PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia soudobých dějin (paradigmata, metody, prameny, specifika) - YMO019
Anglický název: Prolegomena to Contemporary History (Paradigms, Methods, Sources, Specific Features)
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO118
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (12.02.2013)

Účelem kurzu je vytvářet teoretické i praktické předpoklady pro mnohovrstevnaté chápání nedávné minulosti a také pro badatelské uchopení výseků a témat této specifické epochy. Zatímco prostřednictvím samostudia vybraných textů se posluchači seznámí s teoretickými a metodologickými otázkami soudobých dějin, které budou posléze prodiskutovány, v seminářích bude kladen důraz na praktickou stránku věci: seznámení s typy historických pramenů (písemné, hmotné, zvukové, audiovizuální apod.) a také s jednotlivými typy sekundárních zdrojů a odborné literatury, z nichž historik čerpá své poznání. Studenti se seznámí nejen s heuristikou, ale také se základními postupy pramenné kritiky, analýzy a způsobů interpretace. Cílená pozornost bude věnována seznámení s praktickou tvorbou odborných publikačních výstupů, zejména pak komentované bibliografie a soupisu pramenů.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hana Cassi Pelikán, Ph.D. (21.05.2008)

1) Úvodní hodina ? seznámení se s tématikou a požadavky kurzu; rodinné kořeny a jejich výzkum

2) Právní subjekty zabývající se tématikou soudobých dějin v zahraničí

3) Právní subjekty zabývající se tématikou soudobých dějin v českých zemích

4) Typy odborné literatury k soudobým dějinám, bibliografie, odborná periodika.

5) Referát, recenze, zpráva, oznámení

6) Exkurz do dějin správy, archivní teorie a praxe a současného muzejnictví

7) Exkurz do dějin správy, archivní teorie a praxe a současného muzejnictví II

8) Historické prameny, jejich typologie, kritika a novodobá správa; edice

9) Historické prameny, jejich typologie, kritika, archivní teorie a praxe I

10) Historické prameny, jejich typologie, kritika, archivní teorie a praxe II

11) Historické prameny, jejich typologie, kritika a audiovizuální média

12) Exkurze na konkrétní archivní pracoviště

13) Exkurze na konkrétní badatelské pracoviště

Seznam literatury:

BARTOŠ, J.: Úvod do archivnictví pro historiky. Olomouc, 2000.

BARTOŠ, J.: Úvod do metodiky a techniky historické práce. Olomouc, 1992.

BARTOŠ, J.: Úvod do nauky o historických pramenech. Olomouc, 1992.

BARTOŠ, J.: Úvod do problematiky historického bádání a nauky o pramenech. Olomouc, 1999.

JANÁK, J. ? HLEDÍKOVÁ, Z. ? DOBEŠ, J.: Dějiny správy v českých zemích po současnost. Praha, 2005.

RAMEŠ, V.: Slovník pro historiky a návštěvníky archivů. Praha, 2005.

ŘÍČAR, K.: Občanská genealogie. Základy rodopisné práce. Praha, 1999.

SZCEPANIK, P. (ed.): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha, 2004.

TŮMA, O. ? SVOBODOVÁ J. ? MÄHLERT U. (edds.): Vademecum soudobých dějin. Průvodce po archivech, badatelských institucích, knihovnách, sdruženích, muzeích a památnících. Praha ? Berlin, 2005.

ZWETTLER, O. ? VACULÍK, J. ? ČAPKA, F.: Úvod do studia dějepisu. Brno, 1994.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK