PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Fytogeografie - MB120P38
Anglický název: Phytogeography
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1866
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D.
Atributy: K bakal. zkoušce uč. biologie
Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB170P01
Je neslučitelnost pro: MB170P01
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. (05.01.2016)
Co víme o současném rozšíření rostlin a vegetace na Zemi? Jaké jsou jeho obecné zákonitosti? Jaké je postavení České flóry ve vztahu k flóře Evropy a celého Světa? Může nám fytogeografie něco říci o historii Země? Co nám může říci o evoluci rostlin? Jaké jsou hlavní metodické a myšlenkové postupy a proudy v biogeografii? Jaký je vztah fytogeografie k ostatním přírodním vědám a jaký je její význam pro ochranu světové biodiverzity? To jsou otázky jež budou položeny a na něž se bude hledat odpověď v rámci kurzu "Fytogeografie".
(Při výuce je pro prezentaci studijních materiálů, průběžné testování a komunikaci s (i mezi) studenty využíván on-line studijní systém MOODLE - http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1866 ).


PODMÍNKY SPLNĚNÍ PŘEDMĚTU:

1. Zápočet
Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné splnění úkolů - účast na společné exkurzi do BZ Liberec a prezentace článku k probírané tématice.

2. Zkouška

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je uspokojivé splnění testu.
Celkem 126 b. (1: 126-110 b., 2: 109-80 b., 3: 79-60 b.)

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. (05.01.2016)

Avise J.C. 2000. Phylogeography: The History and Formation of Species.Harvard University Press.

Brown J.H. & M.V. Lomolino. 2006. Biogeography. Sunderland. (3rd Edition)

Cox C.B. & Moore P.D. 2005. Biogeography. An ecological and evolutionary approach.

Hendrych R. 1983. Fytogeografie. SPN Praha.

Holub J. & V. Jirásek. 1971. Terminologie - Slovníček fytogeografických termínů. Preslia, Praha, 43: 69-87.

Ložek V. 1973. Příroda ve čtvrtohorách. Praha.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. (05.01.2016)

1. Zápočet

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné splnění úkolů - účast na společné exkurzi do BZ Liberec a prezentace článku k probírané tématice.

2. Zkouška

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je uspokojivé splnění testu.

Celkem 126 b. (1: 126-110 b., 2: 109-80 b., 3: 79-60 b.)

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. (19.02.2017)
1. Základní biogeografické jevy a pojmy
Metody popisu rozšíření rostlin. Obecné biogeografické jevy a charakteristiky Areál. Disjunkce. Refugium. Endemismus. Floroelementy.

2. Příčiny nerovnoměrného rozšíření organismů na Zemi
Ekologické a historické vlivy na rozšíření rostlin ve vztahu k časovému a prostorovému měřítku jeho studia. Historie Země, fyzicko-geografické vlastnosti zemského povrchu, biologické vlastnosti a ekologie organismů.....)

3. Historie biogeografie a základní myšlenkové a metodické postupy
Historie biogeografie jako odraz rozvoje metodických postupů v biogeografii v kontextu rozvoje dalších přírodních věd. Základní školy a směry studia rozšíření organismů na Zemi (Dispersalismus x Vicariance, Panbiogeografie, Kladistická biogeografie).

4. Vývoj flóry Země a její současné rozšíření
Flórogeneze - hlavní rysy vývoje vegetace Země.

5. Současná flóra a vegetace Země
Rostlinné říše. Floroelementy. Vegetace Země - rozšíření a základní charakteristiky hlavních vegetačních typů Země.

6. Vegetace a flóra střední Evropy
Současná vegetace a flóra střední Evropy a hlavní rysy historie jejího vzniku. Vliv a průběh čtvrtohorního zalednění. Floroelementy, endemity a relikty střední Evropy.

7. Centra biodierzity Země a jejich ochrana
Původ užitkových rostlin. Centra biodiverzity na Zemi. Příspěvek fytogeografie k jejich detekci, evaluaci a implikace pro jejich ochranu.

Studijní materiály na: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1866 ve studijním systému MOODLE

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK