PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Vývojová biologie - MB150P11
Anglický název: Developmental Biology
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Je korekvizitou pro: MB150C07, MB150P32
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PUTA (27.05.2005)
Vývojová biologie je věda o životním cyklu organismu. Předmět jejího studia je velice rozsáhlý. Zahrnuje procesy rozmnožování, zárodečného vývoje, dospívání, reprodukce a stárnutí, regenerace a smrti organismu. Základním problémem je proces diferenciace buněk, který je velice výrazný zejména v časných etapách vývoje jedince a v různé míře pokračuje po celou dobu jeho života. Současná vývojová biologie využívá především poznatky a metodickou výbavu buněčné a molekulární biologie a podle konkrétního badatelského problému také výsledky klasické i molekulární embryologie, morfologie a genetiky pro objasnění změn regulace exprese genů. využití jejích produktů, změn mezibuněčných vztahů a chování buněčných komplexů v procesu morfogeneze (zde se stále více uplatňují matematické modely), proliferaci a řízeného odumírání buněk, regeneraci atd. Vývojová biologie je tak zastřešujícím oborem, který formuluje konečný obraz koordinovaného soužití buněčných souborů v mnohobuněčném organismu.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (22.04.2015)

ZÁKLADNÍ LITERATURA

Gilbert S.F: Developmental Biology. 6 vyd. i dřívější, Sunderland (MA): Sinauer Associates, 6. vyd. je dostupné na internetu Entrez-PubMedBooks

DOPORUČENÁ LITERATURA

Rosypal S. ed.: Přehled biologie, všechna vydání, kap. Rozmnožování??..

Nový přehled biologie, Scientia Praha 2003 (kapitoly týkající se tématu)

Romanovský A.: Rozmnožování a vývoj živočichů, skriptum , 1984

Romanovský A. ed..: Obecná biologie, SPN Praha 1985

Sládeček F.: Rozmnožování a vývoj živočichů, Academia Praha 1986

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (21.04.2015)

Forma zkoušky - písemný test ´multiple choice´, 17 otázek - výběr ze čtyř možných odpovědí (A-D), 3 otázky - textová odpověď na dané téma.

Maximální bodové ohodnocení testu - 100 bodů

výborně = 90-100 bodů

velmi dobře = 80-89 bodů

dobře = 70-79

Zkouška trvá 60 minut

V případě, že je student nespokojen s dosaženou známkou a nemá z testu "neprospěl" má právo požádat o ústní přezkoušení (nejlépe e-mailem, adresa vkrylov@natur.cuni.cz). Do klasifikace se po té započítá pouze výsledek z ústního přezkoušení a to bez ohledu na známku z písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (28.01.2014)

1. Způsoby rozmnožování organismů, podstata výhody a nevýhody. Přehled od bakterií po člověka, problémy a jejich řešení. Příklady asexuální reprodukce, metageneze.

2. Pohlaví, typy, pohlavní znaky. Tvorba a stavba pohlavních buněk. Určení pohlaví. Pohlavní cyklus a jeho regulace. Princip hormonální antikoncepce.

3. Oplození. Struktura gamet u mnohobuněčných živočichů - příprava na oplození, Regulace vniku spermie, oplozovací reakce, Aktivace metabolismu vajíčka, Fúze genetického materiálu, typy oplození, atd.

4. Časný zárodečný vývoj (stručný přehled časného vývoje na modelech). Modely pro morfologii: ježovka, hlístice C. elelegans, obojživelník, pták, savec aj. Význam různých způsobů stavby vajíček pro zajištění výživy zárodku, pro další vývoj a pro přežití jedince (počet vajíček, žloutek, jiná výživa, informační vklad a jeho uspořádání, rodičovská ochrana zárodku atd.).

5. Stabilita a proměnlivost genetické výbavy v procesu diferenciace. Regulace využití genetické výbavy a produktů její exprese.

6.Gastrulace, neurulace, vznik základního morfologického obrazu těla. Somitogeneze. Embryonální induktivní interakce (neurulace, oko), experimentální důkazy, zúčastněné geny a jejich interakce.

7. Vývoj zárodku ptáka a savce. Srovnání. Zárodečné obaly. Využití poznatků pro klonování, tvorbu chimér, tkáňové náhrady a kmenové buňky atd.

8.Genetika morfogeneze na příkladu drozofily a aplikace na jiné modely.

9. Diferenciace a morfogeneze v pozdním vývoji a dospělosti. Metamorfóza, regenerace.

10. Kmenové buňky, stárnutí a smrt

11. Experimentální přístupy ve vývojové biologii

12-13. Vývojová biologie rostlin

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK