PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů - MB140P37
Anglický název: Structure and Properties of Biopolymers
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 13 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Další informace: http://pcfiser.natur.cuni.cz/BP/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D.
Atributy: Modul Buněčná a molekulární biologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D. (08.02.2016)
Přednáška se zaměřuje na konformaci informačních biopolymerů (proteinů a
nukleových kyselin) včetně konformačního a sekvenčního polymorfizmu DNA,
anomálií ve struktuře molekul a modifikací a topologie DNA. Popisuje vlastností
biopolymerů, které jsou důležité pro jejich funkci, identifikaci, stanovení
koncentrace, separaci, izolaci, sekvencování, deneturaci, reasociaci,
degradaci, modifikaci a sledování jejich vzájemných interakcí. Dále jsou popsány
separační a analytické metody důležité pro genové inženýrství , genomiku,
transkriptomiku a proteomiku. Přednáška navazuje na Molekulární biologii a je
doplňkem Genového inženýrství.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D. (08.02.2016)

Materiály k předmětu budou aktualizovány v prostředí Moodle https://dl2.cuni.cz/

Základní literatura:

Voet P. a Voet J.G. (překlad Kotyk et al 1994) Biochemie, nakladatelství AVČR ACADEMIA, Praha

(Vybrané kapitoly týkající se NA+proteinů a jejich stavebních jednotek)

Vondrejs et al. Genové inženýrství I. II. III. IV.

(Vybrané kapitoly týkající se metod pro separaci a analýzu NA+ proteinů založených na vlastnostech biopolymerů)

Doplňující literatura:

Vacík a kol. : Přehled středoškolské chemie SPN 1999 str. 64-106

Zubay et al.: Principles of Biochemistry, (WCB 1995)

Chang: Chemistry (WCB 1998)

Doporučený software:

PyMOL http://www.pymol.org/

VMD http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/

Cn3D http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/CN3D/cn3d.shtml

Ligand Explorer http://www.pdb.org/pdb/explore/viewerLaunch.do?viewerType=LX

Jmol http://http://jmol.sourceforge.net/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D. (08.02.2016)

Zkouška se koná formou testu. Každý test se skládá ze tří částí, ve kterých je student zkoušen ze znalosti následujích témat:

1A) Vzorce, názvy a zkratky podjednotek a prekurzorů nukleových kyselin odvozených od majoritních bází (+ pseudouridin, dideoxyNTP). Prostorové uspořádání a vlastnosti těchto struktur, keto-enol, amino-imino tautomery, číslování atomů a značení torzních úhlů, analogy bází, mutabilita, hydratace, vodíkové můstky,

Watson-Crickovy páry bází, způsoby záznamu oligonukleotidů.

1B) Kódované aminokyseliny-názvy, třípísmenové zkratky, vzorce disociace a asociace, přibližné hodnoty pKa skupin a jejich názvy, kyselé, bázické neutrální aminokyseliny, polární a nepolární, aromatické, obsahující S, -OH a různé další skupiny. Chiralita, vodíkové můstky a hydratace, peptidická a isopeptidická vazba- mesomerie.

2) Základní pojmy, vzorce a drobné úlohy k řešení okolo struktury a vlastností biopolymerů.

3) Drobné úlohy okolo využití a aplikace metod pro analýzu a separaci biopolymerů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Radovan Fišer, Ph.D. (08.02.2016)

1. Struktura a vlastnosti DNA, RNA a jejich stavebních podjednotek, konformační

polymorfismus, sekvenční polymorfismus, strukturní anomálie a topologie DNA)

2. Struktura a vlastnosti proteinů a jejich podjednotek

3. Stanovení koncentrace informačních biopolymerů (spektrofotometrie,

fluorimetrie a kolorimetrie)

4. Sekvenování DNA, RNA a proteinů

5. Denaturace a reasociační analýza nukleových kyselin, reasociační sondy a

matrice (microarrays)

6. Sedimentační analýza biopolymerů, metoda pohyblivého rozhraní, diferenciální,

izokinetická a izopyknická centrifugace

7. Elektroforetická analýza a separace biopolymerů včetně pulzní elektroforézy.

8. Elektronová mikroskopie nukleových kyselin

9. Přehled separačních a purifikačních technik

10. Stanovení molární hmotnosti proteinových molekul

11. Hmotová spektrometrie proteinů

12. Metody sledování genové exprese resp. zastoupení různých RNA nebo proteinů v

biologických objektech

13. Transkripce a translace in vitro

14. Metody sledování interakcí biopolymerů

Povinná nebo doporučená časová posloupnost s ostatními kursy

Po absolvování základního kursu molekulární biologie

Další informace:

Doporučuje se využít nabídky speciálního cvičení a praktika z molekulární

biologie, které na přednášku navazují

Studijní literatura

V.Vondrejs,Z.Storchová: Genové inženýrství I , Nakladatelství

Karolinum,Praha2000

D.Voet,J.G.Voet: Biochemie,český překlad .Victoria Publishing, Praha, 1995

The Biotol team: Analysis of Amino Acids, Proteins and Nucleic Acids.

Butterworth and Heinemann Press, 1992

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK