PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2010/2011
   Přihlásit přes CAS
Didaktika chemie střední školy - O02309032
Anglický název: Upper-secondary School Chemistry Education
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009 do 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON2309005
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: DICH
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
PhDr. Václav Pumpr, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Chemie
Neslučitelnost : ON2309005
Prerekvizity : O02309031
Záměnnost : ON2309005
Je korekvizitou pro: O02309056
Je neslučitelnost pro: ON2309005
Je prerekvizitou pro: O02309034
Je záměnnost pro: ON2309005
Anotace
Poslední úprava: Erudio ()
Kurz se zabývá didaktikou chemie střední školy. Student by si měl osvojit nezbytné teoretické i praktické vědomosti a dovednosti, které bude potřebovatk výuce chemie na střední škole. Na modelových příkladech stěžejních témat se studenti seznamují s postupy výkladu učiva chemie, ve cvičeních procvičují školní chemické pokusy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (30.01.2007)
  • Rámcové vzdělávací programy pro gymnaziální vzdělávání a pro vzdělávání na dalších středních školách
  • Řady učebnic k výuce chemie na gymnáziích a liceích a příklady učebnic k výuce chemie jako všeobecně vzdělávacího předmětu na středních odborných školách
  • VACÍK, J. a kol.: Přehled středoškolské chemie (4. vydání). Praha, SPN, 1999
  • BENEŠ, P. a kol.: Cvičení z chemie pro gymnázia (1. až 4. ročník), SPN Praha
  • ČTRNÁCTOVÁ, H. a kol.: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha, Prospektrum 2000
  • FIŠER, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha, Portál 2004
  • www.msmt.cz , www.vuppraha.cz , www.nuov.cz a další webové stránky
  • Časopis BIOLOGIE, CHEMIE, ZEMĚPIS pro výuku na základních a středních školách
  • Další informační zdroje (konkretizace na přednáškách a seminářích)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (30.01.2007)

80% účast, seminární práce, modelové výstupy prezentace daného tématu výuky na SŠ

Okruhy otázek zadávaných při zkoušce pokrývají témata programu výuky

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (30.01.2007)

1. Základní školské dokumenty týkající se výuky na všech typech středních škol (zaměření na předmět chemie).

2. Prostředky pro výuku chemie na různých typech SŠ.

3. Interdisciplinární vztahy, přírodovědná gramotnost.

4. Problémové teoretické a experimentální úlohy; výpočtové úlohy na SŠ.

5. Metody procesu hodnocení výuky chemie, sebehodnocení.

6. Tvorba školních projektů, projektové vyučování, vlastní návrh projektu. Integrované přírodovědné vzdělávání.

7. Didaktické zpracování témat z obecné, anorganické, organické chemie, biochemie a aplikované chemie ve výuce na různých typech SŠ.

8. Experimentální základ výuky chemie k jednotlivým tématům SŠ.

9. Průřezová témata ve výuce chemie na SŠ (environmentální a mediální výchova).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK