PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2012/2013
   Přihlásit přes CAS
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii) - MB120P20
Anglický název: Phylogeny and morphology of vascular plants
Zajišťuje: Katedra botaniky (31-120)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 200
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Adámek, Ph.D.
RNDr. Martin Čertner, Ph.D.
Mgr. Jan Prančl, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Atributy: Modul Organismy
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (12.06.2018)
Základní bakalářská průřezová přednáška pojednávající o cévnatých rostlinách (kapraďorostech, nahosemenných a krytosemenných). Chce posluchače seznámit zejména (1) s diverzitou cévnatých rostlin a jejich vzájemnými příbuzenskými vztahy; (2) s vývojovými vztahy vymřelých a současných skupin rostlin; (3) se znakovou výbavou důležitou pro fylogenetické vztahy; (4) podrobněji pak s nejdůležitějšími skupinami temperátních, subtropických i tropických oblastí, zejména jejich charakterstickými znaky, rozšířením popř. ekologií a s typickými či nejdúležitějšími zástupci. Snaží se o srovnání molekulárního a morfologického pohledu na vývojový strom cévnatých; k tomu je v úvodu vysvětlen základní evoluční a kladistický pojmový aparát. Naopak se předpokládá znalost základního pojmového aparátu anatomie a morfologie rostlin. Součástí přednášky jsou praktická cvičení seznamující posluchače s morfologickými a anatomickými vývojově důležitými specifitami jednotlivých skupin. Doporučeno je absolvování přednášky Anatomie a morfologie rostlin. Přednáška je vhodná pro 1. ročník

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (12.06.2018)

Zkouška písemnou formou (test - ca 30 otázek), součástí je praktická poznávačka (hodnocena 1/3).

Zápočet: absolvování písemného testu s alespoň 70% úspěšností.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. (12.06.2018)

1) Úvod do fylogeneze a klasifikace cévnatých rostlin, vznik a diverzifikace cévnatých rostlin, evoluce orgánů a životního cyklu, znaky důležité pro klasifikaci, metodické přístupy

2) Nejstarší suchozemské rostliny (Protracheophyta, Rhyniophyta)

3) Plavuňová větev cévnatých rostlin (Zosterophyllophyta, Lycopodiophyta)

4) Další výtrusné cévnaté rostliny (Equisetophyta, Polypodiophyta)

5) Semenné rostliny - evoluční kroky

6) Cykasová větev nahosemenných

7) Jehličnanová větev nahosemenných (jinany, jehličnany)

8) První pokusy o krytosemennost, liánovce (Gnetophyta)

9) Krytosemenné (Magnoliophyta): znaky, diverzifikace

10) Bazální dvouděložné (Magnoliopsida): nejstarší krytosemenná rostlina, bazální skupina ANITA

11) Jednoděložné (Liliopsida) - znaky, evoluce, zástupci

12) Pravé dvouděložné (Rosopsida)- znaky evoluce, zástupci

13) Skupina Rosidae (bazální čeledi, Eurosidy I a II)

14) Skupina Asteridae (bazální čeledi. Euasteriy I a II)

Základní jednotkou jsou čeledi, u nichž jsou představeny charakteristické a evolučně důležité znaky, jejich fylogenetická pozice, rozšíření, významní zástupci (s důrazem na středoevropskou květenu), zajímavosti, atd.

Doporučená literatura:

Judd W.J. et al. (2007): Plant Systematics, 3rd ed. - Sinauer Ass., USA (základní současná učebnice)

Mártonfi P. (2007): Systematika cievnatých rastlín, 3 vydanie. - Skripta UPJŠ Košice

Heywood V.H. (1993): Flowering plants of the world, 2nd ed. - Batsford London (systém překonaný, faktograficky pěkná kniha)

Simpson M.G. (2010): Plant Systematics, 2nd ed. Academic Press

Rothwell G., Stewart W.(1992): Paleobotany and the evolution of the plants, 2nd ed. - Cambridge Univ. Press (pro zájemce o fosilní zástupce)

Votrubová 0. (1997): Anatomie rostlin. - Skripta UK (pro zopakování anatomie)

Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. - Skripta UK (pro zopakování morfologie)

různé atlasy rostlin, např. Deyl M. (2002): Naše květiny. - Academia Praha (raději domácí než překlady, jejichž úroveň je někdy nízká)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK