PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k vizuální kultuře Evropy - YMKDE009
Anglický název: Seminar in Visual Culture of Europe
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Korekvizity : YMKDE005
Je neslučitelnost pro: YMD031, YMD024
Anotace
Seminář rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané v předmětu Vizuální kultura v evropské historii I. V zimním semestru je zaměřen na podrobnější procvičení významu odborných pojmů, na metody a přístupy k zachovaným památkám a ke způsobům jejich vizualizace v moderní historii V semináři se klade důraz na rozvoj vizuálních kompetencí, rozvíjejí se a prohlubují schopnosti popsat a analyzovat obrazové prameny z daného období.
Poslední úprava: Altová Blanka, PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
Požadavky k zápisu

Kurz je určen primárně studujícím studijního programu Dějiny moderní evropské kultury, a není proto možné si jej zapsat po webu. V případě zájmu o registraci prosím kontaktujte garanta kurzu.

Poslední úprava: Altová Blanka, PhDr., Ph.D. (18.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet ze semináře se uděluje za účast  a aktivitu v jeho průběhu, případně za vypracování náhradního úkolu, který může souviset s projektem z kurzu Vizuální kultura I.

V letním semestru odevzdání atestační práce s poznámkovým aparátem a obrazovou přílohou s popiskami podle projektu ze zimního semestru. Může to být součást atestační práce kurzu Vizuální kultury I, pokud bude tato práce obsahovat pasáže zaměřené teoreticky, metodologicky apod. 

Poslední úprava: Altová Blanka, PhDr., Ph.D. (30.01.2024)
Sylabus

1.1. Role vizuální kultury před objevem písma. Výběrový přehled dochovaných pramenů k období pravěku, jejich charakteristika, typologie a dosavadní chronologické a prostorové členění a  intepretace ve vztahu k dějinám moderní evropské (vizuální)  kultury.

1.2. Způsoby prezentace a interpretace obrazových pramenů pravěkého období v historickém přehledu v kontextu moderních evropských kulturních dějin a z hlediska vizuální kultury na příkladu vybraných jeskynních maleb.

1.3. Ohlas nálezů a interpretací pravěkého umění v  evropské  historiografii a vizuální kultuře 19. - 21. století.

1.4. Neolitická revoluce a vizuální kultura: rondely, megality, organizace lidských sídel, stavby domů. Současné poznání. 

1.5. Starověké civilizace z hlediska evropské kulturní tradice.  Výběrový přehled v geografickém, historickém a kulturním kontextu. 

1.6. Starověký Egypt - vliv v evropské kultuře: Obraz narace – reprezentace: architektura, protourbánní centra, malby/písmo, sochařství, užité umění. Kánon. 

1.7. Starověký Izrael - vliv v evropské kultuře: Jeruzalém ve světle Starého zákona a současné archeologie. Šalamounův chrám jako archetyp evropské křesťanské sakrální architektury.

1.8. Objev vizuální kultury egejské civilizace, vliv v evropské kulturní tradici – příklady analýz a intepretací maleb a plastik. Inspirace?

1.9. Evansův objev a rekonstrukce krétského palácového komplexu v Knossu v kontextu evropského pozdního historismu a jeho ohlas v soudobé kultuře.

1.10.         Schliemannovo hledání Tróji podle Homéra a objevení Mykén Z dobového a dnešního pohledu.

1.11.         Techné v antickém Řecku. Atény v době Periklově: architektura, urbanismus řecké polis, sochařství, malovaná keramika. Současné významy

1.12.         Vizuální kultura Etrusků a její vliv v římské a evropské tradici. Současný pohled.

1.13.         Římské konstrukce obrazového prostoru (analýza kompozic nástěnných maleb a reliéfů v Římě a Pompejích). Vliv v moderním evropském umění.

LETNÍ SEMESTR

1. Vizuální kultura mezi antikou a středověkem. Řím a Ravenna. Objednavatelé

2.Role vizální kultura při formování nových politických celků. Langobardi, Frankové, Otóni (renesance?). Charakteristika středověké vizuální kultury

3. Role historických řeholních řádů. Kontinuita? Tradice? Kulturní přenosy, inovace a styl v  architektuře, sochařství, malířství a uměleckém řemesle. Dobro a zlo /ikonografie

4. Vizuální kultura panovnických dvorů. Moc obrazu. Imperiální témata a ikonografie - dvorské umění

5. Gotické katedrály a katedrální umění. Architektura jako rámec obrazu. Katedrála jako obraz světa

6. Vizuální kultura mendikantských kostelů. Městský kostel jako rámec obrazu. Giotto a nová optika

7. Vizuální kultura toskánských měst 13.a 14. století - umění a společnost

8. Vizuální kultura kolem roku 1400. Dvůr - město - církev na příkladu Prahy. Obsah a forma obrazu?

9. Proč vznikla renesance zrovna ve Florencii a na počátku 15. století? Perspektiva 

1O. Genereční koncept vývoje renesance jako uměleckého slohu na příkladu porovnání Florencie a Benátek v 15. a 16. století

11. Albrecht Dürer a renesance? 

12. Podzim středověku, pozdní gotika a magický realismus ve vizuální kultuře?

13. Šíření renesance a manýristická podívaná

Literatura: v rámci ppt. prezentací bude uvedena doporučená literatura k jednotlivým tématům 

zde pouze zásadní tituly k těmto okruhům:  

Jan Bažant, Český středověk a antika

Gerges Duby,  Věk katedrál, Umění a společnost980-1420

Peter Burke, Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii

Petr Ingerle, Perspektiva. Příběh jedné ideje

Rudolf Chadraba, Albrecht Dürer

Pavel Preiss, Panoráma manýrismu

 

Poslední úprava: Altová Blanka, PhDr., Ph.D. (30.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK