PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Imunologie - MB150P14B
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008 do 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Vyučující: Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Je korekvizitou pro: MB150C15B, MB150C15C, MB151C15E
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PUTA (14.04.2004)
Přednáškový kurs poskytuje široké základy moderní imunologie; důraz je kladen na molekulární a buněčné principy fungování imunitního systému. Ve druhé části kursu je probírána role jednotlivých imunitních mechanismů v obraně proti různým patogenům, v protinádorové obraně a poruchy imunitních mechanismů (autoimunita, alergie, imunodeficience).

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. František Půta, CSc. (06.10.2016)

V. Hořejší, J. Bartůňková: Základy imunologie, 4. vydání, Triton, Praha 2009

K.Murphy, P.Travers, M.Walport: Janeway's Immunobiology: The immune system in health and disease, 7th edidion, Garland Science, 2007

K.Murphy: Janeway's Immunobiology: The immune system in health and disease, 8th edidion, Garland Science, 2011

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Půta, CSc. (06.10.2016)

Ke zkoušce budou požadovány znalosti, pojmy a jejich vztahy, dohledatelné v doporučené literatuře (Hořejší, Bartůňkova: Základy imunologie, 3. nebo 4. vydání), a to v rozsahu přednášené látky. Automaticky se předpokládají znalosti středoškolské.

Zkouška je organizována jako písemný test ; student má nárok na ústní zkoušení před komisí při třetím termínu opakovaného zápisu.

V testu odpovídáte stručně na 14 otázek (z předem oznámeného souboru 320 otázek), za každou otázku můžete získat 0-3 body podle míry správnosti. Hodnocení "výborně" je za >38 bodů, "velmi dobře" za 32-38, "dobře" za 21-32 bodů.

Na test je 80 minut čistého času.

Sylabus -
Poslední úprava: PUTA (14.04.2004)

1. Základní pojmy; funkce a komponenty imunitního systému. - Hlavní funkce a principy fungování; antigeny; druhy imunitních mechanismů; hlavní komponenty imunitního systému.

2. Fagocyty a další buněčné složky nespecifické imunity. - Fagocyty a fagocytóza; žírné buňky; bazofilní granulocyty.

3. Komplement a další neadaptivní mechanismy. - Základní funkce komplementu; aktivace komplementu; regulace komplementu a ochrana vlastních buněk před jeho účinky; jiné systémy plazmatických proteinů podílející se na nespecifických obranných mechanismech; interferony.

4. Zánět. - Definice a druhy zánětu; proces zánětlivé reakce; systémová odpověď organismu na zánět; reparace poškozené tkáně.

5. Antigenně specifické receptory. - Receptor lymfocytů B (BCR); receptor lymfocytů T (TCR); rozpustné (secernované) imunoglobuliny.

6. MHC glykoproteiny - prezentace peptidových fragmentů. - Struktura, exprese, funkce a polymorfismus MHC glykoproteinů; vazba peptidů na MHC glykoproteiny; genový komplex MHC.

7. Adhezivní molekuly, Fc-receptory a další povrchové molekuly leukocytů. - Obecné vlastnosti adhezivních molekul; skupiny adhezivních molekul; Fc-receptory; komplementové receptory; jiné povrchové molekuly leukocytů; povrchové molekuly charakteristické pro jednotlivé subpopulace leukocytů ("markery").

8. Cytokiny. - Obecná charakteristika cytokinů; klasifikace cytokinů; receptory cytokinů.

9. Signalizační mechanismy používané receptory imunocytů. - Základní typy receptorových signalizačních mechanismů - asociace s protein-kinázami a s G-proteiny.

10. Vznik repertoáru antigenně specifických receptorů T a B lymfocytů. - Přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců BCR (imunoglobulinů); proces rekombinace; izotypový přesmyk; eliminace autoreaktivních klonů B lymfocytů; přeskupování genů kódujících variabilní části řetězců TCR a vývoj T lymfocytů.

11. Imunitní reakce založené na T lymfocytech a NK buňkách. - Klasifikace T lymfocytů; imunitní reakce typu TH1 - zánětlivé reakce; imunitní reakce typu TH1 - pomoc B lymfocytům; vzájemná regulace aktivit TH1 vs. TH2; imunitní reakce založené na cytotoxických T lymfocytech; superantigeny; NK buňky.

12. Imunitní reakce založené na protilátkách. - Protilátková reakce vyvolaná antigeny nezávislýmu na T lymfocytech; protilátková reakce vyvolaná antigeny závislými na T lymfocytech; polyklonální a monoklonální protilátky; efektorové mechanismy působení protilátek.

13. Regulace imunitního systému. - Regulace antigenem; antagonistické peptidy; regulace protilátkami; regulace cytokiny a mezibuněčným kontaktem; negativní regulace (suprese) zprostředkovaná T lymfocyty; neuroendokrinní regulace; faktory ovlivňující výsledek imunitní odpovědi (imunogenní vs. tolerogenní).

14. Slizniční a kožní imunitní systém. - Hlavní funkce slizničního a kožního imunitního systému; struktura a funkce komponent kožního imunitního systému.

15. Antiinfekční imunita. - Vztah mezi hostitelem a mikroorganismem; obrana proti bakteriím, virům, protozoálním parazitům, mnohobuněčným parazitům; mechanismy tkáňového poškození infekčními činiteli; využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce; mechanismy úniku mikroorganismů před obrannými reakcemi organismu.

16. Protinádorová imunita. - Nádorové antigeny; protinádorové imunitní mechanismy; mechanismy odolnosti nádorů vůči imunitnímu systému; možnosti imunoterapie nádorů.

17. Transplantace. -Aloimunitní reakce; orgánové transplantace; transplantace hematopoetických kmenových buněk; imunologicky privilegovaná místa tkáně; možnosti potlačení transplantačních rejekcí a reakce štěpu proti hostiteli; xenotransplantace; imunologický vztah matky a alogenního plodu.

18. Imunopatologické reakce. - Imunopatologické reakce humorální; imunopatologické reakce buněčně zprostředkované.

19. Autoimunitní onemocnění. - Autoimunitní reakce; mechanismy tolerance; příčiny vzniku autoimunity; přehled autoimunitních onemocnění; terapie autoimunitních onemocnění.

20. Imunodeficity. - Definice imunodeficitů a jejich klasifikace; primární imunodeficity; získané imunodeficity.

21. Možnosti terapeutických zásahů do imunitního systému. - Kauzální léčba; substituční léčba; nespecifická imunomodulační lečba; antigenně specifická imunomodulační léčba.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK