Seminář praxe řízení - YMRP0027
Anglický název: Management Practice - Seminar
Zajišťuje: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Mgr. Petr Vrzáček
Vyučující: Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.
Mgr. Petr Vrzáček
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Vrzáček (22.09.2020)
Každý manažer musí být schopen v řízených organizacích identifikovat tzv. okénka příležitostí (Drucker), vytvářet aliance pro podporu potřebných organizačních změn a následně i tyto změny řídit (Kotter). Praxe řízení je jakousi simulací tohoto procesu. K tomu, aby proběhla úspěšně, tzn., aby se studentovi během dvou let podařilo zavést minimálně jednu organizační změny, je však potřeba intenzivní studentova příprava a také podpora ze strany vyučujících a také ostatních studentů. Cíle/výstupy - umí definovat předmět praxe a vyjednat jej v organizaci - umí sestavit plán praxe řízení a získat pro něj v organizaci podporu - dokáže realizovat cíl praxe a hledat způsoby jeho naplňování v měnících se vnitřních i vnějších podmínkách Témata:  1) dosavadní zkušenosti s předmětem Praxe řízení, desatero jejího úspěšného zvládnutí  2) volba organizace, výhody a nevýhody volby vlastního zaměstnavatele  3) kontrakt a předmět praxe řízení, smlouva o provedení praxe řízení a její náležitosti  4) vyjednávání předmětu praxe – nácviky, zpětná vazba  5) plán praxe řízení a jeho sestavení, formální náležitosti, přístupy k jeho tvorbě  6) vyjednávání o plánu praxe řízení – nácviky, zpětná vazba, finalizace  7) identifikace rizik a způsobů jejich řízení  8) vstup do organizace, organizační kultura, řešení střetů praktikanta s existující organizační kulturou  9) autorství výstupů praxe řízení, právní aspekty, prevence konfliktu  10) kontaktní osoba a spolupráce s ní, komunikace, potenciální konflikty a jejich řešení  11) psychohygiena praktikanta, využití intervize a supervize při praxi řízení  12) evaluace, práce s chybou, další manažerských rozvoj praktikanta  13) reportování, etika v manažerské praxi V případě přechodu na online výuku bude tato probíhat v MS Teams,požadavky k atestaci predmětu se nezmění.Účast bude zaznamenána tamtéž.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Romana Pištěková (12.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu Řízení a supervize v soc. a zdrav. organizacích, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Sylabus
Poslední úprava: Romana Pištěková (21.05.2018)

Každý student s podporou vyučujícího vyhledá organizace, ve kterých by mohl vykonávat praxi řízení. Připraví se na vyjednávání, zkusí si vyjednat předmět praxe, uzavře kontrakt o provedení praxe řízení a připraví plán praxe, který přednese ostatním studentům a získá od nich a od vyučujícího zpětnou vazbu na jeho obsah. Praxe řízení může být realizována i v zahraniční, nicméně především v organizacích, které poskytují zdravotní anebo sociální služby.

Povinná literatura:
DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. 1. vyd. Praha: Management Press, 1999. 187 s. Knihovna světového managementu. ISBN 80-726-1021-X.

KOTTER, J. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 1.vyd. Praha: Management Press, 2000. 250 s. ISBN 80-726-1015-5.

Doporučená literatura:

Dokumenty zveřejněné elektronicky.

Studijní opora:
VRZÁČEK, P. Praxe řízení. Krok za krokem. Praha: FHS UK.

Naskenované texty a dokumenty vložené v Moodle.

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=485