PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce OOS a státní správy: výzkumný workshop - YMN218
Anglický název: Cooperation between NGOs and state administration: research workshop
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/4, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (05.01.2022)
Organizace občanské společnosti by se měly zapojovat do přípravy veřejných politik. Tak to alespoň stojí v koncepci otevřeného vládnutí (open governance), k níž se hlásí i Česká republika. Cílem výzkumného workshopu je popsat formy zapojení, které OOS mají v rámci poradních a pracovních orgánů (PPO) vlády a vybraných ministerstev. Studenti se v předmětu seznámí se zkoumaným tématem a prakticky s obsahovou analýzou dokumentů. Pod vedením vyučující budou analyzovat dokumenty PPO s cílem popsat rozsah a formy zapojení organizací občanské společnosti a jejich střech a sítí. Workshop je součástí výzkumného projektu, jehož výstupy využije státní správa i OOS. Předmět se skládá ze seminářů a domácí práce studentů. Kromě dvou prezenčních setkání budeme využívat online konzultace skupinové i individuální v prostředí MST, předmět je proto vhodný i pro studenty kombinované formy.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (05.01.2022)

Spolupráce OOS a státní správy: výzkumný workshop

YMN218

2021/22 LS

Anotace

Organizace občanské společnosti by se měly zapojovat do přípravy veřejných politik. Tak to alespoň stojí v koncepci otevřeného vládnutí (open governance), k níž se hlásí i Česká republika. Cílem výzkumného workshopu je popsat formy zapojení, které OOS mají v rámci poradních a pracovních orgánů (PPO) vlády a vybraných ministerstev. Studenti se v předmětu seznámí se zkoumaným  tématem a prakticky s obsahovou analýzou dokumentů. Pod vedením vyučující budou analyzovat dokumenty PPO s cílem popsat rozsah a formy zapojení organizací občanské společnosti a jejich střech a sítí. Workshop je součástí výzkumného projektu, jehož výstupy využije státní správa i OOS. Předmět se skládá ze seminářů a domácí práce studentů. Kromě dvou prezenčních setkání budeme využívat online konzultace skupinové i individuální v prostředí MST, předmět je proto vhodný i pro studenty kombinované formy.

Atestace: Podmínkou získání atestace je přítomnost na 2 úvodních seminářích, obeznámení se s povinnou literaturou a zejména zapojení se do analýzy dokumentů. Atestace bude udělena po vytvoření dohodnutých výstupů v daném časovém horizontu (po domluvě lze prodloužit) a jejich prezentování na závěrečném setkání (který bude hybridní, prezenčně a online zároveň).

Plán setkání a úkolů

Setkání 1 (21. 2. 2022 15:30 -18:20 prezenčně)

Téma Otevřené vládnutí v ČR a role OOS: Co je otevřené vládnutí? Jaké jsou praktické nástroje a procedury zapojení OOS do vládnutí v českém prostředí? Jaká je role poradních a pracovních orgánů vlády a ministerstev (PPO)? Co je meta-organizace v občanském sektoru? Jaké jsou příklady činnosti střech a sítí OOS v ČR?

Téma Výzkum spolupráce organizací občanské společnosti a ústřední státní správy: výzkumný projekt a jeho kontext, metodologie výzkumu a zapojení studentů

Setkání 2 (7. 3. 2022 15:30 -18:20 prezenčně)

Téma Obsahová analýza dokumentů: Co je analýza dokumentů? Dokumenty jako data (výběr dokumentů, posouzení jejich relevance a dostupnosti, kritika pramenů). Analýza dokumentů (tematická analýza, kódování).

Téma Výzkum: nástroje pro kódování dokumentů a nácvik kódování

DÚ na 17. 3. 2022: první část kódování

Setkání 3 (21. 3. 2022 15:30-16:50 online MST)

Téma Konzultace: zpětná vazba na průběh analýzy, diskuse vyvstávajících metodologických otázek a problémů

DÚ na 21. 4. 2022: dokončení hlavní fáze kódování a vložení výsledků do Moodlu

Podle potřeby studentů individuální online konzultace

Setkání 4 (16. 5. 2022 15:30-16:50 hybridně)

Téma Formy zapojení OOS do vládnutí na úrovni ústřední státní správy formou PPO: prezentování a diskuse výsledků analýzy

DÚ na 9. 5. 2022: připravit krátkou prezentaci na společný workshop (bude upřesněno ve spolupráci se studenty)

Povinná literatura

(povinná i doplňující literatura bude upřesněna v Moodlu)

Glopolis. 2020. Rozhodování blíže k lidem: přehledová studie na téma občanské participace a partnerství veřejné správy a organizací občanského sektoru se zaměřením na ústřední orgány státní správy. Praha: RVNNO. https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/Glopolis_studie_obcanska-participace_verejna-sprava-OOS_1-12-2020.pdf

Pospíšilová, T. 2005. Oborové zastřešující organizace v občanském sektoru ČR. Výzkumná zpráva. Praha: Nadace VIA a Nadace rozvoje občanské společnosti. (viz Moodle)

Braun, V. and Clarke, V. (2006) „Using thematic analysis in psychology.“ Qualitative Research in Psychology 3 (2): 77-101. (viz Moodle)

Seidlová, V., Šťovíčková Jantulová, M., Novotná, H. 2019. Nevtíravé výzkumné přístupy. In. Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. (eds.). Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, s. 391-413. (dostupné elektronicky v knihovně FHS UK)

Metodika participace OOS (bude vloženo po schválení metodiky)

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK