PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Public Relations v občanském sektoru - YMN152
Anglický název: Public Relations in Civil Sector
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (35)
Minimální obsazenost: 5
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Miriam Vránová
Vyučující: Mgr. Miriam Vránová
Anotace
Poslední úprava: Kristýna Macková (10.06.2019)
Studenti se v rámci předmětu seznámí s výkladem pojmu Public Relations a s jeho významem v praxi neziskových organizací. Pozornost bude věnována především tomu, jak navazovat a budovat vztahy s veřejností v organizacích občanské společnosti. Studenti poznají řadu konkrétních příkladů z praxe. V rámci praktických skupinových cvičení si studenti rozvinou kompetence, které jsou na pracovním trhu nejžádanější, a to schopnost komunikovat a kooperovat.
Sylabus
Poslední úprava: Kristýna Macková (29.09.2022)

Public Relations v občanském sektoru

ZS 2022/23

Volitelný předmět, seminář, prezenční i kombinovaná forma, 3 kredity

Vyučující: Mgr. Miriam Vránová, miriam.vranova@seznam.cz

 

Atestace: Vypracovat návrh mediální kampaně pro vybranou neziskovou organizaci či občanskou iniciativu. Splnění domácích úkolů. Četba povinné literatury.

Témata blok I.

·         Komunikační mix 4P/ 8P: Propagace jako nedílná součást marketingového/komunikačního mixu

·         Co je to Public Relations? Definice. Je PR pro neziskovou organizaci luxus? Komunikace se světem: vnější komunikace a externí PR

·         Ovlivňování veřejného mínění:  Důvěryhodnost jako komodita na neziskové burze. Veřejnost: Jaká je veřejnost, se kterou chceme budovat vztah? Stakeholders (zainteresované skupiny), klienti, zaměstnanci, dobrovolníci, dárci a podporovatelé, ambasadoři, instituce, stát, odborná a ostatní veřejnost. Jaké informace potřebují?

·         Základní nástroje a přístupy PR: jejich charakteristika. Využití nástrojů PR a příklady z praxe.  Výroční zpráva Její dosah, komunikační hodnota. Tisková zpráva.

·         K čemu slouží PR strategie? Návaznost na strategii rozvoje organizace. Struktura a její fáze.

·         Branding aneb Kdo a co tvoří značku: Budování značky, reprezentanti a ambasadoři značky, jejich mise. Employer Branding.

Témata blok II.

·         Kompetence PR manažera/manažerky

·         Vztahy s médii: co zajímá novináře, kolik mají času, co potřebují. Jak vzniká reportáž.

·         Storytelling/ Copywriting: umění vyprávět příběhy klientů, zaměstnanců, dobrovolníků/ mise organizace

·         Mediální kampaň: její účel a základní stavební kameny, konkrétní příklady

·         Spolupráce s agenturami a aktéry PR: komunikační, mediální, reklamní agentura – v čem je rozdíl. Jaké zadání agentury potřebují. Mediální celebrity, influenceři, ambasadoři

·         Propojení PR a fundraisingu: crowdfunding, benefiční akce

Domácí úkoly:

1)      Napsat tiskovou zprávu/ natočit videoreportáž o neziskové organizaci (nové službě nebo produktu).

2)      Porovnat online komunikaci 3 zvolených neziskových organizací – písemná forma.

Povinná literatura:

Blok 1

Karlíček, M, a kolektiv, Marketingová komunikace - Jak komunikovat na našem trhu, Praha: Grada Publishing, 2016

Hejlová, D., Public relations, Praha: Grada Publishing, 2015, kapitola Jednotlivé oblasti PR a jejich příklady (s. 152 – 202)

Kotler, Ph.,Keller, K. L., Marketing management, Praha: Grada Publishing, 2013, kapitola Jak chápat marketing management (s. 32 – 98) , kapitola Komunikování hodnoty (s. 514 – 608)

Blok 2

Bačuvčík, R., Marketing neziskových organizací, Zlín: VeRBuM, 2010, kapitola Specifika marketingu v jednotlivých oborech působnosti neziskových organizací (s. 133 – 184)

Křížek, Z., Crha, I., Jak psát reklamní text, Praha: Grada Publishing, 4. vydání, 2012, kapitola O charakteru a účelu reklamního textu ( s. 52-70 )

Medlíková, O., Přesvědčivá prezentace - Špičkové rady, tipy a příklady , Praha: Grada Publishing a.s.,2010

Doporučená literatura

Foret, M., Marketingová komunikace, Brno: Computer Press, 2011,

Carmine, G. Mluv jako TED, Brno, BizBooks, 2016

Čepelka, O., Práce s veřejností v nepodnikatelském sektoru, Liberec Omega, 1997

Chalupa, R., Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty, Praha: Grada Publishing a.s., 2012,

Vymětal, J., Průvodce úspěšnou komunikací - Efektivní komunikace v praxi, Praha: Grada Publishing a.s., 2008

Doporučená online média vztahující se k tématu

Marketing & Media - tištěný týdeník, vydává Forum Media, s.r.o. www.mam.cz

Médiář — Média, marketing, maloobchod www.mediar.cz

MediaGuru – Média, reklama, marketing, aktuální zpravodajství www.mediaguru.cz

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK