PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář k vizuální kultuře Evropy - YMKDE009
Anglický název: Seminar in Visual Culture of Europe
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Korekvizity : YMKDE005
Je neslučitelnost pro: YMD031, YMD024
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2021)
Seminář rozšiřuje a prohlubuje znalosti získané v předmětu Vizuální kultura v evropské historii I. V zimním semestru je zaměřen na podrobnější procvičení významu odborných pojmů, na metody a přístupy k zachovaným památkám a ke způsobům jejich vizualizace v moderní historii V semináři se klade důraz na rozvoj vizuálních kompetencí, rozvíjejí se a prohlubují schopnosti popsat a analyzovat obrazové prameny z daného období.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (07.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím studijního programu Dějiny moderní evropské kultury, a není proto možné si jej zapsat po webu. V případě zájmu o registraci prosím kontaktujte garanta kurzu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2021)

Zápočet ze semináře se uděluje za účast  a aktivitu v jeho průběhu, případně za vypracování náhradního úkolu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (16.09.2021)

1.1. Role vizuální kultury před objevem písma. Výběrový přehled dochovaných pramenů k období pravěku, jejich charakteristika, typologie a dosavadní chronologické a prostorové členění a  intepretace ve vztahu k dějinám evropské (vizuální)  kultury.

1.2. Způsoby prezentace a interpretace obrazových pramenů pravěkého období v historickém přehledu v kontextu evropských kulturních dějin a z hlediska vizuální kultury na příkladu vybraných jeskynních maleb.

1.3. Ohlas nálezů a interpretací pravěkého umění v evropské  historiografii a vizuální kultuře 19. - 21. století.

1.4. Neolitická revoluce a vizuální kultura: rondely, megality, organizace lidských sídel, stavby domů.  

1.5. Starověké civilizace z hlediska evropské kulturní tradice.  Výběrový přehled v geografickém, historickém a kulturním kontextu. 

1.6. Starověký Egypt: Obraz narace – reprezentace: architektura, protourbánní centra, malby/písmo, sochařství, užité umění. Kánon. 

1.7. Starověký Izrael: Jeruzalém ve světle Starého zákona a současné archeologie. Šalamounův chrám jako archetyp evropské křesťanské sakrální architektury.

1.8. Význam vizuální kultury egejské civilizace v evropské kulturní tradici – příklady analýz a intepretací maleb a plastik.

1.9. Evansův objev a rekonstrukce krétského palácového komplexu v Knossu v kontextu evropského pozdního historismu a jeho ohlas v soudobé kultuře.

1.10.         Schliemannovo hledání Tróji podle Homéra a objevení Mykén.

1.11.         Techné v antickém Řecku. Atény v době Periklově: architektura, urbanismus řecké polis, sochařství, malovaná keramika.

1.12.         Vizuální kultura Etrusků a její vliv v římské a evropské tradici.

1.13.         Římské konstrukce obrazového prostoru (analýza kompozic nástěnných maleb a reliéfů v Římě a Pompejích).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK