Diplomní seminář I. - YMN02DSI
Anglický název: Thesis Preparation I.
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMN02PSLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Záměnnost : YMN02PSLI, YMN025, YMN22DSI
Je prerekvizitou pro: YMN03DSII
Je záměnnost pro: YMN22DSI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Beranová (18.06.2014)
Cílem předmětu je seznámit studenty s požadavky na výzkumný projekt a jeho rolí ve výzkumném procesu a vést je k vypracování kvalitního výzkumného projektu. Předmět seznamuje studenty s požadavky na psaní akademických textů, s vybranými žánry akademického psaní, se správným způsobem rešeršní práce v současných odborných databázích a s tím, jak odkazovat na zdroje. Získané znalosti, rešerše a práce se zdroji jsou aplikovány při vypracování projektu diplomové práce. Studenti v průběhu semestru absolvují pět prezenčních setkání, dále individuálně spolupracují s budoucím školitelem i s vyučujícím formou konzultací.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (22.02.2016)

1.      Výuka: společné semináře dle sylabu

2.      Individuální práce studenta

3. Konzultace se školitelem

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (22.02.2016)

viz sylabus

Sylabus
Poslední úprava: Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. (30.04.2020)

DS I: Sylabus LS 2019/20 - prezenční forma studia

Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.

Anotace předmětu:

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a postupy při psaní výzkumného projektu. Předmět strukturuje práci studentů na projektech diplomových prací. Projekt musí ukazovat znalost zvoleného tématu a schopnost studenta přemýšlet a odborně zvažovat alternativy metodologického postupu DP. Dále musí ukazovat schopnost pracovat s odbornou literaturou, včetně cizojazyčné.

1. seminář 26.2.

Domácí příprava:

·         Přečíst s. 9 - 33  z knihy: Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. Kap. Úvod, Návrh výzkumu.

Témata semináře:

·         Dosavadní zkušenosti s psaním akademických textů

.         Vysvětlení koncepce diplomních seminářů (DS I – III) a vysvětlení termínů

·         Formální požadavky na diplomovou práci

·         Požadavky na projekt DP

·         Teoretická vs. empirická diplomová práce

·         Rozvíjející se vs. pevně strukturovaný výzkum

2. seminář 18.3.

Domácí příprava:

·         Přečíst s. 35 - 50 z knihy: Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. Kap. Obecné schéma pro přípravu návrhu výzkumu

·         Připravit si odpověď na otázky (1) Kdy jsou ve výzkumu vhodné hypotézy? (2) Jaký je rozdíl mezi výzkumnou oblastí a výzkumným tématem? (3) Jaký je rozdíl mezi obecnými a specifickými výzkumnými otázkami a otázkami při sběru dat?

·         Seznámit se s nabídkou témat DP

Témata semináře:

·         Představení seznamu témat a externích školitelů

·         Výzkumná oblast, téma, otázky

·         Hypotézy ve výzkumu

·         Rešerše literatury: cíle rešerše, postup rešerše (databáze a postup hledání - ukázka)

3. seminář 8.4.

Domácí příprava:

·         Přečíst s. 51 -90  z knihy Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. Kap. Role teorie a práce s literaturou.

·         Nastudovat si Bibliografickou příručku, která přehledně ukazuje očekávaný způsob odkazování na zdroje v textech na katedře (viz Moodle).

·         Provést rešerši literatury k předběžnému tématu DP (mít s sebou 1 abstrakt článku a 1 celý vytištěný článek, který jste vyhledali a který se vám zdá relevantní k vašemu tématu, celkem tedy 2). Pro vedení rešerše vám pomohou zejména s. 63-69 četby.

Témata semináře:

·               Role teorie v DP

·               Konceptuální rámec

·               Pravidla odkazování na zdroje, citáty, parafráze a plagiace

.               Citační manažery

·               Zpětná vazba na přípravu projektu DP - rešerše, výpisky

4. seminář 29.4.

Domácí příprava:

·         Využít zejména  s. 71 - 90  z knihy Punche (viz domácí úkol na 29.3.) při psaní první verze projektu!

·         Vytvořit popis tématu s využitím literatury a výzkumné otázky, je možné přidat též úvahu o výběru vzorku, metodách sběru dat, metodách analýzy. Odevzdat do Moodlu do 5. 4. a přinést s sebou jako podklad na seminář. Tento text není nutno konzultovat s vedoucím, je to jen příprva na DS I, ale můžete jej použít jako podklad, který pošlete vedoucímu práce, základ pro vypracování projektu.

Témata semináře:

·               Plán výzkumu a jeho složky

·               Vzorek

·               Sběr dat

·               Analýza dat

·               Etické aspekty

·               Harmonogram výzkumu

·               Zpětná vazba na přípravu projektu DP

5. seminář 20.5.

Domácí příprava:

·         Práce na finálním projektu DP, připravit referát pro ostatní o postupu vaší práce (5 minut)

Témata semináře:

·         Diskuse projektů DP, řešení problémů

Průběžná individuální práce studenta během semestru:

Studenti si do konce března vyberou téma diplomové práce na základě nabídky Katedry studií občanské společnosti (bude zveřejněno na začátku semestru) a osloví vedoucí/ho. Student má možnost si najít i vlastní téma, pokud s tím vedoucí souhlasí. Volba vedoucího DP mimo okruh schválených vedoucích je možná, ale je nutno to konzultovat s garantem DS I. Studenti připravují projekt diplomové práce a provádějí rešerši odborné literatury.

Důležité termíny:

8.6.. odevzdat finální projekt do Moodlu; tento projekt musí být alespoň jednou konzultován s vedoucím a na projektu musí být jméno vedoucího, který souhlasil, že vám téma povede. Dokument má ideálně označení „Příjmení_projekt“ (např. Hybnerova_projekt.doc). Neodevzdávejte v PDF, ale ve Wordu.

15.6. orientační termín pro zpětnou vazbu, hodnocení projektů ze strany katedry (projekty obvykle hodnotí vyučující, kteří se podílí na výuce Metod I a II, případně doktorandi oboru)

6.9. odevzdat opravené projekty do Moodlu (pro ty, kteří budou projekt přepracovávat). Dokument má ideálně označení „Příjmení_projekt2“ (např. Hybnerova_projekt2.doc). Neodevzdávejte v PDF, ale ve Wordu. POZOR: v období 1. 7. - 31. 8. jsou prázdniny, kdy má většina zaměstnanců katedry dovolenou a nebudou vám proto automaticky k dispozici. Na případné konzultaci či písemné zpětné vazbě na váš projekt v tomto období se prosím včas (ideálně do 15. 6.) výslovně domluvte s vaší vedoucí (zda to je vůbec možné, případně kdy) a pokuste se maximálně využít čas v červnu.

Do konce ZKO:  poslední možnost udělení atestací. Projekt by měl být vytištěný a podepsaný vedoucí DP doručen na katedru (osobně, poštou). Bez něj není možné pokračovat v návazném DS II.

Podmínky udělení atestu:

(a) Domácí příprava na každý seminář (bude kontrolováno v seminářích - za nepřipravenost na seminářích může dojít až ke snížení výsledné známky o jeden stupeň). S tím souvisí povinná docházka na semináře.

(b) Individuální práce při přípravě a psaní projektu DP, zejména rešerše literatury a psaní, též konzultace s vedoucím DP.

(c) Odevzdání finálního projektu do Moodlu do 22. 5. (přepracované projekty poté do 7. 9.). Tento projekt musí být alespoň jednou konzultován s vedoucím a na projektu musí být jméno vedoucího, který je ochoten téma studentovi vést. Po schválení projektu (tj. získání klasifikovaného zápočtu) je třeba dodat na katedru projekt vytištěný a podepsaný vedoucí/m. Bez něj není možné pokračovat v návazném DS II.

Povinná literatura:

Punch, K.F. 2008. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. S. 9-90.

Bibliografická příručka (viz Moodle)

Dále je povinnost načíst literaturu v rámci rešerše odborné literatury dle tématu diplomové práce.

Doporučená literatura

Nekola, M., Geissler, H., Mouralová, M. (eds.) 2011: Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha : Karolinum. Kap.5 Výběr tématu výzkumu, 6. Stanovení cílů výzkumu.

Silverman, D. 2005: Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická příručka.  Bratislava : Ikar. Kap. Jako začať. Výber témy, s. 73-87.

Šanderova, J. 2005: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Praha : Sociologické nakladatelství. Kap. 3.1. Abstrakt, 4. Vybrané žánry odborných statí ve společenských vědách, 5. Zásady publikační etiky, 6. Strategie a taktika psaní odborného textu.

Texty ke kurzu Akademické psaní, Moodl FHS UK, http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=995 , téma: rešerše, čtení odborného textu, zásady publikační etiky

Metodologická literatura v rámci kurzu Metody empirického výzkumu I, Moodl FHS UK, http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=652

V Moodlu je pro vaši představu vložen projekt DP z předchozích let.