PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Obecná biologie - MB150P06
Anglický název: General Biology
Zajišťuje: Katedra buněčné biologie (31-151)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010 do 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
Záměnnost : MB151P95
Je neslučitelnost pro: MB151P95, MB130P73
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PUTA (26.03.2004)
Obecná biologie seznamuje studenty se základy biologie buňky; a to nejen na úrovni různých typů eukaryotických buněk (živočichové, rostliny, houby), ale zabývá se i buňkami prokaryotickými. Buněčná biologie je probírána v širších souvislostech s přesahem do dalších souvisejících předmětů, jako je např. biochemie, molekulární biologie, fyziologie, imunologie atd.
Literatura
Poslední úprava: PUTA (26.03.2004)

Kubišta V.: Buněčné základy životních dějů. 1. vyd. Scientia, Praha 1998.

Alberts et al.: Základy buněčné biologie - Úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, 1998.

Sylabus -
Poslední úprava: PUTA (26.03.2004)

1. Charakteristika života a jeho formy. Buněčná teorie. Prokaryotická a eukayotická buňka - typy a stavba buněk. Metody pozorování a analýzy.

2. Chemické složení buněk. Stavba a funkce základních organických molekul v buňce - sacharidy, lipidy, aminokyseliny a proteiny, nukleotidy.

3. Membrána - stavba, vlastnosti, funkce. Vztah buňky a okolí. Výměna látek mezi buňkou a okolím - difúze, transportní mechanizmy. Membránový potenciál. Endo- a exocytóza. Membránové organely.

4. Bioenergetika. Zdroje energie. Exo- a endotermní reakce. ATP. Získávání energie (glykolýza, Krebsův cyklus , oxidativní fosforylace, b-oxidace mastných kyselin). Role mitochondrií. Fotosyntéza - princip a biologický význam, chloroplast.

5. Genetická informace a její využití. DNA, RNA - stavba, typy, funkce, lokalizace. Replikace DNA. Transkripce. Odlišnosti těchto procesů u prokaryot a eukaryot. Regulace exprese genů.

6. Translace - průběh u prokaryot a eukaryot. Ribozomy, endoplazmatické retikulum a jejich funkce. Posttranslační úpravy bílkovin, role Golgiho komplexu. Proteinové adresy.

7. Cytoskelet - mikrotubuly, mikrofilamenta, střední filamenta. Stavební složky, funkce. Molekulární motory. Pohyb intracelulární. Bičík, sval - stavba a mechanismus pohybu. Stav u prokaryot.

8. Buněčný cyklus - etapy, řízení. Apoptóza. Jaderné dělení - fáze, mechanizmus, řízení. Cytokineze. Srovnání mitózy a meiózy.

9. Mezibuněčná signalizace. Převod signálu přes plazmatickou membránu. Receptory, typy a mechanizmy. Jaderné receptory. Regulace signálních kaskád. Nervový vzruch.

10. Mezibuněčné spoje a spoje buňka-mezibuněčná hmota - stavba, význam. Mezibuněčná hmota u rostlin, hub a živočichů - struktura a význam. Buněčná stěna - složení, vznik.

11. Imunitní systém. Specifická a nespecifická imunita - základní mechanismy, buňky imunitního sytému.

12. Biologický význam mnohobuněčnosti. Diferenciace buněk. Rakovina, onkogeny a antionkogeny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK