PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Finanční řízení - YMRNK026
Anglický název: Financial Management
Zajišťuje: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:8/12, KZ [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.
Mgr. Ing. Matěj Lejsal, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Matěj Lejsal, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Romana Pištěková (15.01.2022)
Ve čtyřech tematických blocích jsou studenti seznámeni se s podstatou a základními pravidly hospodaření a financí podniku, které jsou předmětem finančního řízení. Obsah vzdělávání leží v seznámení se s cíli finančního řízení podniku a prostředky k jejich naplňování. Absolvování předmětu po-skytne základ pro realizaci strategických, operativních a investičních finanč-ních rozhodnutí v podniku. Obsahuje metody plánování pro inovace, rozvoj stávajícího portfolia podniku, nebo vytvoření nového produktu/služby. Předmět obsahuje témata jako podstata finančního managementu, finanční analýzy, riziko a jeho vliv na finanční rozhodování, strategické dlouhodobé rozhodování, řízení pracovního kapitálu a poměrové ukazatele. Studenti jsou v průběhu čtyř výukových setkání seznámeni se základními součástmi business plánu a naučí se business plán připravit. Důraz je kladen na zjištění a naplnění očekávání zákazníků/uživatelů, efektivní využití informací, včet-ně identifikace potenciálních hrozeb a rizik podnikání.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Romana Pištěková (15.01.2022)

Cílem výuky v předmětu je naučit studenty využívat efektivní nástroje pro konstrukci business plánu v oblasti podnikání ve zdravotnictví a sociálních službách, včetně sektoru neziskových organizací. Předmět navazuje na znalosti studentů, získané v předchozím semestru prvního ročníku, v předmětu Ekonomie a ekonomické subjekty v systému sociálních a zdravotních služeb. Podmínkou sestavení vlastního business plánu je zvládnutí analýzy hospodářských výsledků, a to zejména z oblasti vlastní praxe/zkušenosti studenta.

Literatura
Poslední úprava: Romana Pištěková (18.01.2022)

Povinná:

Sylabus
Poslední úprava: Romana Pištěková (17.01.2022)
Obsah a struktura:
Předmět je rozdělen do čtyř tematických bloků/částí:

1. BLOK: FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ÚČETNICTVÍ
Opakování termínů a zásadních pojmů z předchozího semestru (vazba Finančního řízení a účetnictví a účetní doklady). Kolekce základních firemních podkladů a dokladů pro konstrukci Business plánu. Připravuje studentky a studenty na zhmotnění jejich snahy do podnikatelského plánu s využitím hodnocení dosavadních finančních výsledků společnosti, kalkulačních technik a cenové tvorby s vlivem na tvorbu firemní strategie.

četba :

SCHOLLEOVÁ, H.: Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2424-9

2. BLOK: BUSINESS PLÁN: OD NÁPADU KE KONSTRUKCI
Inspirace a příklady úspěšných podnikatelů ze světa zdravotnictví a sociální péče, ale i ze světa vědy, managementu kvality, politiky a válečnictví (což souvisí s taktikou a strategií). Jak všechny příklady potvrzují, podstatou úspěšného plánu je nejen nápad, ale zejména pečlivá příprava a kombinace tradice a inovace. Studentkám a studentům je představena technika „Service design“ a nástroj „Service Blueprint“ jako inspirativní nástroj pro vývoj služby. Závěrem je uveden taxativní výčet jednotlivých částí business plánu, včetně důležitých pojmů, k němu se vztahujících (marketingový mix, PESTEL analýza, SMART hodnocení a SWOT matice).

Četba:

TRISCHLER, Jacob a Anita ZEHRER. Service design: Suggesting a qualitative

multistep approach for analyzing and examining theme park experiences. Journal of Vacation Marketing [online]. 2012, s. 57 [cit. 2013-01-30]. Dostupné z:

http ://j vm. s agepub. com/content/by/year/2012

https://servicedesigntools.org/tools/service-blueprint cit 14.1.2022

3. BLOK: TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ LEAN CANVAS
Testování hypotéz a cvičením v průběhu semináře metodou Lean Canvas, která umožňuje efektivní zvědomění procesu vzniku nového produktu/služby, nebo jeho inovace. Klíčovou výhodou metody Canvas je unikátním a zároveň jednoduchým nástrojem plánování podnikání, centrovaného na zákazníka a řešení jeho problému. Závěrem jsou zopakovány jednotlivé části business plánu.

četba k:

ČERVENÝ, R.; FITZBAUER, J. a kol.: Business plán, krok za krokem. C.H.Beck-CZ, 2014. ISBN 978-807400511-4. 240 stran

cit 14.1.2022

4. BLOK: SPECIFIKA PODNIKÁNÍ V OBLASTI ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Studentkám a studentům představena specifika poskytování, financování a úhrady poskytovaných služeb. Součástí semináře je prezentace specifik na příkladech z praxe v sociálních a zdravotnických organizacích.

Četba:

FUCHS, Victor R. Who shall live? Health, economics, and social choice. expanded ed. Singapore : World Scientific, 1998. 278 s. ISBN 9810232012.

SEARL, Meghan M.; BORGI, Lea; CHEMALI, Zeina. It is time to talk about people: a human-centered healthcare system. Health research policy and systems, 2010, 8.1: 1-7.

Výstup:
Studenky a studenti umí analyzovat hospodářské výsledky vlastní zaměstnanecké organizace v kontextu podmínek okolní nabídky na trhu služeb, tržních příležitostí a rozhodování. To vše jim umožňuje předchozí obeznámení se s obecnými podmínkami trhu služeb v oblasti sociální péče a zdravotnictví a jeho fungování. Studentky a studenti jsou také ovšem na konci absolvování všech bloků výuky schopni rozumět potřebám potenciálního zákazníka, potažmo uživatele (pacienta/klienta/pojišťovny/samosprávného celku) a vytvořit mu službu šitou na míru, za dodržení všech legislativních podmínek. Při tom dokáží formulovat rizika, spojená s podnikáním na trhu zdravotnictví a sociálních služeb a efektivně se připravit na jejich řešení, jsou seznámeni s podmínkami pro vytváření spokojenosti zákazníků a technikami jejího měření a se základy finančního plánování a jeho vlivu na tvorbu firemní strategie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Romana Pištěková (15.01.2022)

Vypracování seminární práce na téma business plán (produkt/služba) ve zdravotnictví nebo sociálních službách. Prezentace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK