PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Interdisciplinární studium soudobých dějin III. (české a světové dějiny, tranzice) - seminář - YMO015
Anglický název: Contemporary History: an Interdisciplinary Perspective III. (Czech and World History, the Transition Period) - Seminar
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO115
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (19.06.2012)

Cílem semináře je seznámit studenty s hlavními událostmi českých a světových dějin po roce 1989 až do současnosti. Při výkladu bude využit historicko-politologický přístup, který vedle vlastní faktografie nejnovějších dějin umožní i jejich analýzu a případnou komparaci. Seminář je orientován jak na globální vývoj světa po roce 1989 (významné události v jednotlivých regionech, které měly dopad na celosvětové dění), tak i na události v České republice, jež budou zasazeny do širšího středoevropského kontextu. Zvláštní zřetel bude v této souvislosti věnován obecnému procesu přechodu středo- a východoevropských států k demokracii. Seminář se také dotkne změn v postavení a úloze mezinárodních organizací (OSN, NATO atp.) a proměnám bezpečnostního a ekonomického rámce světové politiky. Specifickým tématem pak bude dynamika procesu evropské integrace v tomto období - a to samostatně i v kontextu přistoupení bývalých států východního bloku k EU.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (16.10.2013)

1. Rozpad bipolárního světa 1990/1991; 2. První válka v zálivu jako příslib nového uspořádání; 3. Rozpad SSSR a Jugoslávie ? občanské války na jejím území, nová role NATO a EU; 4. Vývoj světového hospodářství v letech 1990-2007. Asijská finanční krize v roce 1997 a dopady atentátů 11. září na světovou ekonomiku; 5. Integrační a dezintegrační procesy ve světě. Vývoj evropské integrace v 90. letech 20. století až do současnosti. Evropské státy v letech 1990-2007; 6. Problémy Afriky a rozvojového světa, situace v Latinské Americe v letech 1990-2007; 7. Vývoj v oblasti jihovýchodní Asie a Indie v 90. letech 20. století; 8. 11. září 2001 a následné zhoršení bezpečnostní situace ve světě (válka v Afgánistánu, Iráku, Blízký východ atd.). Role USA ve světové politice; 9. Československo v letech 1990-1992. Situace států střední a východní Evropy po rozpadu sovětského bloku a proces jejich tranzice; 10. Rozpad společného státu a samostatná ČR v letech 1992-1996; 11. ČR v letech 1996-1998 a 1998-2006 ? politický, ekonomický a sociální vývoj, integrace do NATO a EU; 12. ČR od roku 2006 do současnosti; 13. Shrnutí. Seznam literatury: AGH, A.: The Politics of Central Europe. London, 1998; DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. (2003): Komparace politických systémů I., Praha, VŠE; FAWCETT, L. (ed.): The Third World Beyond the Cold War. Continuity and Change, Oxford, 2001. FAWCETT, L.: International Relations of the Middle East. Oxford, 2005. FIALA, P. ? MAREŠ, M. (eds.): Evropské politické strany. Brno, 2001. FIALA, P. ? HOLZER, J. ? STRMISKA, M. a kol.: Politické strany ve střední a východní Evropě, Brno, 2002. FIALA, P. ? PITROVÁ, M.: Evropská unie. Brno, 2003. FUKUYAMA, F.: Konec dějin a poslední člověk. Praha, 2002. HUNTINGTON, S. P.: Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. Praha, 2001. HÝBNEROVÁ, S.: Mezinárodní vztahy po roce 1945. Praha, 1997. KLINE, H. - WIARDA, H. (eds): Latin American Politics and Development. Boulder, 2000. KLOKOČKA, V.: Ústavní systémy evropských států. Praha 1996. KŘEN, J.: Dvě století střední Evropy. Praha, 2005. KROPÁČEK, L.: Blízký východ na přelomu tisíciletí. Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy. Praha, 1999; KUBÁT, M.: Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě. Praha 2003 NUGENT, N. (ed.): European Union Enlargement. Houndmills, 2004. ŘÍCHOVÁ, B.: Přehled moderních politologických teorií, Praha, 2000. VODIČKA, K., CABADA, L.: Politický systém České republiky. Historie a současnost. Praha, 2003.

 

 

 

ZPŮSOB ATESTACE PRO STUDENTY V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA:

 

Studenti vypracují 4 - 5 stránkovou práci o jednom z dílčích témat z náplně kurzu dle vlastního výběru. Podmínkou přijatelnosti je využití alespoň jednoho pramene a dvou až tří odborných studií. V textu samém musí být použité prameny a literatury řádně citovány.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK