signály místní a propagované, průměr vláken, myelinizace, rychlost vedení vzruchu, bioelektrické proudy a tok proudu mezi buňkami.

VLASTNOSTI A FUNKCE NEUROGLIOVÝCH BUNĚK. Klasifikace a výskyt gliových buněk, fyziologické vlastnosti membrán gliových buněk, signální systémy mezi neurony a glií, funkce jednotlivých typů gliových buněk.

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYNAPTICKÉHO PŘENOSU. Elektrické synapse, chemické synapse, výlev neuropřenašečů, syntéza a skladování neuropřenašečů, recyklace synaptických váčků, receptory pro neuropřenašeče, identifikace a funkce neuropřenašečů v CNS, synaptická inhibice.

Modelová synapse - nervosvalová ploténka. Struktura nervosvalového spojení u studenokrevných vs. teplokrevných živočichů. Acetylcholinové receptory, acetylcholinesterasa, výlev acetylcholinu. Presynaptické, synaptické a postsynaptické ovlivnění stavu synapse.

Synapse centrální. Receptorová výbava centrálních synapsí a působení některých neuropřenašečů. Grayovy synapse typu 1 a typu 2, struktura a funkce. Postsynaptická inhibice a facilitace. Modulace aktivity synapsí. Výlev a absorpce měchýřků na synapsi.

NEUROPŘENAŠEČE, NEUROMODULÁTORY A MECHANISMUS JEJICH ÚČINKU.

Klasifikace membránových receptorů, receptory spřažené s iontovými kanály, receptory spřažené s trimerními GTP-vazebnými proteiny, receptory s endogenní tyrosin-kinasovou aktivitou, Na+, K+-ATPasa - receptor pro kardioaktivní glykosidy, efektory hormonální akce, druzí poslové, neuromodulátory a alosterické efekty na úrovni receptorů, heterogenita receptorů.

INTEGRATIVNI MECHANISMY - NERVOVÝ SYSTÉM BEZOBRATLÝCH. Vývoj nervového systému, ganglia, individuální neurony a cílové orgány, smyslové buňky a recepční pole, motorické buňky, synapse, reflexy zprostředkované jednotlivými neurony.

INTEGRATIVNI MECHANISMY - PŘEVOD A ZPRACOVÁNÍ SMYSLOVÝCH SIGNÁLŮ U OBRATLOVCŮ. Proces smyslového zobrazení od vnějšího podnětu po smyslový vjem, smyslové receptory, převod energie vnějšího podnětu v nervový signál (transdukce, transformace), dráhy aferentní signalizace, divergence, konvergence, laterární inhibice, recepční pole neuronů, eferentní kontrola smyslových signálů, smyslové modality - příklad: zrakový systém.

INTEGRATIVNÍ MECHANISMY - MOTORICKÉ SYSTÉMY - OVLÁDÁNÍ KOSTERNÍ SVALOVINY. Motoneurony, motorická jednotka, míšní reflexy, motorické dráhy CNS, mozkový kmen, mozeček, basální ganglia, neokortex, motorické programy.

INTEGRATIVNÍ MECHANISMY - VZTAHY MEZI NERVOVÝM SYSTÉMEM, ENDOKRINNÍM SYSTÉMEM A IMUNITNÍM SYSTÉMEM. Receptory a mediátory vzájemných zpětnovazebných interakcí těchto tří základních integračních systémů, zajišťujících růst, vývoj, udržování homeostázy a chování individua.

NEUROBIOLOGICKÉ ZÁKLADY CHOVÁNÍ. Biorytmy, vrozené formy chování, nepodmíněné reflexy, instinkty, příjem potravy, rozmnožování, emoce, učení, paměť, neuroetologie.

NEUROBIOLOGIE A LÉKAŘSKÉ VĚDY. Interakce neuronů v normě a v nemoci, dědičné vlivy a působení prostředí, regenerace v nervovém systému, léčiva a látky působící na nervové buňky, neurologie, psychofarmakologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK