PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Interdisciplinární studium soudobých dějin II. (české a světové dějiny 1968 - 1989) - YMO011
Anglický název: Contemporary History: an Interdisciplinary Perspective II. (Czech and World History, 1968-1989)
Zajišťuje: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Vyučující: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMO111
Anotace -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (11.01.2012)

Kurz je určen všem studentům zajímajícím se hlouběji o nedávné dějiny našeho státu, v tomto případě o historické období 1968 - 1989 se zvláštním důrazem na dějiny tzv. normalizace. Kurz se zaměří na tehdejší mocenské struktury, opozici a některé vrstvy společnosti, např. mladou generaci (studentské hnutí, punkové hnutí, ekologické hnutí a mírové hnutí), jakož i na některé projevy "úniku do soukromí" tehdejší společnosti - na tzv. chalupářskou subkulturu, spolky a sdružení atd. Přednášky budou rozšířeny o mezinárodní kontext, především společnou historii států tzv. bývalého socialistického bloku a rozhodování mocností SSSR a USA. Úkolem výběrové přednášky a následného semináře je kromě přiblížení období tzv. normalizace seznámit studenty s teoretickými otázkami aplikování rozličných metod při výzkumu soudobých dějin.
Sylabus
Poslední úprava: prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (16.02.2015)

Časový plán kurzu:

1."Normalizace" v Československu. Moc, opozice a společnost - téma českých SD.

2. Svět a Evropa na sklonku 60. a počátku 70. let.

3.Počátky "normalizace" a první fáze opozice.

4.KSČ, čistky, mocenské elity. Dělnické a komunistické strany ve východní Evropě (dále VE).

5.Charta 77. Fenomén opozičního hnutí. Opozice ve VE.

6.Každodenní život v zemích tzv. východním bloku (Ekonomika, ŽP, vzdělání, zdravotnictví. Společnost v 70. a 80 letech v ČSSR.

7.Tzv. socio-patologické jevy 70 a 80. let. "Útěk do soukromí", chalupářská subkultura, toxikomanie, alkoholismus ad.

8.Opoziční hnutí ve východní Evropě a Československu v a 80. letech.

9.Aktivity mladé generace v období 80. let, "Ostrůvky svobody".

10.KSČ na sklonku 80. let. "Přestavba" komunistických stran ve VE.

11.Studentské hnutí a studentská stávka v listopadu 1989.

12.Rok zázraků 1989. Pád komunismu ve východní Evropě.

13.Od pražských lednových demonstrací k listopadu 1989.

 


Seznam literatury:

•BLAŽEK, P. (ed): Opozice a odpor proti kom. Režimu v Československu, Dokořán, Praha 2005.
 
•JUDT, Tony: Poválečná Evropa. Dějiny od roku 1945. Část 3. a 4. (s. 465 - 825).
 
•KENNEY, P.: A Carnival of Revolution. Central Europe 1989. Princeton and Oxford, 2002.
 
•DAVIES, Norman: Evropa: Dějiny jednoho konitnetu, Academia, Praha 2005 (příslušné kap.70. a 80. léta).
 
•OTÁHAL, M., VANĚK, M.: Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. Praha, 1999.
 
•OTÁHAL, M. Opozice, moc a společnost. Praha, 1996 (jen prohlédnout koncepci knihy, poměr kapitol)
 
•OTÁHAL, M.: Normalizace 1969?1989. Příspěvek ke stavu bádání. Praha, 2002 (jen z pohledu zkoumaných témat).
 
•OTÁHAL, M.: Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968?1989. Praha, 2003.
 
•OTÁHAL, M.: Opoziční proudy v české společnosti 1969 - 1989., ÚSD AV ČR, Praha 2011.
 
•PULLMANN, M. Konec experimentu.Přestavba a pád komunismu v Československu, Scriptorium, 2011.
 
•RATAJ, J. - HOUDA, P: Československo v proměnách komunistického režimu, Praha 2011, s.351-438.
 
•SAXONBERG, Steven: The Fall. Czechoslovakia, East Germany, Hungary and Poland in Comparative Perspective, Uppsala 1997.
 
•SUK, J.: Labyrintem revoluce. Aktéři, Zápletky a křižovatky jedné politické krize. Praha, 2003.
 
•TŮMA, O.: Zítra zase tady! Protirežimní demonstrace v předlistopadové Praze.Praha, 1994.
 
•VANĚK, M. Nedalo se tady dýchat. Ekologie v českých zemích v letech 1968-1989. Praha, 1996.
 
•VANĚK, M. a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha, 2002.
 
•VANĚK, M.- URBÁŠEK, P. Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha, 2005.
 
•VANĚK, M. (ed.): Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview. Praha, 2006, s. 265-395.
 
•VANĚK, M (ed.). Obyčejní lidé..?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha, Academia 2009, s. 7-97, 212-251, 284-327,357-398, 472-523.
 
•VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989. Praha, Academia 2010.
 
• VANĚK, Miroslav - KRÁTKÁ, Lenka (eds.). Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha, Karolinum 2014, 550 s. (3 vybrané kapitoly)
 
!!!Červeně vyznačené tituly jsou povinné, nepřehlédněte citované strany, případně doporučení, na co se v četbě zaměřit. Zeleně označené jen prohlédnout.
Tři články jsou volitelné, musí se týkat obecných, lépe středoevropských dějin a měly by vycházet  ze semináře kolegy Vaňouse!!!
 
K zápočtu student vypracuje referát z přiložených souborů v SIS věnujících se politizaci soudobých dějin v rozsahu cca 8 - 10 stran. Pro kombinované studenty bude rozvedeno 7.3. 2015.
 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK