PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář kulturních dějin - YMKDE011
Anglický název: Diploma seminar of cultural history
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / 5 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Anotace
Seminář navazuje na znalosti a dovednosti získané studenty v rámci předmětu Proseminář kulturních dějin, slouží k přípravě závěrečné magisterské práce v tematickém okruhu Kulturní dějiny Evropy a v souladu s jeho akreditací. Výuka probíhá formou prezentace domácí práce studentů před ostatními kolegy, vedené a usměrňované oběma vyučujícími, a následných řízených diskusí. Úkolem semináře je přitom v prvé fázi vygenerování realisovatelných konceptů diplomních projektů. Následně má kurs koordinovat vznikající magisterské práce a umožnit studentům diskutovat a obhajovat své výzkumy v seminárním kolektivu. Cílem je hlubší studentské pochopení pramenného, teoretického a metodologického zázemí každého ze zpracovávaných témat a jeho nasměrování k soubornější vizi celého oboru. Úkolem každého studenta, který samostatně zpracovává své téma pod vedením určeného pedagoga, je jednou za semestr (v optimálním případě za účasti svého vedoucího) přednést referát z připravované práce a „obhájit“ svůj postup v diskusi s účastníky i pedagogy vedoucími seminář. Účelem kursu je neponechávat studenta s tématem „o samotě“ – tj. jen v dialogu se školitelem, dále cestou diskusní účasti na semináři jeho vtahování do širšího okruhu témat oboru. Každý účastník tím zároveň získává dovednost konfrontovat své představy s nároky, dotazy a případně námitkami vedoucích semináře i ostatních studentů, potažmo širší akademické obce.
Poslední úprava: Altová Blanka, PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
Požadavky k zápisu

Kurz je určen primárně studujícím studijního programu Dějiny moderní evropské kultury, a není proto možné si jej zapsat po webu. V případě zájmu o registraci prosím kontaktujte garanta kurzu.

Poslední úprava: Altová Blanka, PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
Požadavky ke zkoušce
    • Zápočet  v zimním semestru 2023/24 se uděluje za dokončení podkladů k registraci tématu diplomové práce a za průběžné zpracování a odevzdání dílčích úkolů ze své diplomní práce (metody - aplikace, prameny - charakteristika, kritika, rešerše odborné literatury - překlady, odborné  pojmy - významy, zpracování obrazové dokumentace, přílohy apod.)
    • Tzn. vybrat si vedoucí/vedoucího práce, domluvit s ním téma, metody, přístupy a základní prameny, badatelské cíle a otázky, případně literaturu. Ve spolupráci s vybraným vedoucím pak v průběhu semináře budeme studovat a dopl'novat poznatky z literatury, evidovat prameny a podrobovat je kritice, ověřovat metody. 
    • Doplněno 17.10. via mail: Dobrý den, na další dioplomní seminář, který bude 24.10. si připravte pracovní dokument DP, do kterého budete průběžně zaznamenávat úkoly pro seminář. Bude mít titulní stranu jako diplomka, název práce (i když zatím třeba jen pracovní), jméno vedoucí/ho, obsah /osnova (pracovní názvy kapitol nebo pracovní okruhy), seznam pramenů (budete průběžně doplňovat a třídit), seznam použité literatury (budete průběžně doplňovat a třídit). Na konci přednáškového období odevzdáte (elektronicky) tento dokument jako podklad k zápočtu.  Zdravím, Blanka Altová
    • LETNÍ SEMESTR 2023/24
    • Atestace se bude udělovat za aktivní účast v semináři a průběžné referování o práci na diplomním tématu. K atestu student předloží v elektronické podobě jednu kapitolu ze své diplomové práce s poznámkovým aparátem a odkazy na konkrétní historické prameny.  Rozsah kapitoly není předem stanoven, záleží na zaměření a metodě,  student/ studentka při atestu předložený text zdůvodní a bude obhajovat. 
Poslední úprava: Altová Blanka, PhDr., Ph.D. (30.01.2024)
Sylabus

* Povinná a doporučená literatura:

Konkrétní povinná a doporučená literatura není předepsána, v obecné rovině je totožná s literaturou požadovanou k předmětu Proseminář kulturních dějin. Další povinná a doporučená literatura vyplývá z tematického a teoreticko-metodologického zaměření jednotlivých diplomních projektů, takto bude příslušným studentům jednotlivě zadávána (v rozsahu 4 knižní tituly nebo ekvivalent časopiseckých studií za rok).

Poslední úprava: Altová Blanka, PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK