PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
V době od 18.8. 18h do 19.8. 2h proběhne odstávka studijního informačního systému.
Historiografie a metodologie historické vědy - YMO028
Anglický název: Historiography and Methodology in Historical Science
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Záměnnost : YMA21PPZI
Je neslučitelnost pro: YMO120
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (19.06.2012)

Kurs pojednává teoretické a metodologické problémy, jak byly tématizovány v rámci noetické reflexe historických věd zejména během 19. a 20. století. Tyto problémy jsou představovány s ohledem na dějiny dějepisectví.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (10.10.2011)

 

Kurs bude ukončen ústním pohovorem o třech textech, které si student může vybrat ze studijních materiálů ke kursu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (10.10.2011)

Ukončení kurzu: kdykoliv v konzultačních hodinách

 

Osnova semináře:

 

1. Základní výkladové modely v dějepisectví: "pozitivistický", "hermeneutický", "komparativní" (Lorenz).

 

2. Klasický historismus 19. století (Ranke, Droyssen, Taine).

 

3. Durkheim versus Weber, dvě paradigmata sociálních věd a jejich dopad na francouzské a německé dějepisectví.

 

4. Postupné reflektování paralelnosti paradigmat v dějepisectví, připuštění mnohosti dějin a nastolení otázky místa historických věd v rámci dějepisectví.

 

5. Francouzský dějepis školy Annales, jednotlivé fáze jeho vývoje (Bloch, Febvre, Labrousse, Braudel, Le Goff, Chartier).

 

6. Německé dějepisectví, zejména po druhé světové válce - Historische Sozialwissenschaften (Wehler, Kocka), dějiny každodennost, historická antropologie (van Dülmen, Medick), dějiny pojmů a idejí (Koselleck).

 

7. Některé směry v anglosaském prostředí (intelektuální dějiny, nový historismus, lingvistická kritika - Burke, Gallagher, Greenblatt, Skiner, White);

 

8. České dějepisectví ve 20. století a spory o dějiny a jejich smysl.

 

9. Co s velkými koncepcemi dějin (Marx, Elias, Cassirer) pod tlakem kritik 20. století?

 

10. Původní (aktérský, autorský) význam textu je nedostupný (lingvistický obrat, spory o textualismus - Derrida, Barthes, Gadamer; Foucaultova kritika) - je tedy vůbec možné v dějepisectví uchovat prvky vědy (obrana Iggersova a Chartierova)?

 

11. Narativistická kritika dějepisu (její radikální větev: Ankersmit, White, její umírněná větev: Veyne, Ricoeur) - znamená konec dějepisectví jako vědy (Chariter, Iggers)?

 

12. Snahy uchovat v dějepisectví prvky vědeckosti cestou jeho archeologizace (Foucault, Vašíček), cestou interdisciplinarity (obory jako je historická demografie, dějiny vědy apod.), cestou zpřesňování a explicitního definování metod (příkladem komparativní dějepis).

 

 

 

 

 

 

Základní studijní literatura a studijní pomůcky:

CHARTIER, R.: On the Edge of the Cliff, Baltimore ? London, The Johns Hopkána University Press, 1997.

 

VAŠÍČEK, Z.: Archeologie, historie, minulost, Praha, nakladatelství Karolinum, 2006.

 

 

 

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:

 

HAVELKA, M.: Dějiny a smysl, Praha, nakladatelství Lidové noviny, 2001.

 

LORENZ, CH.: Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Köln - Weimar ? Sien, Böhlau Verlag, 1997.

 

 

 

 

Informace ke kombinované nebo distanční formě:

 

Rozsah konzultací (soustředění): 2 x 5h = 10 h

 

Rozsah a obsahové zaměření výuky je konkretizováno v sylabech a studijních oporách. Studenti kombinované formy budou mít během semestru dvě soustředění, vždy v rozsahu pěti vyučovacích hodin. Ke komunikaci se studenty v průběhu semestru a k prověřování jejich práce bude sloužit systém Moodle. Požadavky na zápočet jsou u obou typů studia - prezenčního a kombinovaného - srovnatelné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK