PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anti-Bias - možnosti aplikace pedagogického přístupu v reflexi společenských nerovností - YMN312
Anglický název: Anti-Bias - possibilities of applying the pedagogical approach in the reflection of social inequalities
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. (14.09.2023)
Na kurzu se studující seznámí s přístupem anti-bias, který nabízí pohled na reflexi nerovností ve společnosti. Původně pedagogický koncept, který vychází z hnutí za kritické a sociálně spravedlivé vzdělávání, nabízí přesah i do fungování občanské společnosti a témat spojených s nerovností a marginalizací ve společnosti obecně. Součástí semináře tedy bude seznámení za základní literaturou, cíli přístupu i návaznými texty, které mají přesah do dalších disciplín. Prezenční seminář proběhne zážitkovou formou práci s konkrétními aktivitami, které jsou pro přístup charakteristické, které se věnují především reflexi moci ve společnosti a prostoru pro jedince, ale především reflexe vlastní pozice při (ne)reprodukci předsudků a diskriminujícího chování. Úkolem studujících pak bude promyslet přesah využité přístupu do vlastních disciplín a kontextů. Nabízená těžiště pro samostatné studium jsou nerovnost, moc a diskriminace ve středoevropském prostoru, zvnitřněná dominance a zvnitřněný útlak, anti-bias prostředí.
Sylabus
Poslední úprava: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. (14.09.2023)

Prezenční setkání proběhne 24.11.2023

Obsahem cvičení budou sebezkušeností aktivity, které představí přístup anti-bias a otevřou diskuzi k širší reflexi přístupu.

Text a úkoly naleznete i v Moodlu

Podmínky atestace: 

  • Odevzdání písemného úkolu do 12.11.2023 v odevzdávárně Moodle (2-3 NRS) 

  • Účast na semináři 24.11.2023 

  • Odevzdání reflexe do 8.12.2023 

  • Vlastní rešerše k tématu  

  • Skupinový ústní pohovor 

 

Písemný úkol před workshopem, k odevzdání do 12.11.2023 do Moodlu 

V úkolu studující popíší svojí motivaci k účasti na kurzu a svoje očekávání od kurzu.  
Dále mají za úkol seznámit se s cíli a hlavnímu myšlenkami přístupu anti-bias v základní literatuře a s jedním z textů doporučené literatury. V písemném úkolu proto studující shrnou a reflektují cíle a myšlenky anti-bias ze základní literatury a jednoho z doporučených textů.  
Co se v navržené literatuře o přístupu anti-bias dozvěděli?  
Jaké otázky to v nich vyvolalo?  

Rozsah 2-3 normostrany


Písemná reflexe do 8.12.2023 

Studující odevzdají písemnou reflexi svojí účasti na workshopu, kde budou reflektovat, co jim WS přines pro jejich osobní a oborový rozvoj. 

 

Skupinový ústní pohovor 

  • Jako přípravu na ústní pohovor studující do 8.1.2023 zašlou alespoň jeden článek z vlastní rešerše, které souvisí s tématem anti-bias a jejich studijním oborem 

  • Součástí pohovoru bude představení zvoleného článku a diskuze nad  možností propojení přístupu anti-bias s vlastním studijním oborem

     

Literatura 


Základní texty k přístupu anti-
bias
 

Derman-Sparks, L. & Anti-Bias Curriculum Task Force (Calif. ), (1989) Anti-bias curriculum: tools for empowering young children, Washington, D.C: National Association for the Education of Young Children.   

Felcmanová, Alena, Randa, Jana; (2014) Objevování. Sbírka inspirací z přístupu anti-bias. Brno: Asociace středoškolských klubů České republiky. ISBN 978-80-88043-09 
https://eshop.arpok.cz/eshop/metodika-pristupu-anti-bias-pdf/ 

Doporučení literatura:

Anti-bias v souvislostech 

Freire, P. Pedagogika utlačovaných, Neklid 
 
Anti-bias vzdělávání a prostředí  

Bonomi, A. (2019). Rethinking campus sexual assault: We must be leaders in anti-bias practices, civil rights and human rights. Journal of family violence, 34(3), 185-188. 
https://journals.sfu.ca/iccps/index.php/childhoods/article/download/52/pdf  

Sapon-Shevin, M. (2017). On the impossibility of learning “not to see”: Colorblindness, invisibility, and anti-bias education. International Critical Childhood Policy Studies Journal, 6(1), 38-51. 

 

Zvnitřněná dominance a zvnitřněný útlak
Crenshaw, K. (1995). Mapping the margins. Critical Race Theory: The Key Writings that Formed the Movement, 357-383. https://we.riseup.net/assets/139021/versions/1/crenshaw%20intersectionality.pdf  

David, E. J. R., a Derthick, A. O. (2014). What is internalized oppression, and so what?  
Dostupné na: publication/260125784> [cit. 2016-06-09]. 

Pyke, K. D. (2010). What is internalized racial oppression and why don't we study it? Acknowledging racism's hidden injuries. Sociological Perspectives, 53(4), 551–572. 
 

Moc, nerovnosti v SVE 

Cervinkova, H. (2012): Postcolonialism, postsocialism and the anthropology of east-central Europe, Journal of Postcolonial Writing, 48:2, 155-163 http://dx.doi.org/10.1080/17449855.2012.658246 

Riabczuk, M. (2013). Colonialism in another way. On the applicability of postcolonial methodology for the study of postcommunist Europe. PORÓWNANIA. Czasopismo poswiecone zagadnieniom komparatystyki literackiej..., 13, 47-59. 

Kalmar, I. (2022). White But Not Quite: Central Europe’s Illiberal Revolt. Policy Press. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK