PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Biografický přístup ve výzkumu soudobých dějin - YMO208
Anglický název: Biographical Approach to Contemporary History Research
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Vyučující: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová
Neslučitelnost : YMO081
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (13.02.2019)
V předmětu se zaměříme na specifickou povahu biografického přístupu při výzkumu soudobých dějin a na základě četby vybraných textů se pokusíme zamyslet nad jeho možnostmi i limity. Zvláštní místo bude věnováno metodě orální historie a jejím metodologickým a etickým aspektům, které v biograficky zaměřené práci mohou nabýt nezvyklých rozměrů.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (13.02.2019)

1. Seznámení, představení předmětu, vymezení základních pojmů

2. Dichotomie dvou různých tendencí ve výzkumu soudobých dějin na příkladu již realizovaných orálněhistorických projektů

3. Tři různá paradigmata a biografický výzkum v jejich rámci aneb jak přistupujeme k výzkumu

4. Personalismus: hlavní myšlenky vybraných představitelů aneb jaký prazáklad může mít biografický výzkum

5. Biografické přístupy na prahu 21. století: postavení biografických prací v (akademickém) světě a jejich obecná kritika

6. Biografie, historie a mikrohistorie

7. Biografie a "Life-Writing"

8. Ideálně typický postup při zpracovávání biografie a práce s historickým pramenem (obecně)

9. Využití orální historie I.: prvotní návrh projektu, oslovení narátora a vyjednání spolupráce

10. Využití orální historie II.: příprava na rozhovory a jejich samotné vedení, specifika dlouhodobého orálněhistorického biografického výzkumu

11. Využití orální historie III.: výsledná analýza a interpretace v biografickém výzkumu

12. Využití archivních pramenů, jejich kritika a modelové situace, které mohou během výzkumu nastat

13. Využití literárních textů a ego-dokumentů a jejich kritika

Povinná literatura:
Havelka, M. Co může znamenat "filozofie" v tzv. "filozofii dějin". In: Dějiny-teorie-kritika 2/2004. Praha 2004. ISSN 1214-7249.

Renders, H. a De Haan, B. Theoretical Discussions of Biography. Approaches from History, Microhistory, and Life Writing. Leiden 2014, ISBN 9789004274709.

Vaněk, M. a Mücke, P. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha 2015. ISBN 9788024629315.

Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Praha 2014. ISBN 9788087271872.

Horský, J. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Praha 2009. ISBN 9788025701249.

Doporučená literatura:
Černý, V. Osobnost, tvorba a boj. Praha 1947.

Šalda, F. X. Duše a dílo. Podobizny a medailony. Praha 1947.

Mounier, E. Místo pro člověka: Manifest personalismu. Praha 1948.

Scheler, M. Místo člověka v kosmu. Praha 1968.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK