PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Kvalitativní výzkum v orální historii - YMO036
Anglický název: Qualitative Research in Oral History
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jiří Hlaváček
Vyučující: Mgr. Jiří Hlaváček
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (10.01.2015)

Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi využití kvalitativních metod a postupů v rámci orální historie, představit dílčí výzkumné techniky a způsob jejich aplikace na konkrétní orálněhistorický výzkum. V rámci kurzu získají studenti nejen základní orientaci v teoretických konceptech interdisciplinárně pojímaného narativního výzkumu (paměť, identita, biografie), ale seznámí se také s konkrétními analytickými postupy aplikovatelnými na studium narativních pramenů (obsahová analýza, metoda zakotvené teorie, diskursivní analýza apod.). Část kurzu je věnována prezentaci odborných článků či pramenů studenty a diskusi nad metodologickými otázkami výzkumu.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (21.02.2017)

Obsah přednášek:

1. Kvalitativní výzkum a jeho specifika (21. 2.)

2. Návrh kvalitativního výzkumu (28. 2.)

3. Biografický a narativní výzkum (7. 3.)

4. Paměť v interdisciplinární perspektivě (14. 3.)

5. Kolektivní paměť a identita (21. 3.)

6. Terénní výzkum a rozhovor (28. 3.)

7. Etické aspekty kvalitativního výzkumu (4. 4.) 

8. Analytické a interpretační postupy(11. 4.)

9. Metoda zakotvené teorie (18. 4.)

10. Diskursivní analýza (25. 4.)

11. Metodologie diplomových prací (2. 5.)

12. Prezentace studentů (9. 5.)

13. Závěrečný test (16. 5.)

 

Doporučená literatura:

ASSMANN, J.: Kultura a paměť : písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha : Prostor, 2001.

BAČOVÁ, V. (ed.): Historicka pämat a identita. Košice : Společenskovedný ústav SAV, 1996.

BERGER, P. - LUCKMANN, T.: Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka uživatele. Praha : Karolinum, 2011.

DENZIN, N. K.: Interpretive Biography. Newbury Park, London, New Delhi : Sage, 1989.

DENZIN, N. K. - Lincoln, Y. S. (ed.): Strategies of qualitative inquiry. Thousand Oaks : Sage, 2003.

ECO, U.: Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2004.

FLICK, U. - KARDOFF, E. - STEINKE, I.: Qualitative Forschung : ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2010.

FOUCAULT, M.: Diskurs, autor, genealogie. Praha: Svoboda 1994.

GEERTZ, C.: Interpretace kultur : vybrané eseje. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000.

HALBWACHS, M. Kolektivní paměť. Praha : Sociologické nakladatelství, 2009.

KAUFMANN, J.-C.: Chápající rozhovor. Praha : SLON, 2010.

KUHN, T.S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha : OIKOYMENH, 1997.

KVALE, S.: Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications, 1996.

MASLOWSKI, N. - ŠUBRT, J.: Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha : Karolinum, 2014.

MASON, J.: Qualitative Researching. Thousand Oaks : Sage, 2002.

MIOVSKÝ, M.:Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada Publishing, 2006.

RADSTONE, S. (ed.): Memory and Methodology. Oxford : Berg, 2000.

RITCHIE, Donald. Doing Oral History. Oxford : Oxford University Press, 2003.

SILVERMAN, D.: Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Bratislava : Ikar, 2005.

SILVERMAN, D.: Interpreting Qualitative Data. London : SAGE, 2006.

STRAUSS, A. - CORBIN, C.: Základy kvalitativního výzkumu. Postup, techniky, metody zakotvené teorie. Boskovice : Albert, 1999.

TONKIN, E.: Narrating our Pasts : The Social Construction of Oral History. Cambridge : Cambridge University Press, 1996.

WELZER, H. at al.: Můj děda nebyl nácek : nacismus a holocaust v rodinné paměti. Praha : Argo, 2010.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Hlaváček (22.09.2017)

Studenti v prezenční formě studia:

1. Prezentace odborného článku / studie, který se tématicky vztahuje k obsahu kurzu (v délce 15 minut za využití powerpointu);

Články je možné vybírat z periodik jako je např. Biograf; Lidé a města; Dějiny - teorie - kritika; Oral History; Bios - Zeitschrift fur Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen; International Journal of Oral History; Life Stories/Recits de Vie; International Yearbook of Oral History and Life Stories; Oral History Review; Qualitative Socilogy; Current Anthropology a další.

2. Pravidelná účast na kurzu (max. 2 neomluvené absence) - při další absenci je třeba doložit potvrzení od lékaře;

3. Esej v rozsahu 5 normostran na jedno z níže uvedených témat (s náležitým citačním aparátem) - termín odevzdání nejpozději do začátku zkouškového období v letním semestru (viz aktuální harmonogram akademického roku FHS UK);

4. Závěrečný test z probíráné látky (pro úspěšnou atestaci předmětu je třeba dosáhnout minimálně 6 bodů z 10).

 

 

Studenti v distanční formě studia:

1. Účast na blokové výuce (Vokovice YFHS 1, DATUM VIZ ROZVRH); neúčast na blokové výuce bez adekvátní omluvy (potrvzení od lékaře) je důvodem pro neudělení atestace předmětu (,,N");

2. Esej  v rozsahu 10 normostran na jedno z následujících témat (s náležitým citačním aparátem) - termín odevzdání nejpozději do začátku zkouškového období v letním semestru (viz aktuální harmonogram akademického roku FHS UK);

3. Rešerše literatury k tématu eseje v rozsahu 15 článků či titulů (rešerše musí obsahovat kompletní bibliografické údaje titulu a minimálně jeden odstavec textu ke každé referované knize či studii; rešerši připojte do jednoho souboru za esej!).

 

Témata pro úvahu / esej:

- Individuální a kolektivní paměť / identita ve výzkumu

- Pravda, pravdivost a její ověřování u (auto)biografických, narativních pramenů

- ,,Sdílená autorita" v orálně-historickém výzkumu

- Úloha interdisciplinarity při interpretaci narativních pramenů

- Terénní výzkum a etika v biografickém / orálně-historickém výzkumu

- Nová média: možnosti a meze archivace, digitalizace a re-interpretace narativních pramenů?

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK