Mytopoetika digitálního věku: rétoriky obrazů a ikonologická analýza aktuálních mediálních fenoménů - YMSMK010P
Anglický název: Mythopoiesis Of The Digital Age: Rhetorics of the Images and the Iconological Analysis of the Contemporary Cultural Phenomena
Zajišťuje: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
Neslučitelnost : YMFA49, YMFH024
Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Skovajsová (31.05.2018)
Kurz volně navazuje na anglický přednáškový cyklus „Iconology: Art-historical and Philosophical Aspects Of Reading The Cultural Phenomena“, jeho absolvování nicméně není podmínkou. Kurz se prostřednictvím několika teoretických přednášek a řady seminárně vedených analýz věnuje rozboru vizuální rétoriky vybraných klíčových kulturních fenoménů a vizuálních dimenzí současné civilizace. Kurz postupuje dvojím způsobem; teoreticky a historicky ukotvuje jednotlivé fenomény a rozplétá jednotlivé symbolické genealogie či obrazné řetězce, čímž umožňuje dané fenomény analyzovat v jejich hloubce, tedy dalece nad rámec jejich mnohdy spíše zatemňující přítomnosti. Aplikací ikonologické analýzy pak kurz exponuje společné rysy a obecnou povahu vizuální rétoriky jako takové, zejména pak její manipulativní a sugestivní charakter.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jakub Kapičiak, Ph.D. (11.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím 1. ročníku studijního programu Elektronická kultura a sémiotika, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (31.01.2022)

21.2.: Úvodní hodina: zasetí pochybností (Platón, Hippias větší)

28.2.: Diskuse nad vybranými paragrafy Kantovy Kritiky soudnosti I. (krása)

7.3.: Diskuse nad vybranými paragrafy Kantovy Kritiky soudnosti II. (vznešeno)

21.3.: Georges Bataille, kontext Řeči květin 

28.3.: Ikonologie květin (historická expozice)

4.4.: Georges Bataille a "neredukovatelná přítomnost" v souvislosti s tezí o "počátku umění"

11.4.: Theodor Adorno a problém jinakosti v umění

25.4.: Theodor Adorno a otázka násilí a soucitu v kontextu současného umění

2.5.: Eco, struktura nevkusu a konceptuální možnosti "krásy"

9.5.: Diskuse: Klossowski a radikální protitah zločinem

16.5.: Závěrečná hodina a diskuse

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (21.02.2022)

Aktivní podíl na seminární části kurzu, zahrnující četbu a diskusi vybraných textů, dostupných prostřednictvím SIS. Povinná minimální 75% účast na přednáškách/seminářích = účast na 9 přednáškách z 11. Řádné odevzdávání úkolů. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. (31.01.2022)

Georges Bataille: Řeč květin, Lidská figura, Erostismus

Baldine Saint Gironsová: Rizika ošklivosti, vytržení z poklidu krásna

Immanuel Kant: Kritika Soudnosti

Pierre Klossowski: Filozof zločinu

Platón: Hippias větší

Theodor Adorno: Estetická teorie