PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář k vizuální kultuře Evropy - YMKDE009
Anglický název: Seminar in Visual Culture of Europe
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Korekvizity : YMKDE005
N//Je neslučitelnost pro: YMD031, YMD024
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (13.01.2018)
Seminář rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané v předmětu Vizuální kultura v evropské historii. V zimním semestru je zaměřen na podrobnější procvičení významu odborných pojmů, na metody a přístupy k památkám vizuální kultury. V semináři se dále rozvíjejí a prohlubují analýzy obrazových pramenů z programu PPZ. V letním semestru se seminář věnuje vybraným etapám proměn chápání obrazu jako takového, tzn. obrazu jako sestavy dílčích, vzájemně spolu komunikujících prvků (utváření si obrazu) a obrazu, v němž je budován specificky konstruovaný prostor (dvourozměrná obrazová plocha + třetí rozměr + čas). Tato problematika je zkoumána jak z pohledu tvůrce, tak pozorovatele.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (15.01.2018)

1. Vizuální kultura - pojem a obsah: možnosti přenosu kulturních vzorců v období pravěku - středověku. Vybrané metody datace, formální analýzy, určení provenience. Příklady využití přírodních věd. Technologie, techniky, nástroje, materiály, suroviny;

2. Analýza a popis pramene in situ, nálezová dokumentace, vědecká ilustrace/fotodokumentace. Historická / umělecká / kulturní památka (definice hodnot) v muzeu a galerii. Repliky, reprodukce, výstavní a muzejní instalace, vizualizace - možnosti interpretací a kontexty. Dějiny restaurování - utváření obrazu minulosti;

3. Užití komparativní a typologické metody při analýze obrazových hmotných pramenů. Kulturní památky pravěku a starověku ve světových muzejních a galerijních sbírkách - dědictví národní, nebo světové?

4. Mezi textem a obrazem: obrazové básně v karolinské knižní malbě, ornamenty v irskoskotské knižní malbě;

5. Veraikony, svatolukášské ikony, milostné mariánské obrazy.Obrazy jako signum. Ikonografie - ikonologie;

6. Filippo Brunelleschi - perspektiva. Leon Battista Alberti - teorie a praxe. Jan van Eyck - magický realismus. Německé velké skládací oltáře. Konstrukce obrazového prostoru, klam oka.(Itálie - Nizozemí - Německo v 15. stol.);

7. Pohyb a čas v malbě, čtení z knihy Paula Cézanna Číst přírodu;

8. Monetova práce s barevnou skvrnou, využití vztahu sousedících a komplementárních tónů barevného spektra. Barevná skvrna a její haptická hodnota v malbě Vincenta van Gogha, tři základní barvy a jejich využití v barevné škále malby Vincenta van Gogha, linie a „barevné pole“ v díle Paula Gauguina, barva a její symbolika;

9. Nacházení čtvrtého rozměru v kubistické malbě, sochařství a architektuře, rozpohybování a dynamika nově definovaného obrazového prostoru;

10. Abstrahování v malbě Františka Kupky a Vasilije Kandinského, dynamika vztahu vertikály a horizontály;

11. Ready mades v díle Marcela Duchampa a Josepha Beuyse;

12. Surrealismus ve fotografiích Eugéna Atgeta a Jindřicha Štyrského;

13. Základní myšlenkové principy tvorby Agnes Martin (čtení z textů A. Martin Writings - česká verze Nezkalená mysl).

Povinná literatura:

 • Cézanne, Paul. Číst přírodu. Praha 2001.
 • Didi-Huberman, Georges. Před časem. Brno 2008.
 • Francastel, Pierre. Malířství a společnost, Výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Brno 2003.
 • Ingerle, Petr. Příběh perspektivy. Dějiny jedné ideje. Od renesance k modernímu umění a myšlení. Brno 2010.
 • Kulka, Tomáš - Ciporanov, Denis (eds.). Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Červený Kostelec 2010.
 • Martin, Agnes. Nezkalená mysl. Praha 2000.
 • Panofsky, Eerwin. Význam ve výtvarném umění. Praha 2013.

Doporučená literatura:

 • Alberti, Leonis B. Deset knih o architektuře. Vita Leonis Baptistae Alberti. Praha 1956.
 • Assmann, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha 2001.
 • Aumont, Jacques. Obraz. Praha 2005.
 • Barthes, Roland. Světlá komora / Poznámka k fotografii. Praha 2005.
 • Berger, John. Způsoby vidění. Praha 2016.
 • Golding, John., Cesty k abstraktnímu umění. Brno 2003.
 • Goodman, Nelson. Jazyky umění: Nástin teorie symbolů. Praha 2007.
 • Heidegger, Martin. Původ uměleckého díla. Praha 2016.
 • Chalupecký, Jindřich. Umění a transcendence. Revolver Revue č. 45, 2001.
 • Kaňáková Hladíková, Ludmila. Moderní metody přístupu k pravěkému umění. In: Zaměřeno na středověk: Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha 2010.
 • Kesner, Ladislav. Vizuální teorie (Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech). Praha 2005.
 • Kořán, Ivo. Gotické veraikony a svatolukášské Madony v pražské katedrále. In:Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. 1991 39, č. 4, 1991, s. 286-316.
 • Ovčáčková, Lenka (ed.) a kol. O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce. Praha 2017.
 • Pešina, Jaroslav, Tektonický prostor a architektura u Giotta. Praha 1945.
 • Rezek, Petr. K teorii plastičnosti. Praha 2004.
 • Royt, Jan - Hamsíková, Dagmar. Slovník biblické ikonografie. Praha 2006.
 • Royt, Jan - Boček, Radovan - Šedinová, Hana. Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha 1998.
 • Royt, Jan. Dějiny výtvarného (vizuálního) umění: "Zadání patří Otcům, provedení umělci". In: Civilizace a dějiny: historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Praha 2013.
 • Royt, Jan. O původu svatolukášského obrazu. In: Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348-1783. Praha 1997.
 • Ungers, Lisolete, Pscheidtová, Blanka. O architektech. Životy, díla, teorie. Alberti, Berlage, Boullée a Ledoux, Le Corbusier, Fischer z Erlachu, Ginzburg, Kahn, Jefferson, Loos, Mies van der Rohe, Palladio, Rossi, Schinkel, Smithsonovi, Ungers, Venturi a Scott-Brownová, Vitruvius, Wren, Wright. Praha 2004.
 • Vacková, Jarmila. Van Eyck.. Praha 2005.
 • Vašíček, Zdeněk, Jak se dělají filosofie. Praha 2012.
 • Voit, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod. Praha 2006.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK