Teorie a metodologie historických věd - YMO209
Anglický název: Theory and Methodology of Historical Science
Zajišťuje: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 70 / neurčen (70)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Neslučitelnost : YMO028
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D. (13.02.2019)
Kurs přednáškovou formou představuje vývoj moderního dějepisectví a vývoj jeho (filosofické, epistemologické) teoretické a metodologické reflexe od druhé poloviny 18. století do současnosti. Pozornost bude věnována vystoupení základních, metody dějepisu určujících historiografických škol a formulacím základních kritických noetických stanovisek. Výklad bude více zaměřen k problematice sociálního a kulturního dějepisectví a ke styčným plochám historické vědy, resp. dějepisectví se sociologií a antropologií.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Monika Picková (27.08.2023)

Povinná:

 • Havelka, Miloš. Dějiny a smysl: obsahy, akcenty a posuny "české otázky" 1895-1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, 202 s. ISBN 80-7106-424-6.
 • Holzbachová, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 295 s. ISBN 80-210-3593-5.
 • Iggers, Georg G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 177 s. ISBN 80-7106-504-8.
 • Pešek, Jiří. Setkávání s Klio: studie z dějin dějepisectví. Praha: Academia, 2014, 884 s. ISBN 978-80-200-2397-1.
 • Vašíček, Zdeněk. Archeologie, historie, minulost. Praha: Karolinum, 2006, 157 s. ISBN 80-246-1161-9.

Doporučená:

 • Storchová, Lucie. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, 449 s. ISBN 978-80-87271-87-2.
 • Horský, Jan. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Praha: Argo, 2009, 339 s. ISBN 978-80-257-0124-9.
 • Kožiak, Rastislav; Šuch, Juraj; Zeleňák, Eugen (eds.). Kapitoly zo súčasnej filozofie dejin. Bratislava: Chronos, 2009, 303 s. ISBN 9788089027286.
 • Lorenz, Chris. Konstruktion der Vergangenheit: eine Einführung in die Geschichtstheorie. Köln: Böhlau, 1997, 480 s. ISBN 3-412-14796-6.
 • Meier, Christian; Rüsen, Jörn (eds.). Historische Metode. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998, 340 s. ISBN 9783423043908.
 • Tucker, Aviezer (ed.). A companion to the philosophy of history and historiography. Chichester; Malden: Wiley-Blackwell, 2009, 563 s. ISBN 978-1-4051-4908-2.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Monika Picková (27.08.2023)

Témata:


1. Vymezení: "Obsahová" a "transcendentální filosofie dějin" (Havelka), Philosophy of History (Tucker), metodologie historické vědy (Rüsen, Lorenz), základní kategorie noetické analýzy I: metodologický monismus versus metodologický dualismus; "narativní vysvětlení" a "historická teorie" (Rüsen); "positivistický", "hermeneutický" a "komparativní" způsob dějepisného výkladu (Lorenz)


2. Základní kategorie noetické analýzy II "ontologické", "mentalistické" a "lingvistické paradigma" (Havelka); "ontologický", "noetický" a "metodologický způsob založení historické metody" (Meran)


3. Základní moderní "obsahové filosofie dějin", jejich vliv na historismus 19. a prvé poloviny 20. století; kategorie "smyslu dějin"


4. Objektivistický historismus 19. století (Droysen, Ranke, Taine, Gollova škola)


5. První vlna velké kritiky objektivismu 1890-1920 (Dilthey, Simmel, Weber)


6. Škola Annales a francouzská sociologie a antropologie (Bloch, Durkheim)


7. Strukturalismus 50.-70. let 20. století a jeho vliv na dějepisectví (Levi-Strauss, Braudel; dějepis mentalit; strukturalismus a marxismus)


8. Inovace sociálních ději, komparativní metody, histoire sérielle, kvantitativní metody a historická demografie od 60. let 20. století po současnost


9. Druhá vlna velkých kritik objektivismu: lingvistické a narativistické kritiky dějepisectví 60.-80. let (Foucault, Veyne, White, Ankersmit, Ricoeur); narace versus (sociální) teorie (Wehler, Kocka, Nipperdey).


10. Hermeneutika proti lingvistickému relativismu (Gadamer versus Derrida)


11. Třetí velká vlna kritik objektivismu: Poststrukturalismus 90. let (Ginzburg, van Dülmen, Chartier)


12. Mikrohistorie, historická antropologie, New Cultural History (Geertz, Medick)


13. Historicko-vědní porozumění a ospravedlnění (Příklad: Historikerstreit)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (01.02.2021)

Předmět je zakončen ústní atestací. 

 

Podmínky k atestaci:

(1.) máte-li tento kurz ukončit zkouškou či klasifikovaným zápočtem, atestace proběhne v podobě ústního kolokvia o třech Vámi vybraných problémech z látky pojednávané v uplynulém semestru (nahrané přednášky + orientační texty k nim v Moodle).

Své tři reflexe vybraných problémů byste měli mít založené na třech textech naskenované studijní literatury dostupné v SIS či Moodle. Za tyto texty nelze pokládat mé orientační texty k přednáškám.

(2.) máte-li tento kurz ukončit zápočtem, atestace proběhne na základě jednoho Vámi zvoleného problému z látky pojednávané v uplynulém semestru (nahrané přednášky + orientační texty k nim v Moodle).

Svou reflexi vybraného problému byste měli mít založenou na jednom textu naskenované studijní literatury dostupné v SIS či Moodle. Za tyto texty nelze pokládat mé orientační texty k přednáškám.