PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Obecná chemie - OB2309001
Anglický název: General Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010 do 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 39 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2309034
Vysvětlení: Rok1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.
Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D.
PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : OB2309034, O02309001, O02309018
Záměnnost : OB2309034
Je neslučitelnost pro: OKB2309034, OBUZ09001, OB2309034, OB2317105
Je záměnnost pro: OB2309034, OKB2309034
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc. (31.05.2006)
Úvodní teoretická disciplina studia učitelství chemie, která má navázat na středoškolskou chemii, prohloubit základní chemické poznatky a vytvořit předpoklady pro navazujícíc studium. Obsah je zaměřen na stavbu a složení látek, studium soustav a přeměn látek při chemických reakcích. V semináři se procvičuje názvosloví a symbolika anorganických látek, dovednost sestavovat a upravovat chemické rovnice, zvládnout nejdůležitější typy výpočtových úloh.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc. (31.05.2006)

Vacík,J.: Obecná chemie. Praha, SPN 1986

Lukeš,I.-Mička,Z.: Anorganická chemie I., skriptum. Praha, Karolinum 1998

Štablová,R.-Vulterin,J.: Názvosloví a příklady z obecné a anorganické chemie, skriptum. Praha, SPN 1988

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (10.12.2008)

Tématické okruhy ke zkoušce

1. Základní pojmy obecné chemie: hmota, pole, látky, fyzikální veličiny, hmotnost a energie, soustava (systém).

2. Atom: stavba atomu, atomové jádro, modely atomu, nuklidy, izotopy, izobary, izotony, atomová hmotnostní konstanta, radioaktivita, elektronový obal, korpuskulárně-vlnová teorie, Heisenbergův princip neurčitosti, vlnová funkce, atomový orbital, kvantová čísla, Pauliho princip, Výstavbový princip, Hundovo pravidlo, elektronová konfigurace atomu, základní a excitovaný stav atomu.

3. Stavba molekul a chemická vazba: vazebné vztahy mezi atomy, chemická vazba ? typy vazeb, kovalentní vazba, teorie valenčních vazeb, parametry kovalentní vazby, vazebná a disociační energie vazby, délka vazby, vaznost, elektronegativita, polarita kovalentní vazby, ionizační energie, elektronová afinita, násobné vazby, teorie molekulových orbitalů, nevazebné soudržné síly.

4. Chemické reakce: klasifikace chemických reakcí.

5. Plyny a kapaliny: model ideálního plynu, stavové veličiny, stavová rovnice ideálního plynu, jednoduché stavové změny v ideálním plynu, kinetická teorie ideálního plynu, směsi ideálních plynů, reálný plyn, kapaliny ? charakteristika, pára nad kapalinou, vypařování, kondenzace, teplota varu, viskozita kapaliny, povrchové napětí.

6. Termodynamika: termodynamická soustava, termodynamické veličiny, rovnováha a děj, první termodynamický zákon a jeho aplikace na izotermický, izochorický, izobarický děj, tepelné kapacity, druhý termodynamický zákon, tepelný a chladící stroj.

7. Základy termochemie: termochemické zákony, reakční entalpie, slučovací entalpie, spalná entalpie.

8. Chemická reakční kinetika: rychlost chemické reakce, rychlostní rovnice (Guldberg, Waage), Arrheniova rovnice, reakce 1.a 2.řádu, poločas reakce, srážková teorie, teorie aktivovaného komplexu, katalýza.

9. Chemická rovnováha: chemická rovnováha, odvození rovnovážné konstanty, Le Chatelierův princip a jeho aplikace (vliv teploty, tlaku, koncentrace, inertu na polohu chemické rovnováhy).

10. Kyseliny a báze; Acidobazické rovnováhy: protolytické reakce, teorie kyselin a zásad, síla kyselin podle chemického složení, autoprotolýza vody, iontový součin vody, definice pH, disociace v roztocích kyselin a zásad, disociační konstanta kyseliny, disociační konstanta zásady, disociace v roztocích solí, hydrolýza, tlumivé roztoky, výpočty pH, stupeň disociace.

11. Elektrochemie: rovnováhy v roztocích elektrolytů, rozpustnost, součin rozpustnosti, disociační konstanta, stupeň disociace, vodivost elektrolytů, elektrická dvojvrstva, elektrochemické články (galvanické, elektrolytické), elektrolýza.

12. Jaderná chemie.

13. Koloidní soustavy.

Podmínkou k udělení zápočtu je splnění kontrolních testů minimálně na 50 % z každého tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK