PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody a pojmy humanitních věd - YMSMK029PV
Anglický název: Methods and Concepts of Humanities
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Cílem kurzu je uvedení do základních pojmů a metod humanitních a sociálních věd. Tato problematika je vykládána systematicky a s přihlédnutím k jejímu uplatnění v sémiotice, filozofii, antropologii, lingvistice a teorii literatury. Pozornost je věnována nejen kognitivním, ale i sociálním a kulturním aspektům vědeckého poznání. V programu kurzu je rovněž obsažena problematika sociálního konstruktivismu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

Témata přednášek:

1) Pojem a jeho definice. Pojem, představa, znak. Pojem v sémantickém poli. Určení a příznaky pojmu. Extenze a inteze pojmu, jejich vztah. Ontologický a epistemologický status pojmu. Význam a reference.

2) Problém univerzálií. Spor nominalizmu a realizmu, konceptualizmus. Nominalistická linie v sémiotice. Dvojice typ-token.

3) Vztahy mezi pojmy, systémy pojmů. A priori-a posteriori. Věta, soud, výrok, výpověď. Argumentace, vyplývání, důkaz. Pravidla vyplývání. Teorie zdůvodnění. Dedukce, indukce, abdukce.

4) Hypoteticko-deduktivní postupy. Verifikace a falzifikace. Podstata verifikacionismu a falzifikacionismu. Pravděpodobnostní typy usuzování.

5) Pojmy reprezentace a modelu. Izomorfie a homomorfie. Modely v sociálních a humanitních vědách. Sociální a kulturní aspekty vědeckého poznáni.

6) Problém původu idejí. Racionalismus a empirismus, jejich projevy ve filozofii, lingvistice, sémiotice. Norma a fakt, normativismus s deskriptivismus.

7) Systém, struktura, geneze. Podstata holistických přístupů. Strukturální uspořádání, postavení prvků v strukturách. Spor strukturalismu a historismu, jeho projevy ve filosofii, lingvistice, sémiotice a dalších sociálních a humanitních vědách.

8) Skutečnost, možnost, nutnost. Možné světy a teorie fikce. Aktuální a virtuální, virtuální realita, její uplatnění v teorii literatury a mediálních studiích.

9) Jazykové systémy. Objektový jazyk a metajazyk. Pojem autoreference a pojem pravdy. Sémantické paradoxy a pokusy o jejich překonání. Autoreference ve vědách a umění.

10) Idealizace ve filosofii a ve vědách. Myšlenkový experiment, jeho povaha a funkce v

procesech argumentace. Příklady myšlenkových experimentů. Intencionalita.

11) Pojem konstrukce ve vědách a ve filosofii. Konstruktivizmus, jeho formy a projevy. Oponenti konstruktivizmu: platonismus, realizmus. Pojem lidské podstaty, jeho verze ve filosofii a antropologii.

12) Sociální konstruktivizmus, jeho projevy ve vědách. Externalita a internalita. Sociální a politické aspekty poznání v humanitních a sociálních vědách

13) Shrnutí, opakování, diskuse.

Povinná literatura:
ECO, U. Teorie sémiotiky. 1. vyd. Praha: Argo, 2009. ISBN: 978-80-257-0157-7.

MARVAN, T. - HVORECKÝ, J. (eds.): Základní pojmy filosofie jazyka a mysli. 1. vyd. Nymburk: O.P.S., 2007. ISBN: 978-80-903777-3-2.

SEARLE, J. Mysl, mozek a věda. 1. vyd. Praha, Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0509-7.

TUGENDHAT, E. - WOLF, U. Logicko-sémantická propedeutika. 1. vyd. Praha: Petr Rezek, 1997. ISBN: 80-86027-02-3.

Doporučená literatura:
BERGER, P. I. - LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN: 80-85959-46-1.

HACKING. I. Sociálna konštrukcia - Ale čoho? 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2006. 356 s. ISBN 80-7149-889-0.

LATOUR B. Nikdy sme neboli moderní. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2003. ISBN: 80-7149-595-6

NOVÁK, L. - VOHÁNKA, V. Kapitoly z epistemologie a noetiky. 1. vyd. Praha: Krystal OP, 2015. ISBN: 978-80-87183-71-7.

PAVEL, P. Fikční světy. 1. vyd. Praha: Academia, 2012. ISBN: 978-80-200-2120-5.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)

V rámci přednášek je zařazena četba a prezentace textů k zvolené problematice, na těchto hodinách je požadovaná účast studujících. Požadavkem pro získání kreditů je prezentace a odevzdání seminární práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK