Bezdomoví a bezdomovectví: otázky, témata, řešení - YMN122
Anglický název: Homelessness
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/24, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Záměnnost : YMN00OSEU
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FEJFAPET (15.01.2015)
Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou bezdomovectví a bezdomoví, návaznostech a základech (obecně, teoreticky, s praktickými důsledky, zdroji a příčinami), s komplexním pojetím procesu bezdomovectví v mezinárodních a českých souvislostech, s vymezením struktury, vztahů a vlivů na bezdomovectví, s možnostmi a potřebami řešení, s vybavením sociálními službami a potřebou těchto služeb, s potřebou legislativních změn a financování, s možnostmi řešení v celorepublikové, krajské a obecní úrovni, s postupy utváření a rozvoje služeb spojených s bezdomovectvím, s Koncepcí práce s bezdomovci do roku 2020 v ČR, s výsledky Konsensuální konference o bezdomovectví a aplikací těchto výsledků v souvislostech se sociálním začleňováním, sociálním bydlením, rozvojem sociálních služeb a pojetím sociálních pracovníků.
Sylabus -
Poslední úprava: FEJFAPET (16.02.2015)

Jde o nepovinný předmět pro posluchače prezenčního i kombinovaného studia.

Jedná se o semestrální kurz o celkové délce 24 vyučovacích hodin. Výuka bude probíhat v blocích společných pro zájemce z prvního i druhého ročníku. Vesměs půjde o výuku ve Vokovicích v učebně C 034. Vždy v pátek. Pro výuku je potřeba mít k dispozici techniku na powerpointovou prezentaci.

Zahájení: letní semestr 2015 (školní rok 2014/2015)

Základní témata přednášek:

20.2.     14,00 - 16,50: O co jde? (Obsahově - problém bezdomoví, bezdomovectví, stav společnosti jako společnosti hledající domov: základ sociálních problémů obecně, základ vztahů i vůči vyloučeným, vylučování a bezdomovectví, atd. Společenské procesy charakteristické pro toto období a jeho impulzy pro bezdomovectví.) L. Prudký

6.3.      9,30 - 12,20: Kdo to je? (Vymezení různá, ETHOS, diference bezdomovců a bezdomovectví, počty a struktura, rozložení bezdomovců, druhy bezdomovců, vývoj práce s bezdomovci, základní druhy práce s bezdomovci.) I. Hradecký

14,00 - 16,50: Proces bezdomovectví - výzkum bezdomovectví, kde se berou bezdomovci (cesty do bezdomovectví), struktura bezdomovců, veřejnost a bezdomovectví, otázky a témata k řešení uvnitř a vně práce s bezdomovci.   L. Prudký

Zadání témat na seminární práce

20.3      14,00 - 16,50: Sociální služby, zdravotní služby, složení služeb obecně, přístup bezdomovců ke službám, legislativa, financování, příklady dobré praxe I. Hradecký

24.4      14,00 - 16,50: Koncepce práce s bezdomovci, vztah k dalším (sociální začleňování, sociální bydlení, sociální pracovníci, atd.), možnosti aplikace a postupy aplikace, politické zázemí, cesty k začleňování, L.Prudký

15.5.     9,30 - 12,30: Obhajoby seminárních prací (do tohoto času se může vejít přibližně obhajoba 8 seminárních prací)  I. Hradecký, L. Prudký

 

Úspěšná obhajoba seminární práce: 3 kredity

Nepředložení práce: n / 0 kreditů

Pokud nestihnou posluchači obhájit seminární práci během posledního setkání, budou vypsány dva

termíny ve zkouškovém období na možnost obhajoby. Pak je potřeba příslušnému vedoucímu (tedy:

jednomu z vyučujících kurzu) poslat text k obhajobě alespoň týden před termínem obhajoby.

 

Témata seminárních prací pro posluchače z prvního ročníku mohou být i zdrojem pro diplomovou

práci.

Základní literatura:

 

Mgr. Ilja Hradecký, Antonín Plachý, Ing. Libor Prudký, Ph.D. (vedoucí týmu), Ing. Jiří Růžička, Bc. Antonín Slavíček, Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D., Ladislav Šos, Bc. Barbara Riadová: Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020. MPSV, Praha 2012

 

Hradecký I. a kol. Definice a typologie bezdomovství. Praha: Naděje o.s., 2007

 

Keller J., Posvícení bezdomovců. Praha: Slon, 2013

 

Kolektiv: Výsledky konsensuální konference k problematice bezdomovectví. Praha: MPSV, 2015

 

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020. Praha:

MPSV 2013

 

Prudký L., Šmídová M., Kudy ke dnu. Praha: Socioklub, 2011

 

Sirovátka T. a kol., Sociální vyloučení a sociální zalčeňování v České republice jako veřejně politická agenda. Brno: FSS MU, 2006