Diplomní seminář I. - YMN02PSLI
Anglický název: Thesis Preparation I.
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMN02PSLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Záměnnost : YMN025
Je záměnnost pro: YMN30P1S0, YMN02DSI, YMN22DSI, YMN025
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (21.06.2015)
Cílem předmětu je seznámit studenty s požadavky na výzkumný projekt a jeho rolí ve výzkumném procesu a vést je k vypracování kvalitního výzkumného projektu. Předmět seznamuje studenty s požadavky na psaní akademických textů, s vybranými žánry akademického psaní, se správným způsobem rešeršní práce v současných odborných databázích a s tím, jak odkazovat na zdroje. Získané znalosti, rešerše a práce se zdroji jsou aplikovány při vypracování projektu diplomové práce. Studenti v průběhu semestru absolvují pět prezenčních setkání, dále individuálně spolupracují s budoucím školitelem i s vyučujícím formou konzultací.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (04.02.2014)

1.      Výuka: společný seminář

2.      Individuální práce studenta

3. Konzultace se školitelem

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (04.02.2014)

Povinnosti splnění předmětu a hodnocení

Předmět je úspěšně splněn, pokud  studující byl přítomen na všech třech seminářích a v daném termínu odevzdal projekt diplomové práce v minimální požadované kvalitě.

V případě neúčasti na jednom semináři se hodnocení snižuje o jeden stupeň, v případě neúčasti na dvou seminářích o dva stupně, v případě neúčasti na žádném není předmět splněn. V případě, že nebyla první pracovní verze projektu odevzdána v termínu, student na svůj projekt neobdrží zpětnou vazbu. V případě, že byl finální projekt vrácen k zásadnímu přepracování, je sníženo hodnocení o jeden stupeň.

Sylabus
Poslední úprava: FEJFAPET (16.01.2015)

Kurz se v letním semestru 2014/15 nevyučuje.

Sylabus

 

1. seminář: 26.2. 2014 úvodní setkání, stanovení termínů odevzdávání projektů apod.

 Formální požadavky na diplomovou práci

 Proces podávání projektu diplomové práce: projekt diplomové práce, volba tématu a vedoucího diplomové práce aneb co vás čeká v tomto semestru

 

2. seminář: 5.3. 2014

 

Proces zpracovávání diplomové práce: 

 

o   teoretická vs. empirická diplomová práce,

 

o   cíle diplomové práce, formulace tématu  a (výzkumných) otázek,

 

o   teoretická část diplomové práce u empirického typu diplomové práce

 

o   typy a zdroje literatury

 

o   rešerše literatury

 

3. seminář (termín bude doplněn)

 

Témata semináře:

 

-         Problémy a otázky při psaní projektů diplomových prací

 

o   jak číst odborný text

 

o   akademické styly a žánry akademického psaní

 

o   praktickému nácviku stylových dovedností

 

o   anotace

 

o   citační etika: teorie citace, techniky správného citování a citační úzy, plagiarismus

 

Individuální práce studenta:

Studenti si zvolí vedoucího a téma diplomové práce na základě nabídky Katedry studií občanské společnosti (bude zveřejněno na konci února 2014). Student má možnost si zvolit vlastní téma a vedoucího diplomové práce po konzultaci s vedoucím katedry.

Studenti ve spolupráci se zvoleným vedoucím připravují projekt diplomové práce podle požadavků katedry. Studenti provádějí rešerši odborné literatury.

Důležité termíny:

Zveřejnění témat a vedoucích diplomových prací (DP) 26.2.

Povinnost nahlásit se k některému z vedoucích DP (interní členové či externí spolupracovníci katedry) 24.3.

Termín odevzdání 1. pracovní verze projektu (pracovní verze, náčrt, avšak již ve formuláři projektu) předpokládanému vedoucí DP 28.4.

Termín odevzdání finálního projektu DP do Moodlu a v 1 formuláři podepsaném vedoucím i studentem tajemnici katedry 16.6.

Zadání známek za projekty 30.6.

Termín odevzdání přepracovaných projektů (tam, kde to bylo doporučeno) 8.9.

 

Povinná literatura:

Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. Kap. Úvod, Návrh výzkumu, Obecné schéma pro přípravu návrhu výzkumu, Role teorie a práce s literaturou, s. 9-70.

Individuálně v rámci rešerše odborné literatury dle tématu diplomové práce.

Doporučená literatura

Nekola, M., Geissler, H., Mouralová, M. (eds.) 2011: Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha : Karolinum. Kap.5 Výběr tématu výzkumu, 6. Stanovení cílů výzkumu.

Silverman, D. 2005: Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická příručka.  Bratislava : Ikar. Kap. Jako začať. Výber témy, s. 73-87.

Šanderova, J. 2005: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství. Kap. 3.1. Abstrakt, 4. Vybrané žánry odborných statí ve společenských vědách, 5. Zásady publikační etiky, 6. Strategie a taktika psaní odborného textu.