PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Růst a vývoj rostlin - MB130P78
Anglický název: Plant growth a development
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.pollenbiology.cz/rustavyvoj/rustavyvoj/Uvod.html.
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
Ing. Lucie Mašínská
RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Neslučitelnost : MB130P20, MB130P72
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. (20.04.2018)
Kurs o ontogenezi rostliny, jejích fázích a faktorech, které jí ovlivňují. Kurs shrnuje poznatky na různých úrovních, od klasických až po molekulární. V první části je pojednáno o základních aspektech vývojové biologie rostlin a o základech genové exprese a její regulace. Kurs dále postupně shrnuje současné znalosti o jednotlivých vývojových fázích ontogeneze rostlinného organismu. Začíná vznikem zygoty a pokračuje embryogenezí, vývojem embrya, suspenzoru a endospermu. V části věnované vegetativní fází popisuje zejména aktivitu meristémů a diferenciaci pletiv. Následuje přechod do generativní fáze a období dospělosti věnované zejména vývoji generativních orgánů a jeho regulace. Dále je popsán vývoj obou gametofytů ukončený dvojitým oplozením. Kurs se dále zabývá vznikem semen a plodů, obdobím senescence a dormance, a to včetně regenerace a úlohy fytohormonů.
Další informace:http://www.pollenbiology.cz/rustavyvoj/rustavyvoj/Uvod.html
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. David Honys, Ph.D. (08.03.2019)

Scott F. Gilbert, Developmental Biology, 8th edition (online textbook)

Quentin Cronk; Richard Bateman; Julie A Hawkins, Developmental Genetics and Plant Evolution, CRC Press 2002.

Esra Galun, Plant Patterning: Structural and Molecular Genetic Aspects, World Scientific Publishing Company 2007.

Esra Galun, Phytohormones and Patterning: The Role of Hormones in Plant Architecture,World Scientific Publishing Company, 2010.

Ottoline Leyser, Stephen Day: Mechanisms in Plant Development, Wiley-Blackwell, 2002.

Taiz, Lincoln; Zeiger, Eduardo, Plant Physiology. Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 4th ed. Sunderland, Mass: Sinauer Associates, 2006.

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter: Molecular Biology of the Cell, Garland Science, 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. David Honys, Ph.D. (08.03.2019)

Písemná zkouška

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. David Honys, Ph.D. (08.03.2019)

1.VÝVOJOVÁ BIOLOGIE. Základní pojmy a aspekty vývojové biologie rostlin a živočichů. Rostlinná specifika. Buněčné dělení a buněčný růst. Fenomén buněčné stěny. Diferenciace. Totipotence.

2.MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY GENOVÉ EXPRESE. Regulace transkripce a translace. Exprese strukturních genů, syntéza a degradace regulačních bílkovin.

3.BUNĚČNÝ CYKLUS A JEHO REGULACE. Signály, receptory, vnitrobuněčná a mezibuněčná komunikace. Cytoskelet.

4.FYTOHORMONY. Biosyntéza, přenos signálu a inaktivace jednotlivých hormonů. Fyziologické účinky hormonů.

5.RODOZMĚNA. Význam střídání pohlavní generace (gametofyt) s generací nepohlavní (sporofyt). Základy ontogeneze.

6.EMBRYOGENEZE. Oplození, vznik zygoty, vývoj proembrya a embrya, suspenzor, endosperm. Rozdíly v embryogenezi nahosemenných a krytosemenných rostlin. Molekulární aspekty embryogeneze, význam studia mutantů. Somatická embryogeneze.

7.RŮST A VÝVOJ ROSTLIN - VEGETATIVNÍ FÁZE. Primární a sekundární vývoj rostlin. Růst a diferenciace buněk a pletiv. Fotomorfogeneze, fototropismus a gravitropismus.

8.RŮST A VÝVOJ ROSTLIN - GENERATIVNÍ FÁZE. Přechod do generativní fáze. Vývoj generativních orgánů. Samčí a samičí gametofyt. Opylení, oplození. Vývoj semen a plodů.

9.NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ. Vegetativní množení různých druhů rostlin, jeho výhody a úskalí. Apomixie a genetická uniformita.

10.APOPTÓZA A SENESCENCE. Programová smrt buňky a proces stárnutí rostlin.

11.METODICKÉ PŘÍSTUPY STUDIA VÝVOJOVÉ BIOLOGIE. Příklady metod využívaných v rámci studia vývojové biologie.

Popsané okruhy vždy rozsahem neodpovídají jednotlivým přednáškám.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK