PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Genové inženýrství - MB140P36
Anglický název: Genetic Engineering
Zajišťuje: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 13 [týdny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc.
Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
Atributy: Modul Buněčná a molekulární biologie
Korekvizity : {Molekulární biologie (výběr)}
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. (28.08.2017)
Přednáška popisuje hlavní metody genového inženýrství eukaryotických a
prokaryotických organizmů :Izolace nukleových kyselin, chemická a biochemická
syntéza nukleových kyselin včetne PCR a RTPCR, degradace a modifikace DNA,
rekombinace DNA in vitro, transformace buněk, strategie selekce rekombinantních
molekul, virů a buněk, místně specifické mutageneze a mutageneze in vivo,
konstrukce knihoven DNA a hledání v nich,exprese cizorodých genů,umlčování genů pomocí RNA interference, konstrukce
vektorů, sekvencování.Metody a strategie jsou demonstrovány většinou na
Escherichia coli a Saccharomyces cerevisiae.

Povinná nebo doporučená časová
posloupnost s ostatními kursy:

Po absolvování základního kursu Molekulární
biologie
Další informace: Doporučuje se využít nabídky speciálního cvičení a
Praktika z molekulární biologie, které na přednášku navazují
Další informace:
Doporučuje se využít nabídky speciálního cvičení a Praktika z molekulární biologie, které na přednášku navazují
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. (28.08.2017)

Sambrook, J., Fritsch, E.F., Maniatis, T., (1989), Molecular Cloning: A Laboratory Manual, second edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press

Sambrook J., Russell D.W., (2001) Molecular Cloning: A Laboratory Manual, third edition, Cold Spring Harbor Laboratory Press

Vondrejs V. (1997, 2001, 2003, 2011), Genové inženýrství I-IV, Karolinum

Brown T.A. (2006, 2010) Gene Cloning and DNA Analysis: An Introduction; Blackwell Publishing Incorporated

The Biotol team: Techniques for Engineering Genes 1994, Butterworth and Heinemann Press

Prezentace k přednášce, které jsou přihlášeným studentům dostupné na http://web.natur.cuni.cz/~pospisek/vyuka/vyuka.htm, přístupový klíč je studentům sdělen vždy na začátku přednáškového cyklu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. (28.08.2017)

Zkouška je písemná, znalosti vyžadované k jejímu úspěšnému složení vycházejí z probírané látky. Na položené otázky (celkem 10) je třeba vypsat odpověď, nejedná se tedy o prosté zaškrtávání odpovědí. Časový limit testu je 120 minut. Bodové hodnocení odpovědí vychází z náročnosti otázek (za jednotlivé otázky lze získat 5-3-3-2-2-2-1-1-1 bodů, celkem 20 bodů). Klasifikace je následující: 18-20 bodů = výborně; 15-17,5 bodu = velmi dobře; 12-14,5 bodu = dobře; méně než 12 bodů = neprospěl.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. (28.08.2017)

1. Porovnání klasických a netradičních metod genových manipulací

2. Metody založené na indukované fúzi protoplastů

3. Základní posloupnost kroků pro umělý přenos genetické informace mezi buňkami

pomocí metod genového inženýrství

4. Varianty vstupu do posloupnosti, chemická syntéza DNA, biochemická syntéza

DNA (PCR, reverzní transkripce, RTPCR)

5. Metody izolace DNA (RNA) z virů, organel a buněk

6. Metody degradace DNA (mechanická, enzymová, restrikční endonukleázy)

7. Enzymy pro syntézu, modifikace, spojování a úpravy konců DNA

8. Rekombinace fragmentů s vektorem in vitro

9. Vnášení DNA do organismů (infekce, indukovaná fúze, transformace, transdukce)

1O.-11. Genové inženýrství u bakterií na příkladu E. coli. Virové a plazmidové

vektory, strategie klonování, sekvencování, transkripce, exprese cizorodých

genů, knihovnictví, cílená mutageneze, amplifikace DNA, selekce transformovaných

klonů, konstrukce speciálních vektorů

12. -13.Genové inženýrství u kvasinek na příkladu S. cerevisiae, vektory,

strategie využití podvojných vektorů, exprese, sekrece, YAC vektory,

knihovnictví, genové manipulace in vitro (integrativní vektory), léčení

genetických chorob, izolace genů, cílená mutageneze in vitro, manipulace na

úrovni in vivo

14. Specifické rysy genových manipulací u mnohobuněčných organismů

Příprava dsRNA a umlčování genů pomocí RNA interference,genová terapie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK