PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář kulturních dějin - YMKDE011
Anglický název: Diploma seminar of cultural history
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / 5 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (13.01.2018)
Seminář navazuje na znalosti a dovednosti získané studenty v rámci předmětu Proseminář kulturních dějin, slouží k přípravě závěrečné magisterské práce v tematickém okruhu Kulturní dějiny Evropy. Výuka probíhá formou prezentace domácí práce studentů před ostatními kolegy, vedené a usměrňované oběma vyučujícími, a následných řízených diskusí. Úkolem semináře je přitom v prvé fázi vygenerování realisovatelných konceptů diplomních projektů. Následně má kurs koordinovat vznikající magisterské práce a umožnit studentům diskutovat a obhajovat své výzkumy v seminárním kolektivu. Cílem je hlubší studentské pochopení pramenného, teoretického a metodologického zázemí každého ze zpracovávaných témat a jeho nasměrování k soubornější vizi celého oboru. Úkolem každého studenta, který samostatně zpracovává své téma pod vedením určeného pedagoga, je jednou za semestr (v optimálním případě za účasti svého vedoucího) přednést referát z připravované práce a „obhájit“ svůj postup v diskusi s účastníky i pedagogy vedoucími seminář. Účelem kursu je neponechávat studenta s tématem „o samotě“ – tj. jen v dialogu se školitelem, dále cestou diskusní účasti na semináři jeho vtahování do širšího okruhu témat oboru. Každý účastník tím zároveň získává dovednost konfrontovat své představy s nároky, dotazy a případně námitkami vedoucích semináře i ostatních studentů, potažmo širší akademické obce.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (02.12.2022)

Kurz je určen primárně studujícím studijního programu Dějiny moderní evropské kultury, a není proto možné si jej zapsat po webu. V případě zájmu o registraci prosím kontaktujte garanta kurzu.

Odevzdat projekt diplomové práce se souhlasem vedoucího práce a podklady k  její registraci  (pokud již nebyla zaregistrovaná dříve)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (30.01.2023)
    • Zápočet se uděluje za průběžné zpracování a odevzdání dílčích úkolů ze své diplomní práce (metody - aplikace, prameny - charakteristika, kritika, rešerše odborné literatury - překlady, odborné  pojmy - významy, zpracování obrazové dokumentace, přílohy apod.)
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (15.01.2018)
Povinná a doporučená literatura:

Konkrétní povinná a doporučená literatura není předepsána, v obecné rovině je totožná s literaturou požadovanou k předmětu Proseminář kulturních dějin. Další povinná a doporučená literatura vyplývá z tematického a teoreticko-metodologického zaměření jednotlivých diplomních projektů, takto bude příslušným studentům jednotlivě zadávána (v rozsahu 4 knižní tituly nebo ekvivalent časopiseckých studií za rok).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK