Právnické osoby v občanské společnosti - seminář (kombinovaná forma) - YMN308
Anglický název: Legal persons in civil society - seminar (distance learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/12, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: JUDr. Lenka Deverová
Korekvizity : YMN33POO
Neslučitelnost : YMN217
Je neslučitelnost pro: YMN217
Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Lenka Deverová (01.02.2022)
Anotace: Předmět navazuje v kombinovaném studiu na přednášky předmětu Právnické osoby v občanské společnosti v předcházejícím zimním semestru. V předmětu si studenti prohloubí znalosti získané na přednáškách.
Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Lenka Deverová (01.02.2022)

Předmět předpokládá praktické zapojení studentů, individuální přípravu na výuku četbou a zpracováním zadaných témat. Studenti se na příkladech seznámí s postupy při založení jednotlivých typů právnických osob občanské společnosti (spolků, nadací, nadačních fondů, ústavů a obecně prospěšných společností a při jejich rušení, seznámí se s fungováním uvedených typů právnických osob. Účast na seminářích předpokládá aktivní zapojení studentů do diskuze.

 

Studijní témata:

26.2.2022 Právnické osoby soukromého práva, Spolky

6.4. 2022 Nadace a nadační fondy

14.5. 2022 Zajišťování veřejně prospěšné činnosti a poskytování veřejně prospěšných služeb – ústavy a obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví.

 

Hodnocení:

Student vypracuje projekt založení právnické osoby při zadání konkrétních požadavků na její činnost, dle zadání zdůvodní volbu příslušného typu právnické osoby a podrobně popíše celý proces založení. Každý student musí svůj projekt osobně obhájit v diskuzi s vyučujícím.

 

Literatura:

Studijní text: Právní rámec občanského sektoru, JUDr. DEVEROVÁ Lenka, FHS UK. 2020

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích, RONOVSKÁ, Kateřina, Vlastimil VITOUL a Jana BÍLKOVÁ1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2014. 256 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8.

Průvodce novým Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy, Kolektiv autorů pod vedením JUDr. Hany FRIŠTENSKÉ, Autoři: Mgr. Pavlína Kalousová, doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Mgr. Markéta Krajíčková, JUDr. Jaroslav Niklas, PhD, Ing. Miroslava Nebuželská, Alžběta Zýková Vyd.: Fórum dárců, 2013

Zásady nového spolkového práva, JUDr. TELEC Ivo, časopis Právní rozhledy č.22, 2013

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník §118-418

zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích

zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně některých zákonů

zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností a změně některých zákonů ve znění nálezu Ústavního soudu č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb.

studijní opory vložené v Moodle