PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Ekologie rostlin - MB120P35
Anglický název: Plant ecology
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2009 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://botany.natur.cuni.cz/sklenar/EkologieRostlin/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Atributy: Modul Ekologie a evoluce
Neslučitelnost : MB130P22
Záměnnost : MB130P22
Je neslučitelnost pro: MB130P22
Je záměnnost pro: MB130P22
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. (28.04.2014)
Přednáška pokrývá celou šíři oboru ekologie rostlin. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na ekofyziologické adaptace rostlin a vztah k abiotickým podmínkám prostředí, populační ekologii a ekologii společenstev, životní strategie a interakce s dalšími složkami ekosystémů.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

Barbour M. et al. 1998. Terrestrial Plant Ecology. Benjamin/Cummings.

Gurevitch J., Scheiner S.M., Fox G.A. 2006. The Ecology of Plants. Sinauer.

Lambers H., Chapin F.S., Pons T.L. 1998. Plant Physiological Ecology. Springer.

Larcher W. 1995. Physiological Plant Ecology. Springer.

Slavíková J. 1986. Ekologie rostlin. SPN.

Schulze E.D., Beck E., Muller-Hohenstein K. 2005. Plant Ecology. Springer.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (27.05.2020)

Ke zkoušce jsou požadovány znalosti v rozsahu přednášené látky. Zkouška je formou písemného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. (14.12.2015)

1. Úvodní lekce

Vztah k ostatním oborům, specificita (ekologie) rostlin, ekologické limity prostředí, odpověď rostlin na stres na různé časové škále, aklima(tiza)ce a adaptace, pricip tolerance a avoidance, životní formy rostlin, konvergence.

2. Ekologie fotosyntézy

Sluneční záření a modifikace rostlinou, fotosyntéza, principy světelné a temnostní fáze, metabolické typy rostlin, faktory ovlivňující fotosyntézu, světelná saturační křivka, dostupnost CO2, teplotní hranice fotosyntézy, využití vody a živin ve fotosyntéze, evoluce metabolických cest uhlíku, geografické rozšíření C3 a C4 rostlin, fotosyntéza a adaptace vodních rostlin.

3. Vodní provoz rostlin

Vodní bilance ekosystému, půdní hydrolimity, evoluční souvislosti přechodu rostlin na souš, poikilohydrie a homoiohydrie, příjem a vedení vody, transpirační proud a specifická vodivost xylému, kavitace, trade-off xylému, transpirace, trade-off fotosyntéza vs. transpirace, dynamická rovnováha vodní bilance, rostliny hydrostabilní vs. hydrolabilní, energetická bilance.

4. Výživa rostlin

Složení a vývoj půd, dekompozice opadu, formy humusu, minerální výživa, zákon minima, příjem prvků, využití živin k produkci, alokace a výdej prvků, metabolismus dusíku, hlízkaté bct, metabolismus fosforu, růst na "extémních" substrátech - silikátové a karbonátové půdy, biotopy na hadcích, zasolení a zaplavení půd, písčité substráty, přítomnost těžkých kovů.

5. Životní cyklus rostlin

Fáze životního cyklu, semenná banka a dormance semen, klíčení semenáčků, růst rostlin a přechod k reprodukci, vegetativní a pohlavní rozmnožování, ekologie opylování, produkce plodů a semen, distribuce semen, periodicita životních fází, fenologie.

6. Populační ekologie rostlin

Populace rostlin a změny velikosti v čase, prostorová struktura, věková a velikostní stratifikace, dynamická struktura (life table), křivky přežívání, přechodové maticové modely, stabilní struktura populace, reprodukční rychlost a reprodukční hodnota, věk rostlin a fáze životního cyklu, kontinuální model růstu populací, r- a K-selekce a vlastnosti rostlin.

7. Interakce rostlin

Kompetice vnitro- a mezidruhová (samozřeďování populace, nosná kapacita prostředí, koexistence druhů), sekundární metabolity, alelopatie, facilitace, epifytismus, herbivorie, parazitismus, karnivorie, mykorhiza, endofytní symbióza, myrmekofilie.

8. Životní strategie rostlin

Trade-off využití asimilátů, strategie alokace, akvizice zdrojů, resource-ratio hypotéza, poměr R/S, energetické náklady a životnost asimilačního aparátu, SLA, alokace do růstu a tvorby zásob, délka životního cyklu, alokace do reprodukce, mono- a polykarpie, R-C-S strategie a vlastnosti rostlin.

9. Primární produkce rostlin

Hrubá a čistá primární produkce, měření primární produkce, RGR, NAR, výnos produkce, faktory ovlivňující primární produkci, pprimární rodukce rostlinných společenstev, LAI, koeficient využití slunečního záření, alometrie, produkce a složení rostlinného opadu.

10. Společenstva rostlin

Společenstvo - asociace, formace, druhová skladba společenstva, species-area křivka, miniareál, indexy diverzity, struktura společenstva, popis a porovnání společenstev rostlin, analýza životních forem, fytocenologický snímek, klasifikace, ordinace, vegetační mapování, časová proměnlivost společenstev, disturbance, stabilita, ekologická sukcese a klimax.

11. Biomy Země

Globální distribuce záření a srážek, Walterův klimadiagram, lokální podmínky prostředí (záření, srážky), meziroční fluktuace klimatu, gradient nadmořské výšky, fyziognomie porostů, zonální, azonální a extrazonální ekosystémy, přehled terestrických biomů Země, paleoekologie.

Studijní literatura:

Barbour M. et al. 1998. Terrestrial Plant Ecology. Benjamin/Cummings.

Gurevitch J., Scheiner S.M., Fox G.A. 2006. The Ecology of Plants. Sinauer.

Lambers H., Chapin F.S., Pons T.L. 1998. Plant Physiological Ecology. Springer.

Larcher W. 1995. Physiological Plant Ecology. Springer.

Slavíková J. 1986. Ekologie rostlin. SPN.

Schulze E.D., Beck E., Muller-Hohenstein K. 2005. Plant Ecology. Springer.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK