PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář kulturních dějin - YMKDE010
Anglický název: Seminar in cultural history
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / 7 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Anotace
Cílem prosemináře je naučit studenty základům akademické práce, respektive tyto základy získané během dřívějšího studia systemizovat a podřídit potřebám studia a výzkumu v oblasti evropských kulturních dějin. V letním semestru proseminář cílí k přípravě, prezentaci a veřejné obhajobě akademických i aplikovaných badatelských projektů prostřednictvím konkrétních příkladů diplomních projektů studentů.
Poslední úprava: Nešpor Zdeněk, prof. PhDr., Ph.D. (17.09.2019)
Požadavky k zápisu

Kurz je určen primárně studujícím studijního programu Dějiny moderní evropské kultury, a není proto možné si jej zapsat po webu. V případě zájmu o registraci prosím kontaktujte garanta kurzu.

Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (07.05.2021)
Sylabus

1. Úvod do akademické práce s informacemi, její etika;
2. Vědecké knihovny a časopisy;
3. Internetové zdroje v akademické práci;
4. Archivy a archivní výzkum;
5. Metodologické otázky terénního výzkumu;
6. Citace a jejich využití v akademické práci;
7. Recenze odborných textů;
8. Příprava projektu, volba tématu, pramenů a metod;
9. Typy humanitní a společenskovědní analýzy;
10. Struktura a styl DP a jiných typů projektů;
11. Psaní DP I. - časový rozvrh, pracovní systém;
12. Psaní DP II. - vlastní psaní, finalizace, obhajoba;
13. Další typy vědeckých výstupů - konferenční prezentace, článek, kniha.

Proseminář probíhá ve čtrnáctidenních intervalech.


* Povinná literatura:

- Burke, Peter. Co je kulturní historie? Praha 2011.
- Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha 2007.


* Doporučená literatura:

- Bůžek, Václav. Úvod do studia dějepisu. České Budějovice 1994.
- Čermák, Ivo - Řiháček, Tomáš - Hytych, Roman (eds.). Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno 2013.
- Dressel, Gert. Historische Anthropologie. Wien 1996.
- Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.
- Eibach, Joachim - Lottes, Gunther (eds.). Kompass der Geschichtswisssenschaft. Göttingen 2002. Geschichte Online. Wien - Köln - Wiemar 2006.
- Hanuš, Jiří. Pozvání ke studiu církevních dějin. Brno 1999.
- Nodl, Martin - Tinková, Daniela (eds.). Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha 2007.
- Silverman, David. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava 2005.
- Storchová, Lucie - Horský, Jan a kol. Paralely, průsečíky, mimoběžky. Praha 2009.
- Strauss, Anselm L. - Corbinová, Juliet M. Základy kvalitativního výzkumu. Brno 1999.

Poslední úprava: Nešpor Zdeněk, prof. PhDr., Ph.D. (03.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Požadavky na zápočet:

(1.) min. 80 % účast na semináři;

(2.) v ZS písemná recenze odborné knihy v rozsahu 2-5 NS (v případě 50-79 % účasti 2 recenze, při nižší účasti není možné zápočet udělit);

(3.) v LS projekt diplomní práce (může být fiktivní) v rozsahu 3-5 NS, povinně musí obsahovat anotaci, vymezení tématu, teoretických přístupů nebo stávající literatury, pramenů a metodologie, časový plán a seznam použité literatury. V případě 50-79 % účasti vedle projektu dále jeho prezentaci v powerpointu v rozsahu min. 10 slidů, při nižší účasti není možné zápočet udělit.

Poslední úprava: Nešpor Zdeněk, prof. PhDr., Ph.D. (03.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK