PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie společnosti a kultury - YMSKA1ZS1
Anglický název: Theories of Society and Culture
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (11.10.2019)
Předmět seznamuje s hlavními sociálními teoriemi a debatami, které inspirovaly a formovaly sociokulturní antropologii. Důraz bude kladen na teoretické vymezení takových témat, jako je jednání, struktura, moc, kultura, subjektivita nebo reprezentace. Na všechny teorie bude nahlíženo jako na tvrzení o povaze člověka a o uspořádání světa, který obývá. Teorie budou v předmětu zkoumání ve dvou rovinách: v rovině jejich analytické přesvědčivosti pro pochopení sociálního světa a jednání lidí v něm a v rovině toho, jak přispívají nebo posouvají současné debaty o společenských otázkách.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (09.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (07.10.2020)

Každé setkání kurzu je 3hodinové (3x40min) s krátkou přestávkou po 80 min. První část je přednáška, ve které vyučující představuje teoretické směry v historickém kontextu a na základě rozboru hlavních konceptů autora/ů. V druhé části následuje diskuze nad texty předepsanými pro daný týden. Tato diskuze se bude opírat o vyhodnocení responsů odevzdaných každým studujícím v daném týdnu (jak odevzdávat a kdy, viz níže). Účast je povinná i v případě, že výuka bude probíhat online. Povinná četba pro každé setkání kurzu v rozsahu kapitoly/článku bude sdílena v rámci výukových materiálů na MS Teams. Kromě předepsané četby pro každý týden je povinné v průběhu semestru přečíst i jednu z doporučovaných teoretických učebnic (viz MS Teams).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (02.10.2022)
Setkání Datum Téma přednášky 
1 3.10. Představení kurzu - paradigmata a politika
2 10.10. Funkcionalismus a strukturální funkcionalismus
3 17.10. Strukturalismus – od lingvistiky k antropologii
4 24.10. Marxismus a neo-marxismus (politická ekonomie)
5 31.10. Antropologie a dějiny
6 7.11. Od transakcionalismu k teoriím jednání
7 14.11. Čtecí týden
8 21.11. Interpretativní a postmoderní přístupy
9 28.11. Tělo a tělesnost
10 5.12. Feministická antropologie 
11 12.12. Posmotderní kritika 
12 19.12. Ontologický obrat
13 2.1. Shrnutí - TBC
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D. (02.10.2022)

Požadavky ke splnění kurzu 

Response                   30 % (10/10) 

Recenze knihy            30 % 

Finální test                 40 % 

 

 

Response 

V tomto kurzu budou formulovány jako otázky k četbě od vyučujícího. Zadání bude zveřejněno vždy ve středu dopoledne pro následující týden jako úkol v MS Teams. Response je třeba odevzdat do pátku předcházející setkání kurzu do 18.00 (deadliny budou zřejmé ze zadání úkolu v MS Teams).

 

Recenze knihy

1.     Rozsah recenze je 700-1000 slov (cca 3 s.)

2.     Recenze není popis obsahu knihy! Recenze nemusí zachytit vše, co autor tvrdí. Cílem je identifikovat hlavní tvrzení – co autor většinou tvrdí, že jeho kniha objasňuje, odhaluje, zviditelňuje apod.

3.     Struktura recenze: 

a.     Vlastními slovy zachytit tvrzení autora (nejde jen o tezi, ale komplexní argument, který je často uveden v úvodní kapitola, ale také dále rozpracováván v dalším textu).

b.     O co svá tvrzení autor opírá? Jaké jsou nejdůležitější empirické příklady, inovace v metodologickém postupu, nové nebo v novém světle nahlížené poznatky.

c.     V čem jsou tvrzení autora a jeho výzkum (empirická složka) odlišná od tvrzení jiných autorů v oboru nebo mimo obor. Jaké otázky jsou nedostatečně objasněné nebo v rozporu s vámi známými skutečnostmi. V čem spočívá ne/přesvědčivost jeho argumentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK